Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Tematyka szkoleń

dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń

Szkolenie podatki i rachunkowość dla biur rachunkowych w 2024 roku

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: kwiecień 2024 - listopad 2024

 
Tematyka poszczególnych dni szkoleniowych:

⇒ Podatek VAT w 2024 roku - rozliczanie podatkowe transakcji krajowych  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. SLIM VAT 3
  • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
  • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
  • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty a jaki można zastosować?
  • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji;
  • WDT i stawka 0% - dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT;
  • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury;
  • Likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego przy proporcjonalnym odliczaniu VAT naliczonego;
  • Nowe zasady zaokrąglania współczynnika w przypadku struktury odliczania VAT naliczonego;
  • Zmienione zasady dokonywania korekt rocznych odnośnie odliczania VAT naliczonego, w tym brak obowiązku dokonania korekty rocznej;
  • 15-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego dla tzw. podatników bezgotówkowych – nowe warunki;
  • WISy – nowe zasady;
  • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku.

 2. Grupa VAT
  • Co oznacza „Grupa VAT”?
  • Dlaczego Grupa VAT może być przydatnym rozwiązaniem?
  • Warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;
  • Kim jest „Przedstawiciel Grupy VAT”? Jakie ma prawa i obowiązki?
  • Zasady opodatkowywania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
  • Fakturowanie transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
  • Rozliczenia Grupy VAT;
  • Status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;
  • Grupa VAT a Biała lista;
  • Struktura odliczania kwoty VAT w Grupie VAT;
  • Brak VAT a co z PCC?
  • Rachunek VAT a rozliczenia w Grupie VAT;
  • Jakie dane dla VAT muszą raportować organom podatkowym członkowie Grupy VAT?
  • Grupa VAT a kasy fiskalne.

 3. Powrót ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
  • w jakich transakcjach krajowych występuje OO?
  • obowiązki sprzedawcy i nabywcy;
  • OO a mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

 4. Ewidencja usług płatniczych – nowy obowiązek w VAT (styczeń 2024)
  • na czym polega ten obowiązek?
  • których podmiotów i usług on dotyczy?
  • co i w jaki sposób musi być ewidencjonowane?
  • komu należy udostępniać tę ewidencję?

 5. Wybrane orzecznictwo TSUE z 2021-24 i jego konsekwencje dla polskiego VAT.
 6. Wybrane orzecznictwo WSA i NSA, wyjaśnienia MF dotyczące podatku VAT.
 7. Bieżące problemy i zagadnienia związane z rozliczeniami podatku VAT.
 8. KSeF i faktury ustrukturyzowane – przygotowanie do wdrożenia.
 9. KSeF – wersja dobrowolna i wersja obowiązkowa.
 10. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

  Program:  

 1. SLIM VAT 3
  • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
  • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
  • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty a jaki można zastosować?
  • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji;
  • WDT i stawka 0% - dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT;
  • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury;
  • Likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego przy proporcjonalnym odliczaniu VAT naliczonego;
  • Nowe zasady zaokrąglania współczynnika w przypadku struktury odliczania VAT naliczonego;
  • Zmienione zasady dokonywania korekt rocznych odnośnie odliczania VAT naliczonego, w tym brak obowiązku dokonania korekty rocznej;
  • 15-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego dla tzw. podatników bezgotówkowych – nowe warunki;
  • WISy – nowe zasady;
  • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku.

 2. Grupa VAT
  • Co oznacza „Grupa VAT”?
  • Dlaczego Grupa VAT może być przydatnym rozwiązaniem?
  • Warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;
  • Kim jest „Przedstawiciel Grupy VAT”? Jakie ma prawa i obowiązki?
  • Zasady opodatkowywania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
  • Fakturowanie transakcji dokonywanych przez członków Grupy;
  • Rozliczenia Grupy VAT;
  • Status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;
  • Grupa VAT a Biała lista;
  • Struktura odliczania kwoty VAT w Grupie VAT;
  • Brak VAT a co z PCC?
  • Rachunek VAT a rozliczenia w Grupie VAT;
  • Jakie dane dla VAT muszą raportować organom podatkowym członkowie Grupy VAT?
  • Grupa VAT a kasy fiskalne.

 3. Powrót ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
  • w jakich transakcjach krajowych występuje OO?
  • obowiązki sprzedawcy i nabywcy;
  • OO a mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

 4. Ewidencja usług płatniczych – nowy obowiązek w VAT (styczeń 2024)
  • na czym polega ten obowiązek?
  • których podmiotów i usług on dotyczy?
  • co i w jaki sposób musi być ewidencjonowane?
  • komu należy udostępniać tę ewidencję?

 5. Wybrane orzecznictwo TSUE z 2021-24 i jego konsekwencje dla polskiego VAT.
 6. Wybrane orzecznictwo WSA i NSA, wyjaśnienia MF dotyczące podatku VAT.
 7. Bieżące problemy i zagadnienia związane z rozliczeniami podatku VAT.
 8. KSeF i faktury ustrukturyzowane – przygotowanie do wdrożenia.
 9. KSeF – wersja dobrowolna i wersja obowiązkowa.
 10. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

⇒ Podatek dochodowy od osób prawnych CIT  w 2024 roku  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2024 r.
  1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
  2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
  3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT).
  4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  5. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.

 2. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2023 r.
  1. Zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  2. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  3. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  4. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.

 3.  Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  4. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  5. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  6. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  7. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  8. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, licencje, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  9. Korekty przychodów i kosztów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  10. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  11. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  12. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  13. Pozostałe zagadnienia.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

  Program:  

 1. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2024 r.
  1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
  2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
  3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT).
  4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  5. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.

 2. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2023 r.
  1. Zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  2. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  3. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  4. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.

 3.  Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  4. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  5. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  6. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  7. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  8. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, licencje, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  9. Korekty przychodów i kosztów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  10. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  11. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  12. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  13. Pozostałe zagadnienia.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

⇒ Zasady fakturowania w 2024 roku oraz rewolucja w e-fakturowaniu w systemie MF KSeF  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Weryfikacja wiarygodności kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu
  („biała lista” – należyta staranność)
  1. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
  2. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
  3. należyta staranność – wytyczne MF
  4. płatności gotówkowe i przelewy - limity
  5. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  6. wartość transakcji a wartość faktury,
  7. odpowiedzialność solidarna.

 2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
  Należyta staranność w praktyce fakturowania:
  1. zasady i terminy wystawiania faktur,
  2. elementy faktury,
  3. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
  4. rodzaje faktur,
  5. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania,
  6. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
  7. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki,
  8. faktury „pro-forma”,
  9. faktury wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe.
  10. „refakturowanie” nakładów,
  11. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  12. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
  13. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur.

 3. KSeF - faktura ustrukturyzowana
  1. system KSeF,
  2. zasady wystawiania faktur w KSeF,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  4. uprawnienia do pracy w KSeF,
  5. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  6. wysyłka wsadowa i interaktywna,
  7. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
  9. faktury konsumenckie,
  10. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
  11. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  12. oznaczanie płatności za faktury.

 4. Kasy rejestrujące
  1. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
  2. zasady ich wprowadzania,
  3. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
  4. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
  5. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.

 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości.
 6. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

  Program:  

 1. Weryfikacja wiarygodności kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu
  („biała lista” – należyta staranność)
  1. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
  2. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
  3. należyta staranność – wytyczne MF
  4. płatności gotówkowe i przelewy - limity
  5. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  6. wartość transakcji a wartość faktury,
  7. odpowiedzialność solidarna.

 2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
  Należyta staranność w praktyce fakturowania:
  1. zasady i terminy wystawiania faktur,
  2. elementy faktury,
  3. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
  4. rodzaje faktur,
  5. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania,
  6. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
  7. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki,
  8. faktury „pro-forma”,
  9. faktury wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe.
  10. „refakturowanie” nakładów,
  11. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  12. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
  13. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur.

 3. KSeF - faktura ustrukturyzowana
  1. system KSeF,
  2. zasady wystawiania faktur w KSeF,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  4. uprawnienia do pracy w KSeF,
  5. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  6. wysyłka wsadowa i interaktywna,
  7. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
  9. faktury konsumenckie,
  10. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
  11. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  12. oznaczanie płatności za faktury.

 4. Kasy rejestrujące
  1. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
  2. zasady ich wprowadzania,
  3. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
  4. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
  5. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.

 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości.
 6. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

⇒ Podatek VAT w 2024 roku w tansakcjach międzynarodowych i wewnątrz wspólnotowych WDT, WNT  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 roku w ramach pakietu Slim VAT 3, dotyczące WDT/WNT i transakcji międzynarodowych
  • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
  • zmiany w ramach TAX FREE,
  • inne,

 2. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
  • zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
  • dostawa towarów wraz z montażem,
  • sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
  • sposób wykazania w deklaracji,

 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
  • warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
  • dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
  • terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
  • termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
  • podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
  • kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
  • zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
  • składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
  • rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,

 4. Eksport i import towarów
  • definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
  • warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
  • definicja importu towarów,
  • rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
  • podstawa opodatkowania,

 5. Kontrakty wielostronne
  • definicja kontraktu wielostronnego,
  • ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
  • uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
  • sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

 6. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
  • miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
  • jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
  • usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
  • refakturowanie usług,
  • zasady odliczania podatku naliczonego,
  • usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
  • sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

 7. Transport międzynarodowy i spedycja
  • zasady ustalania miejsca świadczenia,
  • dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
  • zasady stosowania stawki 0%,

 8. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom, usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju.
 9. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

  Program:  

 1. Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 roku w ramach pakietu Slim VAT 3, dotyczące WDT/WNT i transakcji międzynarodowych
  • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
  • zmiany w ramach TAX FREE,
  • inne,

 2. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
  • zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
  • dostawa towarów wraz z montażem,
  • sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
  • sposób wykazania w deklaracji,

 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
  • warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
  • dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
  • terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
  • termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
  • podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
  • kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
  • zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
  • składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
  • rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,

 4. Eksport i import towarów
  • definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
  • warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
  • definicja importu towarów,
  • rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
  • podstawa opodatkowania,

 5. Kontrakty wielostronne
  • definicja kontraktu wielostronnego,
  • ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
  • uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
  • sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

 6. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
  • miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
  • jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
  • usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
  • refakturowanie usług,
  • zasady odliczania podatku naliczonego,
  • usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
  • sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

 7. Transport międzynarodowy i spedycja
  • zasady ustalania miejsca świadczenia,
  • dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
  • zasady stosowania stawki 0%,

 8. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom, usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju.
 9. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

⇒ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w podatkach i rachunkowości, leasing  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne – wielowymiarowość ewidencji:
  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych
  2. Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rachunkowości 11
  3. Klasyfikacja Środków Trwałych
  4. Prawo międzynarodowe

 3. Zmiany w prawie podatkowym dotyczące środków trwałych w latach 2020 – 2024
 4. Wycena wartości początkowej środków trwałych – nakłady na środki trwałe w budowie
  1. Cena nabycia
  2. Koszt wytworzenia
  3. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  4. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych
  5. Remont wstępny przed dniem oddania do użytkowania
  6. Wydatki na szkolenia pracowników
  7. Koszty ogólnego zarządu
  8. Rozruch linii produkcyjnej – próbne serie produkcyjne

 5. Nakłady ponoszone na środki trwałe po przyjęciu do użytkowania
  1. Remonty
  2. Ulepszenia, modernizacje oraz adaptacje środków trwałych
  3. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące remontów oraz modernizacji
  4. Ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi
  5. Odłączenie części składowej środka trwałego
  6. Wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych
  7. Inne przypadki

 6. Amortyzacja środków trwałych
  1. Tabela amortyzacyjna podatkowa na tle amortyzacji bilansowej
  2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  3. Metody amortyzacji
  4. Wykaz stawek amortyzacyjnych
  5. Klasyfikacja Środków Trwałych
  6. Wydłużania oraz skracanie okresu amortyzacji
  7. Amortyzacja środków trwałych używanych
  8. Wpływ przyjętych rozwiązań na optymalizację obciążeń podatkowych

 7. Inwentaryzacja środków trwałych
  1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  2. Inwentaryzacja środków niskocennych

 8. Wartości niematerialne i prawne
  1. Ustalenie wartości początkowej
  2. Nakłady ponoszone w okresach późniejszych
  3. Wątpliwości dotyczące braku regulacji w zakresie zwiększania wartości początkowej
  4. Nakłady ponoszone na wytworzenie oprogramowania a koszty prac rozwojowych

 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne – wielowymiarowość ewidencji:
  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych
  2. Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rachunkowości 11
  3. Klasyfikacja Środków Trwałych
  4. Prawo międzynarodowe

 3. Zmiany w prawie podatkowym dotyczące środków trwałych w latach 2020 – 2024
 4. Wycena wartości początkowej środków trwałych – nakłady na środki trwałe w budowie
  1. Cena nabycia
  2. Koszt wytworzenia
  3. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  4. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych
  5. Remont wstępny przed dniem oddania do użytkowania
  6. Wydatki na szkolenia pracowników
  7. Koszty ogólnego zarządu
  8. Rozruch linii produkcyjnej – próbne serie produkcyjne

 5. Nakłady ponoszone na środki trwałe po przyjęciu do użytkowania
  1. Remonty
  2. Ulepszenia, modernizacje oraz adaptacje środków trwałych
  3. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące remontów oraz modernizacji
  4. Ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi
  5. Odłączenie części składowej środka trwałego
  6. Wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych
  7. Inne przypadki

 6. Amortyzacja środków trwałych
  1. Tabela amortyzacyjna podatkowa na tle amortyzacji bilansowej
  2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  3. Metody amortyzacji
  4. Wykaz stawek amortyzacyjnych
  5. Klasyfikacja Środków Trwałych
  6. Wydłużania oraz skracanie okresu amortyzacji
  7. Amortyzacja środków trwałych używanych
  8. Wpływ przyjętych rozwiązań na optymalizację obciążeń podatkowych

 7. Inwentaryzacja środków trwałych
  1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  2. Inwentaryzacja środków niskocennych

 8. Wartości niematerialne i prawne
  1. Ustalenie wartości początkowej
  2. Nakłady ponoszone w okresach późniejszych
  3. Wątpliwości dotyczące braku regulacji w zakresie zwiększania wartości początkowej
  4. Nakłady ponoszone na wytworzenie oprogramowania a koszty prac rozwojowych

 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

⇒ Przygotowanie do zamknięcia roku 2024 w podatkach dochodowych CIT i PIT  ..... szczegółowy program ↓

 

  Program:  

  1. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2024 r.:
   • problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, do oceny spełnienia warunków stosowania stawki,
   • uwaga na faktoring wierzytelności,
   • uwaga na wyłączenia z prawa do stawki 9% (przekształcenia, podziały i aporty)
   • pułapki i najczęściej popełniane błędy.

  2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych
   • moment korekty,
   • szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.
   • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym.

  3. Koszty pośrednie i bezpośrednie jako koszty podatkowe:
   • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
   • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

  4. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika podatku PIT i CIT:
   • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
   • ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2023 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2024 r. rozliczymy składki z 14 list płac,
   • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.

  5. Koszty finansowania dłużnego – stosowania art. 15c CIT:
   • sposób ustalenia limitu
   • metodyka ustalenia kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych
   • praktyczne skutki nowelizacji z 2022 r. w rozliczeniach za 2024 r.

  6. Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT.
  7. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe
  8. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
   • obowiązki i prawa podatników
   • odwrócenie ulgi z poprzednich lat – praktyczne przykłady,
   • ulga na złe długi czy zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych – kryteria wyboru danego rozwiązania.

  9. Opodatkowanie przerzuconych dochodów:
   • zasady ustalenia podatku
   • wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.

  10. Obowiązki „dużych” podatników
  11. Zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym PIT,
   • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
   • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
   • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
   • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
   • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
   • umowy zlecenia z cudzoziemcami.
   • zakwaterowanie pracowników,
   • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   • podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.

  12. Minimalny podatek dochodowy - obowiązki podatników od 1 stycznia 2024 r.,
   • możliwe wyłączenia z opodatkowania
   • dwie metody ustalenia podstawy opodatkowania
   • rozliczenie podatku na praktycznym przykładzie.

  13. Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT na 2025 rok.
  14. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

  Program:  

  1. Ustalenie prawa do stawki 9% CIT za 2024 r.:
   • problem prawidłowej identyfikacji przychodów podatkowych, do oceny spełnienia warunków stosowania stawki,
   • uwaga na faktoring wierzytelności,
   • uwaga na wyłączenia z prawa do stawki 9% (przekształcenia, podziały i aporty)
   • pułapki i najczęściej popełniane błędy.

  2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych
   • moment korekty,
   • szczególne zasady korekty cen transferowych w kontekście zmian przepisów w 2022 r.
   • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym.

  3. Koszty pośrednie i bezpośrednie jako koszty podatkowe:
   • ustalenie charakteru kosztów i moment ich potrącenia,
   • różnice między ujęciem księgowym i podatkowym.

  4. Rozliczenie kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS płatnika podatku PIT i CIT:
   • skutki zmian wprowadzonych w 2023 r.
   • ujęcie składek od wynagrodzeń należnych jeszcze za 2023 r., czyli kiedy w kosztach podatkowych 2024 r. rozliczymy składki z 14 list płac,
   • korekta kosztów z tytułu składek zapłaconych po terminie.

  5. Koszty finansowania dłużnego – stosowania art. 15c CIT:
   • sposób ustalenia limitu
   • metodyka ustalenia kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych
   • praktyczne skutki nowelizacji z 2022 r. w rozliczeniach za 2024 r.

  6. Rozliczenie kosztów usług niematerialnych wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach, czyli przepisy przejściowe w zakresie likwidacji art. 15e CIT.
  7. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe
  8. Ulga na złe długi w zeznaniu rocznym:
   • obowiązki i prawa podatników
   • odwrócenie ulgi z poprzednich lat – praktyczne przykłady,
   • ulga na złe długi czy zaliczanie wierzytelności do kosztów podatkowych – kryteria wyboru danego rozwiązania.

  9. Opodatkowanie przerzuconych dochodów:
   • zasady ustalenia podatku
   • wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów o przerzuconych dochodach.

  10. Obowiązki „dużych” podatników
  11. Zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym PIT,
   • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
   • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
   • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
   • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
   • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
   • umowy zlecenia z cudzoziemcami.
   • zakwaterowanie pracowników,
   • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   • podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.

  12. Minimalny podatek dochodowy - obowiązki podatników od 1 stycznia 2024 r.,
   • możliwe wyłączenia z opodatkowania
   • dwie metody ustalenia podstawy opodatkowania
   • rozliczenie podatku na praktycznym przykładzie.

  13. Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT na 2025 rok.
  14. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

⇒ Zamknięcia roczne - sprawozdania finansowe za 2024  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego – z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości w latach 2021 - 2024.
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – XML oraz XBRL
  5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  7. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  8. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  10. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym po ostatnich zmianach

 3.  Sprawozdanie finansowe za 2024 rok - struktura oraz elementy sprawozdania finansowego
  1. Wprowadzenie
   1. Założenie kontynuacji działalności w obecnych czasach.
    • Wpływ wojny w Ukrainie
    • Wpływ COVID-19
    • Wpływ rosnącej inflacji na sytuację finansową jednostki
   2. Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym
   3. Wartości szacunkowe ujmowane w sprawozdaniu za 2023 rok
   4. Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  2. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości
  3. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
   5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych jako źródło informacji na temat kondycji finansowej jednostki
   6. Wykorzystanie cash flow do diagnozy stanu rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście macierzy BCG
   7. Identyfikacja ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena

 5. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
  1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
  2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
  3. Zasada ostrożnej wyceny
  4. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
  5. Metoda wynikowa oraz bilansowa ustalania podatku odroczonego
   1. Wartość podatkowa aktywów
   2. Wartość podatkowa zobowiązań
   3. Case study – przykłady ustalania podatku odroczonego
  6. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym

 6. Środki trwałe w ujęciu rachunkowym oraz podatkowym:
  1. Wycena wartości bilansowej oraz podatkowej środków trwałych:
   1. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia
   2. Środki trwałe w budowie
   3. Ewidencja podatkowa oraz bilansowa środków trwałych
   4. Nabycie środków trwałych niskocennych
   5. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania
   6. Nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
   7. Remonty
   8. Modernizacje oraz ulepszenia w aspekcie prawa podatkowego oraz bilansowego
   9. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego
   10. Odłączenie części składowej środka trwałego
  2. Amortyzacja środków trwałych
   1. Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
   2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
   3. Okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych
   4. Metody amortyzacji
   5. Weryfikacja okresu użyteczności
   6. Stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
   7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
   8. Zakończenie okresu amortyzacji
   9. Likwidacja środka trwałego.

 7. Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 na tle MSSF 16 Leasing)
  1. Podstawowe definicje
  2. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
  3. Aspekty prawa podatkowego
  4. Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych
  5. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
  6. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
  7. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
  8. Case study – przykłady

 8. Dyskusja i zakończenie.

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego – z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości w latach 2021 - 2024.
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego – XML oraz XBRL
  5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  7. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  8. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  10. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym po ostatnich zmianach

 3.  Sprawozdanie finansowe za 2024 rok - struktura oraz elementy sprawozdania finansowego
  1. Wprowadzenie
   1. Założenie kontynuacji działalności w obecnych czasach.
    • Wpływ wojny w Ukrainie
    • Wpływ COVID-19
    • Wpływ rosnącej inflacji na sytuację finansową jednostki
   2. Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym
   3. Wartości szacunkowe ujmowane w sprawozdaniu za 2023 rok
   4. Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  2. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości
  3. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
   5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych jako źródło informacji na temat kondycji finansowej jednostki
   6. Wykorzystanie cash flow do diagnozy stanu rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście macierzy BCG
   7. Identyfikacja ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena

 5. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
  1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
  2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
  3. Zasada ostrożnej wyceny
  4. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
  5. Metoda wynikowa oraz bilansowa ustalania podatku odroczonego
   1. Wartość podatkowa aktywów
   2. Wartość podatkowa zobowiązań
   3. Case study – przykłady ustalania podatku odroczonego
  6. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym

 6. Środki trwałe w ujęciu rachunkowym oraz podatkowym:
  1. Wycena wartości bilansowej oraz podatkowej środków trwałych:
   1. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia
   2. Środki trwałe w budowie
   3. Ewidencja podatkowa oraz bilansowa środków trwałych
   4. Nabycie środków trwałych niskocennych
   5. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania
   6. Nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
   7. Remonty
   8. Modernizacje oraz ulepszenia w aspekcie prawa podatkowego oraz bilansowego
   9. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego
   10. Odłączenie części składowej środka trwałego
  2. Amortyzacja środków trwałych
   1. Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
   2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
   3. Okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych
   4. Metody amortyzacji
   5. Weryfikacja okresu użyteczności
   6. Stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
   7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
   8. Zakończenie okresu amortyzacji
   9. Likwidacja środka trwałego.

 7. Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 na tle MSSF 16 Leasing)
  1. Podstawowe definicje
  2. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
  3. Aspekty prawa podatkowego
  4. Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych
  5. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
  6. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
  7. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
  8. Case study – przykłady

 8. Dyskusja i zakończenie.

 


Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane  i praktycznie omówione bieżące informacje i aktualne przepisy niezbędne do prowadzenia prawidłowej i bezpiecznej polityki podatkowej oraz wykluczenia ryzyka popełniania błędów w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych. Szybkie i częste zmiany przepisów podatkowych i prawno-podatkowych w 2023 i 2024 roku powodują konieczność szybkiego dostosowanie procedur firmowych do ogłaszanych zmian.

Pracownicy działów księgowych i podatkowych muszą szybko i kompleksowo zapoznać się z obowiązującymi regulacjami podatkowymi, ponieważ niedopełnienie obowiązków podatkowych naraża firmy na popełnienie błędów i narażenie się na sankcje karno-skarbowe, a co za tym spowodowanie dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy.
W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie aktualne akty prawne dotyczące przepisów podatkowych, przedstawione najnowsze interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową, interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych polskich i europejskich.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień i problemów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania i problemy.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane osobom pracującym w działach finansowo-księgowych, które chciałyby stać się bardziej samodzielne i wszechstronne w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych.


Umiejętności:

Nabyta wiedza pozwoli praconikom na prawidłowe i szybsze wykonywanie powierzonych czynności służbowych. Zapoznanie się z praktycznymi przykładami z życia gospodarczego da głębszą wiedzę, która pozwoli na szybsze i prawidłowe stosowanie skomplikowanych przepisów w praktyce przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza pozwoli na usprawnienie pracy i zastosowanie właściwych rozwiązań w trudnych sytuacjach prawno-podatkowych według znowelizowanych przepisów podatkowych i bilansowych.

 

Prowadzący:
 
Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda
- doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego - Ministerstwa Finansów i oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 3000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, delegacji, środków trwałych oraz reprezentacji i reklamy, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Niekwestionowany autorytet w zakresie doradztwa podatkowego.
Współpracę m.in. z: INFOR, C.H. Beck, Hubertus, Darschlung und Vaschover, Wiedza i Praktyka, UNIA-PRESS.
Publikacje książkowe z dorobku Tomasza Wojewody:
 • „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”,
 • „Koszty w podatkach dochodowych”,
 • „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”,
 • „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.
Stały współpracownik naszej firmy.

Polakowski m

Dariusz Polakowski
- Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.
Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Ktomala m

Katarzyna Tomala
- Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2003 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. oraz członek władz okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca (od 2002r.) dla praktyków podatkowych oraz księgowych, również na kursach dla Głównych księgowych i Biegłych rewidentów w SKwP; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Stały współpracownik firmy ESAL.

Awatar m

Aleksander Gniłka
- Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Awatar m

Henryk Grychtoł
- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.)

Arkadiusz Lenacik

Arkadiusz Lenarcik
- Biegły rewident, Dyrektor Departamentu Audytu. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.)

 

Cena:
3090 zł netto od osoby
Czas trwania:
49 godzin lekcyjnych / stacjonarnie we Wrocławiu / Katowicach / Wiśle

 

Terminy


Okres: Od kwiecień 2024 do listopad 2024

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30