Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Tematyka szkoleń

dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń

SZKOŁA PODATKÓW DLA KSIĘGOWYCH 2023

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: luty 2023 - grudzień 2023

 
Tematyka poszczególnych dni szkoleniowych:

⇒ Podatek VAT od A do Z  w 2023 roku - szkolenie 4-dniowe  ..... szczegółowy program ↓

Cel szkolenia:

Szkolenie "Podatek VAT od A do Z" jest wydarzeniem, które w kompleksowy sposób przedstawia zasady funkcjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na uporządkowanie wiedzy teoretycznej i pozwoli uczestnikom na połączenie teorii z praktycznymi czynnościami związanymi z rozliczaniem podatku VAT. Jest to też kopalnia wiedzy dla osób planujących w przyszłości pracę w działach finansowo-księgowych. Zapraszamy na szkolenie osoby chcące zapoznać się z podatkiem VAT od podstaw, jak również te, którym zależy na uporządkowaniu i ugruntowaniu wiedzy w tym zakresie. Podczas zajęć przeanalizowanych będzie wiele przykładów praktycznych, natomiast w ostatnim dniu zostanie zaprezentowany rozbudowany przykład praktyczny omawiający kilkadziesiąt operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami podatkowymi ze szczególnym naciskiem na sytuacje, w których może pojawić się ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku. Przedstawione zostanie orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące omawianych sytuacji.
Zagadnienia podczas szkolenia omawiane będą w przejrzysty sposób, uwzględniający różny poziom doświadczenia uczestników spotkania (w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby początkujące oraz posiadające doświadczenie pracy w księgowości).

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 28 godziny lekcyjne i jest podzielone na dwa 2-dniowe spotkania. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, potrzebne do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
Najlepszą formą ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jest forma stacjonarna, jednakże dla osób niemogących dojechać do Wrocławia, dajemy możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach - online.

  Program:  

 1. Dzień (7 h)
  1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
   • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
   • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
   • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
   • druk Vat-R
  2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
   • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
   • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
   • eksport towarów, import towarów,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
   • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
   • zasady opodatkowania spisu z natury,
   • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,
  3. Miejsce świadczenia
   • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
   • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
   • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. Dzień (7 h)
  1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
   • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
   • zasady i terminy wystawiania faktur,
   • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
   • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
   • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
   • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
   • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
   • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
   • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
   • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
   • KSeF – faktury ustrukturyzowane
   • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,
  2. Obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
   • świadczenia o charakterze ciągłym,
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
   • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
   • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
   • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
  3. Podstawa opodatkowania
   • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
   • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
   • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
   • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
   • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
  4. Stawki podatku VAT
   • rodzaje stawek podatkowych,
   • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
   • zwolnienia przedmiotowe.
  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 3. Dzień (7 h)
  1. Ulga na złe długi:
   • warunki i zasady stosowania ulgi,
   • orzecznictwo TSUE w tym zakresie
  2. Odliczanie i zwrot podatku
   • źródło podatku naliczonego,
   • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
   • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • zasada neutralności,
   • zasada stałości,
   • „należyta staranność, dobra wiara”
  3. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
   • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
   • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,
  4. VAT – samochody
   • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
   • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
   • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
   • omówienie druku Vat-26
  5. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
   • terminy zwrotu,
   • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
   • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.
  6. Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej, kontrakty wielostronne
   • warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
   • sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 4. Dzień (7 h)
  1. Zagadnienia wybrane
   1. JPK:
    • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
    • Ewidencja VAT sprzedaż:
     • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
     • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
     • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
     • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
    • Ewidencja VAT zakup:
     • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
     • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
     • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
    • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
    • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
    • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
    • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
   2. Biała lista podatników VAT:
    • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
    • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
    • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
    • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
   3. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
    • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
    • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
    • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
    • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
    • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
    • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
    • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
    • możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,
    • VAT-RR, WIS, WSTO OSS
  2. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych
  3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

⇒ Podatek dochodowy od osób prawnych CIT  w 2023 roku - szkolenie 1-dniowe  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Zmiany od 1 stycznia 2023 r.
  1. Nowe zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  2. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  3. Zniesienie regulacji, w podatku dochodowy od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
  4. Odroczenie obowiązku przesyłania, w formie elektronicznej, ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego.
  5. Wprowadzenie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%.
  6. Wydłużenie terminów do składania oświadczeń przez płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym.
  7. Zmiany w zakresie cen transferowych w przypadku transakcji z rajami podatkowymi (podwyższenie progów dokumentacyjnych, zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku tzw. pośrednich transakcji rajowych itp.).
  8. Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
  9. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  10. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.
  11. Zmiany w zakresie rozliczania podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi.
  12. Pozostałe zmiany.

 2. Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  3. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  5. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  6. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  7. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  8. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  9. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, licencje, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  10. Korekty przychodów i kosztów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  11. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  12. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  13. Pozostałe zagadnienia.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

⇒ Zasady fakturowania w 2023 roku oraz KSeF- szkolenie 1-dniowe  ..... szczegółowy program ↓
 • CEL SZKOLENIA:
  Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 20, 30 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

  Program:  

 1. Podstawy prawne dotyczące faktur
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
  • faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
  • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
 2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
  • likwidacja faktur wewnętrznych,
  • faktury  - procedura marży
  • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
  • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
  • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
  • faktury handlowe,
  • duplikaty faktur
  • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury „pro-forma”,
  • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
  • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
  • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
  • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
 3. Jak korygować błędy w fakturach:
  • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
  • noty korygujące
  • anulowanie faktury
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
  • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020
 4. Faktury elektroniczne:
  • faktury elektroniczne zamiast papierowych
  • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
  • rodzaje faktur elektronicznych,
  • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
  • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
  • zaliczka a e-faktura
  • zakres informacyjny e-faktury
  • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
  • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
  • notą korygującą w formie elektronicznej,
  • przechowywanie / archiwizacja e-faktur
  • krajowy System  e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
   • istota Krajowego Systemu e-Faktur
   • dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i papierowych)
   • korzyści dla podatnika
   • obligatoryjna zasada od stycznia 2023
 5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
  • faktura a różne stawki VAT,
  • rabat / premia na fakturze,
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody
 6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 7. Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
  • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
  • zaliczki w WDT i eksporcie,
  • korekta faktur eksportowych i WDT
 8. Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.
  • zasady wystawiania,
  • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia
 9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
  • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
  • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
  • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
  • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
  • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
  • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
  • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami
 10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności
  • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
  • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
  • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
  • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
  • korzyści ze stosowania split payment
   • wyłączenie art. 112 b
   • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
   • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT. Korzyści również dla sprzedawcy
   • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
   • przyspieszony termin zwrotu
   • płynność finansowa
 11. Kasy fiskalne – 2023
  • nowe rozporządzenie wykonawcze
  • kasy on-line 2023
  • nowe obowiązki podatników
 12. Biała lista i MPP
  • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
  • zawartość informacyjna „Białej Listy”
  • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”
 13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?
  • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
  • skutki w podatku od towarów i usług 
  • sankcje za niestosowanie białej listy
  • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności
 14. Jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie
  • nowa matryca stawek – lipiec 2020
  • nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług
  • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
  • uproszczenie systemu stawek VAT
  • zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników
 15. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
  • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
  • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
  • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
  • wygaśnięcie ochrony
  • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
  • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej
 16. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
  • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
  • oznaczenia dowodów sprzedaży
  • symbole procedur szczególnych
  • oznaczenie dowodów zakupu
  • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
  • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

⇒ Koszty uzyskania przychodów w CIT, PIT i VAT - szkolenie 1-dniowe  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  1. Wprowadzenie, od 1 lipca 2022 r., możliwości zaliczania do kup lub odliczania od dochodu (przychodu) bądź zaliczki uproszczonej składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatników stosujących stawkę liniową lub opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w ramach ustawowych limitów.
  2. Nowe zasady (terminy), od 1 stycznia 2023 r., zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  3. Zniesienie regulacji, w podatku dochodowy od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
  4. Nowe regulacje w podatku dochodowy od osób prawnych, od 1 stycznia 2023 r., w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
  5. Definitywne zniesienie, od 1 stycznia 2023 r.,  możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  6. Zmiany, od 1 stycznia 2023 r., w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.

 2. Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową itp. – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  3. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
  4. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  5. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  6. Straty w środkach trwałych i obrotowych – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie, rozliczanie na gruncie VAT itp.
  7. Wydatki na nabycie programów komputerowych – przypadki, gdy stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  8. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zleceniobiorców – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  9. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób nie będących pracownikami – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników i innych osób, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie VAT.
  10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  11. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i leasingu samochodów osobowych oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
  12. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  13. Korekty kosztów uzyskania przychodów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  14. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  15. Ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
  16. Zasady wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście”.
  17. Pozostałe zagadnienia.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

⇒ Przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego 2023 - szkolenie 1-dniowe  ..... szczegółowy program ↓

  Program:  

 1. Minimalny podatek dochodowy konstrukcja podatku po nowelizacji na 2023 r., obowiązki podatników, możliwe wyłączenia z opodatkowania
 2. Faktoring wierzytelności praktyczne skutki i ryzyka podatkowe związane z interpretacją ogólną MF
 3. Uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie – mechanizm zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach (praktyczne przykłady i przegląd praktyki skarbowej)
 4. Limit kosztów finansowania dłużnego – zmiany w art. 15c i ich wpływ na rozliczenia podatkowe lat poprzednich
 5. Nowe wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego transakcji kapitałowych
 6. Spółka nieruchomościowa – pojęcie, szczególne obowiązki, problemy z amortyzacją
 7. Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy – zmiana momentu potrącenia kosztu podatkowego, praktyczne problemy
 8. TPR za 2022 r. – zmiany w zasadach sporządzana i składania informacji
 9. Uproszczenia w korekcie cen transferowych
 10. Preferencyjne opodatkowanie spółek holdingowych – rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone od 2023 r.
 11. Podatek od przerzuconych dochodów - rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone w toku 2022 r.
 12. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 


Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane  i praktycznie omówione bieżące informacje i aktualne przepisy niezbędne do prowadzenia prawidłowej i bezpiecznej polityki podatkowej oraz wykluczenia ryzyka popełniania błędów w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych. Szybkie i częste zmiany przepisów podatkowych i prawno-podatkowych w 2022 i 2023 roku powodują konieczność szybkiego dostosowanie procedur firmowych do ogłaszanych zmian.

Pracownicy działów księgowych i podatkowych muszą szybko i kompleksowo zapoznać się z obowiązującymi regulacjami podatkowymi, ponieważ niedopełnienie obowiązków podatkowych naraża firmy na popełnienie błędów i narażenie się na sankcje karno-skarbowe, a co za tym spowodowanie dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy.
W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie aktualne akty prawne dotyczące przepisów podatkowych, przedstawione najnowsze interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową, interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych polskich i europejskich.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień i problemów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania i problemy.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane osobom pracującym w działach finansowo-księgowych, które chciałyby stać się bardziej samodzielne i wszechstronne w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych.


Umiejętności:

Nabyta wiedza pozwoli praconikom na prawidłowe i szybsze wykonywanie powierzonych czynności służbowych. Zapoznanie się z praktycznymi przykładami z życia gospodarczego da głębszą wiedzę, która pozwoli na szybsze i prawidłowe stosowanie skomplikowanych przepisów w praktyce przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza pozwoli na usprawnienie pracy i zastosowanie właściwych rozwiązań w trudnych sytuacjach prawno-podatkowych według znowelizowanych przepisów podatkowych i bilansowych.

 

Prowadzący:
 
Tomasz Wojewoda

Tomasz Wojewoda
- doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego - Ministerstwa Finansów i oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 3000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, delegacji, środków trwałych oraz reprezentacji i reklamy, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Niekwestionowany autorytet w zakresie doradztwa podatkowego.
Współpracę m.in. z: INFOR, C.H. Beck, Hubertus, Darschlung und Vaschover, Wiedza i Praktyka, UNIA-PRESS.
Publikacje książkowe z dorobku Tomasza Wojewody:
 • „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”,
 • „Koszty w podatkach dochodowych”,
 • „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”,
 • „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.
Stały współpracownik naszej firmy.

Polakowski m

Dariusz Polakowski
- Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.
Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Ktomala m

Katarzyna Tomala
- Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2003 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. oraz członek władz okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca (od 2002r.) dla praktyków podatkowych oraz księgowych, również na kursach dla Głównych księgowych i Biegłych rewidentów w SKwP; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Stały współpracownik firmy ESAL.

Awatar m

Aleksander Gniłka
- Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Awatar m

Henryk Grychtoł
- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.)

 

Cena:
3090 zł netto od osoby / przy 2 osobach z firmy - 2900 zł od osoby
Czas trwania:
56 godzin lekcyjnych / stacjonarnie we Wrocławiu / Katowicach / Wiśle

 

Terminy


Okres: Od luty 2023 do grudzień 2023

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30