Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Tematyka szkoleń

dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń

PODATEK VAT OD A DO Z W 2023 ROKU

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: luty 2023 - grudzień 2023

Cel szkolenia:

Szkolenie "Podatek VAT od A do Z" jest wydarzeniem, które w kompleksowy sposób przedstawia zasady funkcjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na uporządkowanie wiedzy teoretycznej i pozwoli uczestnikom na połączenie teorii z praktycznymi czynnościami związanymi z rozliczaniem podatku VAT. Jest to też kopalnia wiedzy dla osób planujących w przyszłości pracę w działach finansowo-księgowych. Zapraszamy na szkolenie osoby chcące zapoznać się z podatkiem VAT od podstaw, jak również te, którym zależy na uporządkowaniu i ugruntowaniu wiedzy w tym zakresie. Podczas zajęć przeanalizowanych będzie wiele przykładów praktycznych, natomiast w ostatnim dniu zostanie zaprezentowany rozbudowany przykład praktyczny omawiający kilkadziesiąt operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami podatkowymi ze szczególnym naciskiem na sytuacje, w których może pojawić się ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku. Przedstawione zostanie orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące omawianych sytuacji.
Zagadnienia podczas szkolenia omawiane będą w przejrzysty sposób, uwzględniający różny poziom doświadczenia uczestników spotkania (w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby początkujące oraz posiadające doświadczenie pracy w księgowości).

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 28 godziny lekcyjne i jest podzielone na dwa 2-dniowe spotkania. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, potrzebne do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
Najlepszą formą ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jest forma stacjonarna, jednakże dla osób niemogących dojechać do Wrocławia, dajemy możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach - online.

  Program:  

 1. Dzień (7 h)
  1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
   • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
   • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
   • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
   • druk Vat-R
  2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
   • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
   • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
   • eksport towarów, import towarów,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
   • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
   • zasady opodatkowania spisu z natury,
   • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,
  3. Miejsce świadczenia
   • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
   • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
   • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. Dzień (7 h)
  1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
   • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
   • zasady i terminy wystawiania faktur,
   • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
   • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
   • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
   • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
   • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
   • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
   • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
   • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
   • KSeF – faktury ustrukturyzowane
   • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,
  2. Obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
   • świadczenia o charakterze ciągłym,
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
   • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
   • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
   • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
  3. Podstawa opodatkowania
   • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
   • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
   • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
   • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
   • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
  4. Stawki podatku VAT
   • rodzaje stawek podatkowych,
   • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
   • zwolnienia przedmiotowe.
  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 3. Dzień (7 h)
  1. Ulga na złe długi:
   • warunki i zasady stosowania ulgi,
   • orzecznictwo TSUE w tym zakresie
  2. Odliczanie i zwrot podatku
   • źródło podatku naliczonego,
   • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
   • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • zasada neutralności,
   • zasada stałości,
   • „należyta staranność, dobra wiara”
  3. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
   • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
   • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,
  4. VAT – samochody
   • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
   • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
   • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
   • omówienie druku Vat-26
  5. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
   • terminy zwrotu,
   • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
   • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.
  6. Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej, kontrakty wielostronne
   • warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
   • sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 4. Dzień (7 h)
  1. Zagadnienia wybrane
   1. JPK:
    • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
    • Ewidencja VAT sprzedaż:
     • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
     • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
     • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
     • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
    • Ewidencja VAT zakup:
     • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
     • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
     • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
    • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
    • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
    • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
    • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
   2. Biała lista podatników VAT:
    • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
    • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
    • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
    • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
   3. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
    • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
    • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
    • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
    • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
    • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
    • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
    • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
    • możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,
    • VAT-RR, WIS, WSTO OSS
  2. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych
  3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

 

Cena:
1120 zł od osoby / przy 2 osobach z firmy - 990 zł od os.
Czas trwania:
28 godzin lekcyjnych

 

Terminy


Okres: Od luty 2023 do grudzień 2023

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30