Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Tematyka szkoleń

dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń

FAKTUROWANIE 2023 ROKU - ZASADY PRAWIDŁOWEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI W VAT ORAZ KSEF

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: luty 2023 - grudzień 2023

 • CEL SZKOLENIA:
  Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

  Program:  

  1. Podstawy prawne dotyczące faktur
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
   • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
   • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

  2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
   • faktury „klasyczne”
   • faktury - procedura marży
   • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
   • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
   • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
   • duplikaty faktur
   • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
   • faktury „pro-forma”,
   • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
   • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
   • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
   • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

  3. Jak korygować błędy w fakturach:
   • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
   • noty korygujące
   • anulowanie faktury
   • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
   • nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020

  4. Faktury elektroniczne:
   • faktury elektroniczne zamiast papierowych
   • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
   • rodzaje faktur elektronicznych,
   • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
   • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
   • zaliczka a e-faktura
   • zakres informacyjny e-faktury
   • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
   • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
   • notą korygującą w formie elektronicznej,
   • przechowywanie / archiwizacja e-faktur
   • krajowy System  e-Faktur - od 2024 roku
    • krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
    • istota Krajowego Systemu e-Faktur
    • dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i papierowych
    • korzyści dla podatnika
    • obligatoryjna zasada od stycznia 2024
    • nowy system kar z tytułu błędów w KSeF
    • e-Faktury również dla podatników zwolnionych z VAT
  5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
   • faktura a różne stawki VAT,
   • rabat / premia na fakturze,
   • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

  6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  7. Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
   • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
   • zaliczki w WDT i eksporcie,
   • korekta faktur eksportowych i WDT

  8. Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.
   • zasady wystawiania,
   • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia

  9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
   • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
   • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
   • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
   • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
   • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
   • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
   • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami

  10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności
   • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
   • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
   • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
   • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
   • korzyści ze stosowania split payment
    • wyłączenie art. 112 b
    • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
    • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT. Korzyści również dla sprzedawcy
    • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
    • przyspieszony termin zwrotu
    • płynność finansowa

  11. Kasy fiskalne – 2023
   • nowe rozporządzenie wykonawcze
   • kasy on-line 2022
   • nowe obowiązki podatników

  12. Biała lista i MPP
   • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
   • zawartość informacyjna „Białej Listy”
   • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

  13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?
   • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
   • skutki w podatku od towarów i usług 
   • sankcje za niestosowanie białej listy
   • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

  14. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
   • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
   • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
   • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
   • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
   • wygaśnięcie ochrony
   • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
   • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

  15. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
   • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
   • oznaczenia dowodów sprzedaży
   • symbole procedur szczególnych
   • oznaczenie dowodów zakupu
   • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
   • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

  16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Cena:
1 os.: 510 zł / 2 i więcej os.: 460 zł / stacjonarnie
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

 

Terminy


Okres: Od luty 2023 do grudzień 2023

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30