Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Tematyka szkoleń

dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleń

Podatek dochodowy CIT i PIT w 2024 roku - zmiany oraz aktualna problematyka

Szkolenia KFS
logo-kfs-300x129
Termin: luty 2024 - grudzień 2024

  Program:  

 1. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych od 1 stycznia 2024 r.
  1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
  2. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
  3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT i JPK_PIT).
  4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  5. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
  6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.
  7. Zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, w podatku dochodowym od osób prawnych, części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  2. Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  3. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatków do kup, koszty bezpośrednie i pośrednie, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, ubezpieczenia, licencje, certyfikaty, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  4. Terminy zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  5. Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów.
  6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła.
  7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  8. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  9. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  10. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  11. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  12. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i leasingu samochodów osobowych oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.
  13. Korekty przychodów i kosztów, moment ujęcia korekty, kursy walut, korekty na przełomie lat podatkowych itp.
  14. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  15. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
  16. Zasady stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
  17. Definitywne zniesienie, od 1 stycznia 2023 r., możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  18. Zasady ustalania jednorazowej wartości transakcji i wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek kontrahenta inny, niż podany na tzw. „białej liście” - po przekroczeniu ustawowego limitu.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

 

Terminy


Okres: Od luty 2024 do grudzień 2024

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30