ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PODATEK U ŹRÓDŁA W 2020 r.
Nowe obowiązki podatników i płatników, radykalne zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień, stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najnowsze stanowiska organów podatkowych

prowadzący: Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Termin: 30 marzec 2020r.
KOD: k990/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 470 zł /od osoby   (brutto: 578,10 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 420 zł /od osoby   (brutto: 516,60 zł)


Nowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady związane z podatkiem u źródła
  1. Charakter podatku.
  2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
  3. Dochody nierezydenta osiągane na terytorium Polski.
  4. Ustawa o CIT i o PIT  - różnice w zakresie podatku u źródła.
  5. Wypłaty należności na  rzecz kontrahentów z „rajów podatkowych”.
  6. Rola płatnika w poborze podatku u źródła. Zadania. Odpowiedzialność.
  7. Techniczne zasady poboru podatku: kurs waluty, moment poboru podatku, właściwy urząd.
  8. Metody unikania podwójnego opodatkowania.
  9. Zwolnienia z poboru podatku u źródła wynikające z ustawy o CIT.
  10. Certyfikat rezydencji. Forma. Termin ważności. Kiedy można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji?

 2. Radykalne zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Wypłaty powyżej 2 mln w ciągu roku na rzecz tego samego kontrahenta.
  2. Należyta staranność płatnika – na czym polega? Jakie działania musi podjąć płatnik, żeby móc zastosować zwolnienie albo niższą stawkę? – omówienie z uwzględnieniem projektu objaśnień MF.
  3. Oświadczenia płatnika.
  4. Opinia o stosowaniu zwolnienia.
  5. Rzeczywisty właściciel.
  6. Rzeczywista działalność.
  7. Zwrot podatku – zasady składania wniosku
  8. Odroczenie w czasie stosowania części restrykcyjnych przepisów.

 3. Umowy międzynarodowe
  1. Konwencja Modelowa OECD.
  2. Znaczenie umów międzynarodowych.
  3. Konwencja MLI
CZĘŚĆ PRAKTYCZNO – WARSZTATOWA
 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Konstrukcja typowej umowy opartej na Konwencji Modelowej OECD
  2. Zakres umowy. Zagadnienia objęte i nieobjęte umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  3. Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? Jak rozumieć charakterystyczne zwroty?  Na co zwracać uwagę w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania?
  4. Znaczenie definicji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  5. Umowy międzynarodowe na konkretnych przykładach.
   1. Należności licencyjne. Czym są należności licencyjne? Różnice w definicji należności licencyjnych w oparciu o przykładowe umowy.
   2. Korzystanie z praw a nabycie praw w kontekście podatku u źródła.
   3. Dywidendy.
   4. Odsetki. Wyłączenie z definicji odsetek.
   5. Praca najemna.
   6. Zyski przedsiębiorstw a zakład.
   7. Transport międzynarodowy.
   8. Unikanie podwójnego opodatkowania.
   9. Procedura wzajemnego porozumiewania się.
   10. Inne zagadnienia z zakresu umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania

 2. Analiza wybranych przypadków. Wybrane zagadnienia rodzące spory w praktycznym stosowaniu
  1. Koszty finansowania dłużnego - cash pooling, pożyczka.
  2. Programy komputerowe.
  3. Najem urządzenia przemysłowego, środka transportu.
  4. Know – how. Znak towarowy. Bazy danych.
  5. Usługi niematerialne (usługi wsparcia w grupie, zarządzania, reklama, przetwarzanie danych, gwarancje i poręczenia). Usługi organizacji targów.
  6. Usługi IT.
  7. Dywidendy.
  8. Umowy mieszane.
  9. Potrącenia podatku a ubruttowienie.

 3. Analiza przykładowych postanowień umów zawieranych z kontrahentami w kontekście obowiązku potrącenia podatku u źródła

 4. Obowiązki dokumentacyjne
  1. IFT-1/1R; IFT-2/2R
  2. PIT-8AR
  3. CIT-10Z
  4. CIT-8O
  5. Inne
prowadzący: Anna Kiersnowska-Drzewiecka
- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl