ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Koszty uzyskania przychodów na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, z uwzględnieniem aktualnych zmian. Wybrane zagadnienia. Najnowsze stanowiska organów podatkowych

prowadzący: doradca podatkowy, prawnik

Termin: 28 luty 2020r.
KOD: k985/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 450 zł /od osoby   (brutto: 553,50 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 420 zł /od osoby   (brutto: 516,60 zł)


Nowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady potrącalności kosztów:
  1. Ogólne przesłanki uznania wydatku za koszt podatkowy.
  2. Dzień poniesienia a moment potrącenia wydatku w ciężar kosztów podatkowych.
  3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami.
  4. Koszty inne niż bezpośrednio związane  z przychodami.
   • Nowe podejście organów do potrącania kosztów pośrednich
  5. Koszty przekraczające rok podatkowy.
  6. Przychody zwolnione, przychody z zysków kapitałowych a koszty uzyskania przychodów – zasady przypisywania kosztów do źródła przychodów.

 2. Płatności gotówkowe:
  1. Limit 15.000 zł.
  2. Skutki w kosztach uzyskania przychodów.
   • Nowe stanowiska organów.

 3. Biała lista podatników i split payment:
  1. Skutki w podatku dochodowym dokonania zapłaty na inny rachunek niż wskazany na białej liście. Jak można uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych w podatku dochodowym?
  2. Czy obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy dotyczy wszystkich płatności? W sytuacji jakich płatności wyłączone są negatywne skutki w CIT?
  3. Biała lista podatników a kompensata. Sposób uregulowania zobowiązania a przepisy o białej liście i split payment.
  4. Biała lista a zagraniczne rachunki podatników.
  5. Rachunki prywatne a biała lista.
  6. Co oznacza dzień zlecenia przelewu?
  7. Zapłata na rachunek innego podmiotu, niż wystawca faktury.
  8. Zapłata na tzw rachunki wirtualne.
  9. Skutki podatkowe dokonania płatności bez zastosowania split payment. Omyłkowa zapłata z pominięciem split payment.
  10. Dla jakich transakcji obowiązkowy jest split payment?

 4. Samochody osobowe – nowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi:
  1. Nowy limit amortyzacji droższych samochodów.
  2. Ubezpieczenie AC w kosztach podatkowych.
  3. Używanie samochodu do celów związanych z działalnością. Nowy limit wydatków na korzystanie z samochodów osobowych: 25%/75%.
  4. Likwidacja tzw. kilometrówki oraz nowy limit KUP w wysokości 20% dla wydatków na używanie samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podatnika (ustawa o PIT).
  5. Samochody będące przedmiotem najmu, leasingu i dzierżawy – nowe zasady.
  6. Przepis przejściowy dotyczący umów leasingu, najmu i dzierżawy.
  7. Rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków związanych ze zwrotem pracownikom kosztów związanych z używaniem samochodów pracowników do celów pracodawcy.
  8. Nieodliczony VAT a koszty uzyskania przychodów.
  9. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów związanych z samochodami osobowymi.

 5. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
  1. Istota i zakres.
  2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego.
  3. Definicja kosztów finansowania dłużnego.
  4. Sposób ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
  5. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
  6. Stanowiska organów podatkowych. Rozbieżności wynikające z orzecznictwa.

 6. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne:
  1. Katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
  2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi - zasady wyłączenia z limitowania.
  3. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
  4. Odliczenie w kolejnych latach kosztów poniesionych na nabycie usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
  5. Stanowiska organów podatkowych.

 7. Korekta kosztów uzyskania przychodów:
  1. Podstawowa zasada.
  2. Błąd rachunkowy. Inna oczywista omyłka.
   • Praktyczne aspekty korekty kosztów. Przykłady.
  3. Rabat

 8. Wydatki na rzecz pracowników i innych osób. Sponsoring i reklama. Reprezentacja:
  1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników.
  2. Imprezy integracyjne.
  3. Wydatki na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych.
  4. Gadżety i prezenty.
  5. Sponsoring.
  6. Podróże służbowe. Podróże osób niebędących pracownikami.

 9. Odsetki hipotetyczne:
  1. Dopłaty. Zysk przekazany na kapitał zapasowy.
  2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują dodatkowe koszty uzyskania przychodów?

 10. Wybrane wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i wyjątki od zasady (art. 16 ustawy o CIT):
  1. Kary i rekompensaty
   • Kiedy kara umowna może być kosztem?
  2. Odszkodowania
  3. Darowizny
  4. Inne

 11. Wierzytelności:
  1. Zbycie wierzytelności/ pakietu wierzytelności
  2. Wierzytelności umorzone i przedawnione.
  3. Strata przy zbyciu wierzytelności.
  4. Wierzytelności nieściągalne.

 12. Inne wybrane zagadnienia:
  1. Wyższy limit kosztów składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców (0, 25% i 250 zł).
  2. Straty w środkach trwałych i obrotowych, a rozliczenie kosztów podatkowych w CIT lub PIT.

 13. Najnowsze stanowiska organów podatkowych.
 14. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl