ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT w 2020 roku

prowadzący: Michał Sokołowski

termin: 27 luty 2020r.
KOD: k984/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT i w szczególności zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zdefiniowane w Ustawie VAT zasady dokumentowania sprzedaży. Na szkoleniu omówione zostaną także przypadki problematyczne zarówno po stronie podmiotu wystawiającego fakturę oraz podmiotu ją otrzymującego.

Nowy program szkolenia:

 1. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur VAT  
  1.  Obowiązek podatnika VAT do wystawienia faktury VAT
  2. Przypadki, w których możliwe jest wystawienie faktury VAT przez inny podmiot za podatnika VAT, który dokonuje sprzedaży

 2. Transakcje, które należy udokumentować fakturą VAT
  1. Rodzaje czynności, które należy udokumentować fakturą VAT
  2. Przypadki, w których nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT
  3. Jaka jest inna dopuszczalna forma udokumentowania sprzedaży, kiedy nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT?
  4. Jak należy udokumentować nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług?
  5. Czy można udokumentować fakturą sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej?

 3. Elementy składowe faktury VAT
  1. Podstawowy katalog danych na fakturze VAT
  2. Data wykonania usługi / dostawy towaru w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym
  3. Faktura VAT w przypadku transakcji transgranicznych
  4. Faktura VAT przypadku uproszczenia dla transakcji trójstronnych
  5. Katalog danych w przypadku tzw. faktury VAT uproszczonej

 4. Faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki
  1. Udokumentowanie otrzymania zaliczki w części lub całości ceny
  2. Jak powinna wyglądać faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży i uwzględniająca uprzednio wpłacone zaliczki
  3. Faktury zaliczkowe w WNT – kiedy otrzymana od zagranicznego kontrahenta faktura jest fakturą zaliczkową?

 5. Terminy wystawiania faktur
  1. Standardowe i szczególne terminy wystawiania faktur
  2. Konsekwencje wystawienia faktury VAT przed i po terminie jej wystawienia

 6. Duplikat faktury VAT
  1. Przypadki, kiedy należy wystawić duplikat faktury
  2. Jak postąpić, jeżeli po wystawieniu duplikatu odnajdzie się pierwotnie wystawiona faktura?

 7. Anulowanie faktury VAT
 8. Formy przechowywania faktur VAT akceptowane przez organy podatkowe
 9. Faktury wystawiane w formie elektronicznej
  1. Faktury VAT w jakiej formie należy zaliczyć do kategorii faktur VAT elektronicznych?
  2. Warunki wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
  3. Formy przekazywania faktur VAT elektronicznych kontrahentom
  4. Formy przechowywania faktur VAT elektronicznych

 10. Faktury korygujące
  1. Przypadki skutkujące koniecznością wystawienia faktury korygującej
  2. Elementy składowe faktury korygującej
  3. W rozliczeniu za jaki okres należy uwzględnić wystawione / otrzymane faktury korygujące (korekta JPK / deklaracji VAT)?
  4. Jak udokumentować korekty cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi?
  5. Jak rozliczyć korekty dokumentujące niedobory towarowe w WNT i imporcie towarów?

 11.  Noty korygujące
  1. W jakich przypadkach istnieje możliwość wystawienia noty korygującej?
  2. Jakie informacje powinny znaleźć się na nocie korygującej?

 12. Zmiany w VAT dotyczące fakturowania
  1. Faktury do sprzedaży paragonowej
  2. Obowiązkowe e-faktury przy zamówieniach publicznych
  3. Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – dane na fakturze
  4. Biała lista podatników VAT
  5. Matryca stawek VAT oraz wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1.11.2019r.  – w zakresie sprzedawanych towarów i usług w powiązaniu z załącznikiem nr 15 do ustawy VAT

 13. Refakturowanie
  1. Przepisy Ustawy VAT dotyczące refakturowania
  2. Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących refakturowanie
  3. Aktualne problemy związane z refakturowaniem
   1. Moment powstania obowiązku podatkowego
   2. Stawka VAT przy refakturowaniu

 14.  Konsekwencje wystawienia faktury VAT wykazującej kwotę podatku VAT należnego wyższą od należnej
  1. Obowiązek zapłaty podatku VAT należnego wykazanego na tzw. pustej fakturze
  2. Możliwość korekty podatku VAT należnego wykazanego na pustej fakturze – praktyka organów podatkowych

 15. Zmiany w kodeksie karnym od 2017 r. dotyczące fałszowania faktur VAT
  1. Podrabianie lub przerabianie faktur
  2. Podanie nieprawdy na fakturze
  3. Zasady wymiaru kary
  4. Konsekwencje w praktyce

 16. Faktura VAT jako dokument uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego po stronie nabywcy
  1. Zasady odliczenia VAT
  2. Na co zwracać uwagę przy odliczaniu VAT z faktur
  3. Odliczenie VAT z pustej faktury
   1. Praktyka organów podatkowych dotycząca rozpoznawania faktur VAT jako tzw. puste faktury
   2. Dobra wiara i problemy z odliczeniem i zwrotem VAT
   3. Dodatkowe zobowiązanie VAT z tytułu rozliczenia pustej faktury

 17. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl