ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

ZFŚS 2020 w praktyce - zmiany w naliczaniu odpisu na zfśs w 2020 r., najnowsze regulacje, obowiązki pracodawcy

prowadzący:
główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS

TERMIN: 18 marzec 2020r.
KOD: k978/2020

MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto do 9.03 wynosi: 390 zł /od osoby  (brutto:
479,70 zł)
Cena netto po 10.03.2020r.: 450 zł /od osoby   (brutto: 553,50 zł)
Aktualności socjalne:
 • najnowsze zmiany dotyczące naliczenia i rozliczenia odpisu na zfśs w 2020 r. - prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS  z uwzględnieniem obowiązujących w 2020 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 • RODO A ZFŚS – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z RODO -  dostosowanie regulaminu zfśs  do wymogów RODO
 • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
 • klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne
Ustalanie sytuacji socjalnej:
 • pojęcie kryteriów socjalnych
 • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania
 • 500+ a ZFŚS.
 • możliwości i zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej,
 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów („grusza” dla emerytów?),
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów)
 • egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych

Nowy program:

 • Obowiązki socjalne pracodawców
  1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
  2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
  3. wczasy „pod gruszą” dla emerytów?
  4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

 • Tworzenie zfśs w 2020 r.
  • prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu w 2020 r. po zmianach  
  • Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
   1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
   2. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2020 r.
   3. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
   4. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
   5. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
   6. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
   7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 • Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej
  1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
  2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
  3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
  10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
  11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs.
  12. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 • Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS
  1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
  2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
  3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
  4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

 • Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl