ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office


ZFŚS 2019/20 w praktyce - zmiany w naliczaniu i rozliczaniu odpisu na zfśs w 2019 r. Najnowsze regulacje wprowadzone w II półroczu 2019 - obowiązki pracodawcy

prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

TERMIN: 24 wrzesień
KOD: k965/2019
MIEJSCE: Katowice, hotel Katowice, al.Korfantego 9
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto do 17.09 wynosi: 380 zł /od osoby   (brutto: 467,40 zł)
Cena netto po 17.09 wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 
528,90 zł)

PROGRAM:

Warsztaty dla praktyków (służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi
 1. AKTUALNOŚCI SOCJALNE:
  • obowiązujące od 4 maja br. bardzo istotne zmiany  w ustawie  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w innych ustawach dotyczących ZFŚS,
  • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów,
  • prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS  z uwzględnieniem obowiązujących w 2019 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
  • plan finansowy ZFSS  na 2019r.
 2. RODO A ZFŚS – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z RODO:
  • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
  • klauzule informacyjne,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
  • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.
 3. USTALANIE SYTUACJI SOCJALNEJ:
  • pojęcie kryteriów socjalnych,
  • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i możliwości  dokumentowania,
  • 500+ a ZFŚS,
  • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
  • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
  • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów)
 4. Obowiązki socjalne pracodawców
  1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
  2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
  3. Wczasy „pod gruszą” dla emerytów?
  4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.
 5. Tworzenie zfśs w 2019 r. - prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu w 2019 r. po zmianach wprowadzonych w II półroczu 2019r. 
 6. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
  1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
  2. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2019 r.- zmiany w 2019 r.
  3. Przewidywane wysokości odpisu na 2020 r.
  4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
  5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
  6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
  7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
  8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
 7. Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej
  1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
  2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
  3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
  10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
  11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
  12. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.
 8. Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS
  1.  Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
  2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
  3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
  4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
 9. Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 10. Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.

prowadzący:  główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl