ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

FAKTURY VAT 2019
- wystawianie, korygowanie, refakturowanie, faktury elektroniczne, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

prowadzący: Zdzisław Modzelewski

TERMIN: 1 października
KOD: k962/2019
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30
MIEJSCE: Katowice hotel Katowice, al. Korfantego 9
Cena netto wynosi: 460 zł /od osoby (brutto: 565,80 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 420 zł /od osoby (brutto: 516,60 zł)

Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT i w szczególności zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zdefiniowane w Ustawie VAT zasady dokumentowania sprzedaży. Na szkoleniu omówione zostaną także przypadki problematyczne zarówno po stronie podmiotu wystawiającego fakturę oraz podmiotu ją otrzymującego.

PROGRAM:

  1. Znaczne podwyższenie odpowiedzialności związanej z wystawieniem lub posłużeniem się fakturą:
   1. kara nawet 25 lat pozbawienia wolności za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur – zmiany w Kodeksie karnym,
   2. Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z fakturami decydują o odpowiedzialności?
   3. Kodeks karny – kogo dotyczą konsekwencje karne i finansowe?
   4. Kodeks karny – w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności albo może ona zostać obniżona?
   5. Kodeks karny skarbowy – co to są faktury wadliwe? I jakie kary z tym się wiążą?
   6. Kodeks karny skarbowy – faktury nierzetelne a faktury wadliwe? Zwiększony zakres odpowiedzialności dla faktur wystawianych nierzetelnie.
   7. Kary tylko za wystawienie faktury czy także za posłużenie się taką niewłaściwą fakturą? Kto odpowiada?
  2. Faktury – wprowadzenie:
   1. co to jest faktura i jakie ma ona znaczenia dla podatku VAT ?
   2. przepisy krajowe regulujące zasady wystawiania faktur,
   3. przepisy unijne dotyczące wystawiania faktur,
  3. Podstawowe reguły i pojęcia związane z fakturami:
   1. kto może wystawiać faktury? Podatnik zarejestrowany na VAT czy niezarejestrowany?
   2. faktura wystawiana przez sprzedawcę albo przez nabywcę – co decyduje? Specjalne zasady „odwrotnego obciążenia”.
   3. wystawienie faktury – obowiązek czy możliwość?
   4. w jakich przypadkach/sytuacjach wystawia się faktury?
   5. czy faktura musi nazywać się „faktura”?
   6. faktura a nota księgowa – co i kiedy?
   7. czym się różni „faktura papierowa” od „faktury elektronicznej”?
   8. co to jest tzw. „pusta faktura” i jakie skutki ona wywołuje?
   9. czy możliwe jest stosowanie „faktur wewnętrznych”?
   10. kiedy można wystawić „fakturę uproszczoną”?
   11. czy można wystawić fakturę za wcześnie lub za późno?
   12. czy możliwe jest anulowanie faktury?
   13. faktura „VAT-RR”,
  4. Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego:
   1. co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
   2. data wykonania czynności, data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,  
   3. w jakich przypadkach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty VAT,
   4. faktury wystawiane w związku z otrzymaną lub należną zaliczką,
   5. faktury wystawiane za jedną transakcję, za kilka transakcji lub za jakiś okres wykonywania transakcji,
   6. faktury „mediowe”,
   7. faktury związane z usługami budowlanymi,
   8. dostawa i wynajem nieruchomości,
   9. faktury wystawione na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
   10. dokumentowanie importu usług,
  5. Faktury – zagadnienie szczegółowe:
   1. dane jakie musi zawierać faktura – omówienie,
   2. specjalne dane wymagane na fakturach krajowych,
   3. specjalne dane wymagane na fakturach zagranicznych,
   4. terminy wystawiania faktur,
   5. rodzaje wystawianych faktur
   6. sposoby korygowania wystawionych faktur,
   7. faktura korygująca a nota korygująca – różnice i podobieństwa,
   8. duplikat faktury – co to jest i co musi zawierać?
   9. faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut
   10. cena wyrażona w walucie a faktura wstawiana w złotych – jaki kurs?
   11. wystawianie faktur w związku z tzw. odwrotnym obciążeniem,
  6. Faktury „zaliczkowe”:
   1. kiedy je się wystawia i jakie dane muszą zawierać?
   2. czym różni się faktura zaliczkowa od faktury sprzedażowej?
   3. które zaliczki podlegają fakturowaniu?
   4. zaliczki, które nie mogą być fakturowane?
   5. faktury wystawiane na zaliczki częściowe i 100%,
   6. faktura końcowa (rozliczająca zaliczkę) – dane i zasady wystawienia,
  7. Korygowanie wystawionych faktur, w tym zaliczkowych:
   1. przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
   2. zbiorcze faktury korygujące – w jakich przypadkach i jakie dane?
   3. dane, które powinny zawierać korekty,
   4. terminy wystawiania korekt,
   5. faktury korygujące in plus i in minus – zasady rozliczania,
   6. ujęcie korekty po stronie nabywcy,
   7. podpisy na fakturach - uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty,
   8. akceptacja treści noty korygującej przez sprzedawcę,
   9. zmiany danych, przekształcenia sprzedawcy lub nabywcy i obowiązek wystawienia faktury lub korekty,
   10. faktury korygujące (noty księgowe) wystawione przez firmy zagraniczne – zasady rozliczeń,
  8. Refakturowanie – wystawianie refaktur:
   1. co to jest refakturowanie lub refaktura?
   2. refakturowanie a inne rozwiązania zbliżone do refakturowania,
   3. data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury w przypadku refakturowania,
   4. refakturowanie w świetle świadczeń kompleksowych,
   5. refakturowanie mediów przy najmie lub dzierżawie – o czym należy pamiętać?
  9. Faktury w formie elektronicznej (e-faktury):
   1. wymogi prawne związane z wystawianiem e-faktur,
   2. bezpieczny podpis elektroniczny czy bezpieczny system wymiany danych (EDI)?
   3. czy faktura wystawiona w formacie PDF jest e-fakturą?
   4. zasady przesyłania e-faktur,
   5. czy e-faktura musi zawierać dodatkowe informacje w stosunku do „papierowej” faktury?
   6. faktury korygujące, noty oraz duplikaty e-faktur,
   7. sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
   8. zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym,
  10. Przechowywanie faktur:
   1. okres, przez który należy przechowywać faktury,
   2. metody przechowywania faktur,
   3. faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,
   4. jednolity plik kontrolny – nowe rozwiązanie obowiązujące od 1 lipca 2016 r.
  11. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury – ogólne uwagi:
   1. prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą (papierową/e-fakturą),
   2. w którym miesiącu można odliczyć podatek naliczony,
   3. błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
   4. korekty otrzymane przez nabywcę i obowiązek uwzględnienia tych faktur,
   5. przypadki, w których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.
  12. Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktury, w tym sankcje 100% za wystawienie faktury lub odliczenie VAT z faktury.
  13. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl