ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

ZFŚS – istotne zmiany od 4 maja 2019.
Dostosowanie regulaminu zfśs do zmian w ustawie o zakładowej działalności socjalnej i w innych ustawach dotyczących zfśs. Zasady dopłacania do wypoczynku pracowników, ich dzieci oraz emerytów z uwzględnieniem przepisów podatkowych

prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS.

TERMIN: 23 maj 2019r.
KOD: k955/2019
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
MIEJSCE: Katowice hotel Katowice, al. Korfantego 9
Cena netto wynosi: 380 zł /od osoby (brutto: 467,40 zł) - do końca 13 maja 2019r.
Cena netto po 13.05.br. wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 
Aktualności socjalne:
 • obowiązujące od 4 maja br. bardzo istotne zmiany  w ustawie  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w innych ustawach dotyczących ZFŚS,
 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów,
 • prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem obowiązujących w 2019 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 • plan finansowego ZFSS na 2019r.
 • RODO A ZFŚS – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z RODO:
  • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
  • klauzule informacyjne,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
  • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.
 • Ustalanie sytuacji socjalnej:
  • pojęcie kryteriów socjalnych
  • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania
  • 500+ a ZFŚS.
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w interpretacjach organów podatkowych,
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach SN w tej sprawie,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów)
Formuła szkolenia zakłada nie tylko przekazanie wszechstronnej informacji o przepisach, ale także analizę trudniejszych przypadków i odpowiedzi na pytania uczestników, wynikające z ich codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.


PROGRAM:

 • Obowiązki socjalne pracodawców

  1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
  2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
  3. wczasy „pod gruszą” dla emerytów?
  4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

 • Tworzenie zfśs w 2019 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

  1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
  2. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w 2019 r.
  3. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
  4. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
  5. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
  6. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
  7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 • Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

  1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
  2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
  3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
  10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
  11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
  12. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 • Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

  1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
  2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
  3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
  4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

 • Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej
prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS.

 DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl