ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

ZFŚS 2018/19 w praktyce - udzielanie pomocy przedświątecznej, korekty odpisu, problem odmrożenia podstawy odpisu, dopłaty do imprez zbiorowych, usług opiekuńczych, RODO a zfśs

prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS.

TERMIN: 6 grudzień
KOD: k947/2018
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
MIEJSCE: Katowice hotel Katowice, al. Korfantego 9 (Hotel KATOWICE jest odnowiony po remoncie)
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

       Formuła szkolenia zakłada nie tylko przekazanie wszechstronnej informacji o przepisach, ale także analizę trudniejszych przypadków i odpowiedzi na pytania uczestników, wynikające z ich codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.
 • zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej w ustawie o zfśs,
 • 500+ a dochód do celów socjalnych,
 • zasady przyznawania i podatkowego rozliczania świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, imprez zbiorowych, zapomóg i dopłat do usług opiekuńczych,
 • problem „odmrożenia” podstawy odpisu na zfśs,
 • możliwości udzielania pomocy przedświątecznej z zfśs,
 • wykonanie korekty odpisu na zfśs,
 • warsztaty dla praktyków (służb kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi.
 1. Aktualności socjalne:

  • - RODO – zmiany w ustawie o zfśs
  • - 500+ a dochód do celów socjalnych
  • - problem kontroli przez ZUS zasad wypłacania świadczeń socjalnyc
  • - pojęcie usług wypoczynkowych
  • - zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą”
  • - zasady finansowania z zfśs wypoczynku pracowników, emerytów i dzieci pracowników -   skutki podatkowe
  • - potrącenia egzekucyjne ze świadczeń socjalnych,
  • - opodatkowanie świadczeń socjalnych po zmianach w przepisach podatkowych,
  • - zasady wykorzystania ZFŚS na udzielanie pomocy socjalnej w finansowaniu opieki nad dziećmi,
  • - zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej
  • - problem przedawnienia spłaty pożyczek mieszkaniowych 

 2. Obowiązki socjalne pracodawców

  1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych po zmianach obowiązujących od 2017 r.
  2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
  3. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  4. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.
 3. Tworzenie zfśs w 2018/19 r. – ustawowe terminy przekazania środków na fundusz, prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu w systemie powszechnym. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie  i w publicznych uczelniach z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

  1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
  2. Problem „odmrożenia” podstawy naliczania odpisu. Wskaźniki odpisu na ZFŚS w  2018/19 r.
  3. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
  4. Zasady dokonywania korekty ZFŚS.
  5. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
  6. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
  7. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
 4. Zasady organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

  1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
  2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
  3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów zakładu.
  6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych – wyrok TK z 8 lipca 2014 r..
  10. Finansowanie z zfśs opieki nad małymi dziećmi.
  11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Orzecznictwo dotyczące pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.
  12. Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych.
  13. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.
  14. Ochrona danych osobowych a ZFŚS.
  15. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.
 5. Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

  1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
  2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
  3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”. Tryb i przedmiot pracy komisji.
  4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
  5. Zasady i tryb kontroli pracodawcy w zakresie stosowania przepisów o zfss.
 6. Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.
prowadzący:  główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl