ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zmiany VAT, CIT, PIT w roku 2018 (podzielona płatność, ograniczenia w rozpoznaniu kosztów, ceny transferowe i inne)

prowadzący: Łukasz Chłond


TERMIN: 13 marzec
KOD: k919/2018
MIEJSCE: VIENNA HOUSE EASY ANGELO, KATOWICE  ul. Sokolska 24  ( www.viennahouse.com/pl/easy-katowice/lokalizacja.html )
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 450 zł /od osoby (brutto: 553,50 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

PROGRAM:

 1. Podatek VAT – zmiany w roku 2018
  1. Podzielona płatność (split payment)
   • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego – cel wprowadzenia nowych regulacji
   • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową
   • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
   • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona dobrowolna
   • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
   • korzyści z zastosowania podzielonej płatności – należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, „rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
   • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
   • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)
  2. Objęcie nowej grupy podatników obowiązkiem przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku
   • kto będzie musiał składać JPK_VAT
   • wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT – zakres modyfikacji
   • JPK_VAT jako podstawowe narzędzie kontroli podatkowej w obliczu upowszechnienia obowiązku składania – praktyka administracji skarbowej
   • przewidywane kierunki rozwoju JPK w przyszłości
  3. Nowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
   • co ze starymi kasami fiskalnymi?
   • jakie warunki spełniać muszą nowe kasy fiskalne, zakupione w 2018 r.?
   • faktury wystawione dla sprzedaży paragonowej – nowe wymagania
  4. Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności
   • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
   • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
   • nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów
   • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR)
   • uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika
   • tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
   • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

 2. Podatki dochodowe – zmiany w roku 2018
  1. Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika – obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł
   • definicja zysków kapitałowych
   • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
   • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu – co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła
  2. Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
   • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
   • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
   • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
   • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
   • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  3. Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
   • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
   • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
   • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
   • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
   • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  4. Ograniczenia związane z wykorzystywaniem podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej
   • nowe zasady powstania oraz rozwiązania PGK
   • możliwość weryfikowania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK pod kątem rynkowości
   • PGK a dokumentacja cen transferowych
  5. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe, budynki biurowe)
   • wyodrębnienie kategorii dochodów z nieruchomości – katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
   • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
   • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości – zasady zapłaty i odliczania
  6. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
  7. Zmiany w zakresie ryczałtowego opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (np. prywatny wynajem mieszkań)
  8. Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej od 2018 roku – rozszerzenie korzyści dla podatników prowadzących działalność innowacyjną
  9. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu faktur regulowanych przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy inny, niż zgłoszony w urzędzie skarbowym
  10. Zmiany dotyczące cen transferowych – zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych poprzez udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  11. Zmiany dotyczące limitów stosowania zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych
   • finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS
   • sprzedaż premiowa oraz konkursy
   • świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów, rencistów)
   • zapomogi
  12. Modyfikacja zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący:
Łukasz Chłond
- doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość"
.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl