ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

ZFŚS 2018 w praktyce - najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w przepisach podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych

prowadzący:  główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS
TERMIN: 21 marzec
KOD: k915/2018
MIEJSCE: Centrum konferencyjne OPAL, KATOWICE  ul. Opolska 22
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do godz. 15.00
KOSZT - netto: 430 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwa kawowa i lunch)
UWAGA !!! do 13.03 tylko - netto:  350 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  528,90 zł / 430,50 zł od osoby).

      U większości pracodawców zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaje podstawowym źródłem finansowania pozapłacowej pomocy socjalnej na rzecz pracowników - niezwykle ważnej, zwłaszcza w okresie trudności finansowych zarówno u pracodawców, jak i u pracowników.  Możliwość udzielenia nieoskładkowanych i w niektórych przypadkach – nieopodatkowanych świadczeń pozwala na bieżąco zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin nie tylko w przypadku trudnych sytuacji losowych, ale także uzupełniać ich bieżące wydatki związane np. z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych, pozyskaniem i utrzymaniem mieszkania.

      Na szczególną uwagę zasługuje wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  nowelizacja przepisów ustawy o zfśs oraz  ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych – w części dotyczącej zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych. Dlatego też, znajomość aktualnego stanu prawnego w tym zakresie, jak i wprowadzonych zmian jest nieodzowna, w szczególności w odniesieniu do służb  socjalnych, kadrowych i finansowych pracodawcy oraz „współdysponentów” funduszu –  związków zawodowych i reprezentantów załogi. Do nich więc przede wszystkim kierowane jest szkolenie.

      Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zakładowej działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich  zmian w zasadach tworzenia  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.

      Formuła szkolenia zakłada nie tylko przekazanie wszechstronnej informacji o przepisach, ale także analizę trudniejszych przypadków i odpowiedzi na pytania uczestników, wynikające z ich codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.
PROGRAM:

Aktualności socjalne:
 • najnowsze zmiany  w ustawie  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • najnowsze zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych
 • przygotowanie planu finansowego zfśs na 2018r.
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach SN w tej sprawie,
 • Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych. 500+ a zfśs.
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.
Ochrona danych osobowych a ZFŚS.
 • potrącenia egzekucyjne ze świadczeń socjalnych,
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. usług sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów)  - z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych,
 • zasady wykorzystania ZFŚS na udzielanie pomocy socjalnej w finansowaniu opieki nad dziećmi,
 1. Obowiązki socjalne pracodawców
  • Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych po zmianach od 1 stycznia 2018r.
  • Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
  • Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
  • Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

 2. Tworzenie zfśs w 2018 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
  • Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
  • Wskaźniki odpisu na ZFŚS w 2018 r.
  • Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
  • Zasady dokonywania korekty ZFŚS.
  • Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
  • Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
  • Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 3. Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej
  • Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
  • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
  • Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
  • Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych.
  •  Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
  • Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów zakładu.
  • Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
  • Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
  • Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
  • Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
  • Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
  • Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
  • Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 4. Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS
  • Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
  • Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
  • Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”.
  • Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

 5. Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 6. Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.
prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych z zakresu ZFŚS

W trakcie przerw zapraszamy na kawę, herbatę oraz poczęstunek lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl