ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy CIT, PIT oraz podatek VAT w 2018 roku z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda
TERMIN: 12 luty 2018r.
KOD: k912/2018
MIEJSCE: KATOWICE, hotel SILEZIAN ul. Szybowcowa 1A
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do godz. 15.00
KOSZT SEMINARIUM - netto: 440 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwa kawowa i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy - netto:  410 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  541,20 zł / 504,30 zł od osoby).

PROGRAM:

 1.  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

  1. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
   • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
   • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
   • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
   • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
   • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
   • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
   • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
   • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
   • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
   • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
   • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
   • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
   • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
   • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
   • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
   • Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.
   • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
   • Pozostałe zmiany.
  2. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
   • Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
   • Zmiany, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
   • Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych itp. od podmiotów zagranicznych.
   • Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
   • Pozostałe zmiany.
  3. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
   • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
   • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp., spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
   • Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

  1. Zmiany od 2018 r. w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.
  2. Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) – JPK-VAT.
  3. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
   • rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.,
   • zmiany w zakresie potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
   • wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej” – dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
   • zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego” nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
   • zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru,
   • pozostałe zmiany.
  4. Obowiązki podatników związane z JPK.
  5. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
   • Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
   • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
   • Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
  6. Pozostałe zagadnienia.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

W trakcie przerw zapraszamy na kawę, herbatę oraz poczęstunek lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl