ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki 2021/2022
Podatkowe zamknięcie roku 2021 oraz zmiany w podatkach 2021/2022 roku

8-10 listopad 2021r.
Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Medical SPA****


prowadzący: Dariusz Polakowski, Aleksander GniłkaTERMIN: 8-10listopad 2021r.
KOD: 3640/2021
MIEJSCE: Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Medical SPA**** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 8/11/2021, rozpoczęcie zajęć 9/11/2021 - rano; wyjazd 10/11/2021 po obiedzie,
 • CENA SZKOLENIA netto:  1.660 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2041,80zł)
 • cena netto przy 2 osobach z jednej firmy: 1550 zł od osoby + VAT
 • Cena w wersji online netto: 760 zł /os. (+ 23% VAT - razem brutto: 934,80 zł)


Bon do SPA o wartości 150 zł w cenie szkolenia.
elektroniczna karta zgłoszenia
karata elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Programy szkolenia zostaną zmodyfikowane po uchwaleniu pakietu POLSKI ŁAD. Obecnie prace nad pakietem trwają w senacie RP. Zmiany po ich uchwaleniu zostaną uwzględnione w programie szkolenia.

DZIEŃ 1:
Podatek VAT w 2021 roku zmiany od 1 lipca, 1 października 2021r. i 1 stycznia 2022r., nowy JPK_VAT, pakiet Slim VAT 2, korekty

 1. Zasady rozliczania korekty sprzedaży:
  1. korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
   • warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
   • terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  2. zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
   • zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
   • wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
   • terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  3. uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,
  4. anulowanie faktury a korekta do „zera”,
  5. odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawianie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

 2. JPK w 2021 r. - zmiany od 1 lipca 2021r.
  1. a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
   b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
   c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,
   d) korekta „in minus” podatku naliczonego,
   e) likwidacja kodu „MPP”,
   f) sprzedaż wysyłkowa, usługi elektroniczne,
   g) podmioty powiązane.

 3. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
  2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE),
  5. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),
  6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 4. Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe::
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. ulga na złe długi a termin płatności,
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
  7. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
  8. regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

 5. Kasy rejestrujące:
  1. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  2. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

 6. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
  1. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  2. potrącenie, kompensata a split payment,
  3. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  6. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  7. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  8. terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  9. iodpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

 8. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
  1. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
  2. eksport pośredni i bezpośredni,
  3. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  4. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK.

 9. Pozostałe zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.:
  1. poprawa płynności w MPP,
  2. zmiany w zakresie opcji opodatkowania dostawy nieruchomości,
  3. zasada neutralności a odwrotne obciążenie,
  4. doprecyzowanie przepisów określających miejsce dokonania dostawy towarów,
  5. uregulowanie zasad dotyczących korekty rozliczenia przy „odwrotnym obciążeniu”.

 10. Projektowane zmiany na rok 2022:
  1. faktury ustrukturyzowane,
  2. uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,
  3. zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,
  4. zmiana terminu wystawienia faktury.

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.


DZIEŃ 2:
Podatki dochodowe w 2021 roku, rozliczenie roczne, zmiany na 2022 rok

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
 2. Estoński CIT
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych (skutki na gruncie przepisów CIT i PIT)
 4. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 5. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 6. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 7. Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej – skutki w podatkach dochodowych
 8. Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej
 9. Koszty uzyskania przychodów – wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
 10. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT, zwiększone limity zwolnień podatkowych PIT w 2021
 11. Danina solidarnościowa za 2021r.
 12. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu, przychody z najmu a ryczałt)
 13. Pytania uczestników
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 2-dniowego obejmuje:
 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleniem.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl