ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Bilans 2021
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 oraz zmiany w podatkach w 2021/2022 roku

29 listopad - 1 grudnia 2021r.
Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)


prowadzący: Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński, Aleksander GniłkaTERMIN: 29 listopad - 1 grudnia 2021r.
KOD: 3630/2021
MIEJSCE: Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)
CZAS TRWANIA: od godz.9.30 do 15.30

 • CENA SZKOLENIA netto: 1530 zł /od osoby (brutto: 1881,90 zł)
 • CENA online netto: 1260 zł /od osoby (brutto: 1549,80 zł)
 • Cena netto 1 dnia szkolenia wynosi: 590 zł /od osoby (brutto: 725,70 zł).
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU
Hotelu Mercure - Centrum**** zlokalizowany jest w samym centrum Wrocławia, obok Starego Miasta i wrocławskiego Rynku. Mieści się w jednym kompleksie wraz z centrum handlowym Galeria Dominikańska oraz z dogodnym połączeniem z Dworcem Głównym PKP i innymi częściami Wrocławia.
Hotel w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont w części hotelowej i gastronomicznej.
Dojazd z Dworca Głównego PKP i Dworca Autobusowego - tramwajami 8, 9 lub 11.
 • pokój 1-osobowy, koszt: 300 zł /dzień
 • pokój 2-osobowy, koszt: 320 zł /dzień
Zainteresowanych zakwaterowaniem prosimy o kontakt z biurem ESAL - tel. 71 3339350, mobile: 531 618 854
Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl.Dominikański 1 Wrocław, pl.Dominikański 1 / sala konferencyjna

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Podatek VAT - zmiany w 2021 roku oraz zmiany na rok 2022

 1. E-faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – 1 stycznia 2022 r.:
  1. co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  3. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
  4. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  5. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  6. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  7. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
  8. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
  9. „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.

 2. „SLIM VAT 3” – zmiany związane z fakturowaniem – 1 stycznia 2022 r.:
  1. wydłużony okres do 60 dni na wystawienie faktury przed … sprzedażą lub zaliczką;
  2. zmiany związane z wystawianiem korekt;
  3. faktura korygująca nie musi nazywać się „faktura korygująca” i nie musi zawierać powodu jej wystawienia;
  4. możliwość wystawienia zbiorczej korekty na niektóre dostawy towary lub usług w danym okresie;
  5. faktura zaliczkowa bez ceny jednostkowej netto;
  6. zmiany w zakresie wystawiania duplikatów faktur;
  7. poprawione zasady rozliczania korekt minusowych przez nabywcę.

 3. Nowy Ład w VAT
  1. nowy podatnik – grupa VAT:
   1. kim jest grupa VAT?
   2. kto może być członkiem grupy VAT?
   3. zasady rozliczeń pomiędzy członkami oraz pomiędzy grupą VAT a innymi podmiotami;
   4. kiedy grupa VAT staje się podatnikiem i do kiedy nim jest?
   5. konsekwencje naruszenia warunków istnienia grupy VAT;
   6. stosowanie struktury odliczenia VAT naliczonego;
   7. dodatkowe obowiązki związane z istnieniem grupy VAT
  2. możliwość wyboru opodatkowania „zwolnionych od VAT” usług finansowych;
  3. konsekwencje w VAT wprowadzenia możliwości zapłaty przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego:
   1. kara pieniężna 5000 zł;
   2. brak (utrata) prawa do deklaracji kwartalnych;
   3. brak prawa do zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni (mimo spełnienia warunków);
   4. nowy termin zwrotu nadwyżki w VAT – 15 dni, które może być i 30-stoma dniami, oraz warunki jego stosowania.

 4. Zmiany w ramach TAX FREE –  1 stycznia 2022 r.:
  1. SYSTEM TAX FREE – co to jest?
  2. Kasy online – obowiązek stosowania przy sprzedaży TAX FREE;
  3. Elektroniczny dokument TAX FREE – kiedy będzie mógł być w wersji papierowej;
  4. Sposób potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium UE;
  5. Metody zwrotu VAT podróżnemu z tytułu zakupów TAX FREE;
  6. Zwrot VAT gotówką tylko podróżnemu.

 5. Inne zmiany w VAT –  1 stycznia 2022 r.:
  1. nowa struktura JPK_VAT;
  2. zmiany w zakresie danych raportowanych w ramach JPK_VAT;
  3. rachunek VAT - możliwość opłacania składek na KRUS;

 6. SLIM VAT 2 – nowelizacja „naprawiająca” przepisy ustawy o VAT (1 października 2021 r.):
  1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
  2. doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych transakcji łańcuchowych.
  3. zasady rozliczania korekt in minus w transakcjach: WNT, import usług oraz dostawy, od których VAT rozlicza nabywca.
  4. możliwość poprawienia braku wykazania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
  5. wybór opodatkowania przy dostawie nieruchomości zabudowanych – nowe możliwości.
  6. powrót do „starych” zasad odliczania VAT naliczonego od WNT, importu usług i dostaw, od których VAT rozlicza nabywca.
  7. zmienione zasady dokonywania korekty nieodliczonego VAT naliczonego.
  8. wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
  9. „ulga na złe długi” – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE oraz nowe warunki korzystania z ulgi w przypadku niektórych dłużników.
  10. „ulga na złe długi” – nowy termin na skorzystanie - 3 lata.
  11.  zmiany związane z korzystaniem z rachunku VAT.

 7. E-COMMERCE – nowe mechanizmy rozliczeń w VAT – 1 lipca 2021 r.:
  1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):
   1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju – podobieństwa i różnice,
   2. kiedy dostawca odpowiada za transport?
   3. kim musi być nabywca?
   4. miejsce opodatkowania – zasady i wyjątki,
  2. usługi z art. 28k ustawy o VAT – zmiana limitu 10.000 EUR;
  3. inne usługi niż usługi z art. 28k ustawy o VAT, od których VAT należy się innemu państwu UE.
  4. sposoby rozliczenia podatku należnego innemu państwu UE niż Polska,
  5. procedura unijna – co ona oznacza?
   1. jakie czynności mogą lub muszą być rozliczane?
   2. naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego,
   3. fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną,
   4. ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej,
  6. szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):
   1. SOTI – co to jest?
   2. miejsce dostawy,
   3. SOTI – procedura importu,
   4. pośrednik – kto to jest i jakie ma obowiązki,
  7. podatnik ułatwiający dostawę towarów:
   1. kto może być podatnikiem ułatwiającym?
   2. przy jakich dostawach ma to zastosowanie?
   3. obowiązki podatnika ułatwiającego dostawę,
  8. deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów przez nabywcę,

 8. Pytania i odpowiedzi.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
licencjonowany doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik firmy ESAL Sp.z o.o.


Bilans - sprawozdanie finansowe za 2021 roku, środki trwałe i leasing

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  7. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  8. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  10. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym
  11. Zmiany w prawie bilansowym
 3. Sprawozdanie finansowe za 2021 oraz wpływ COVID-19 na zawartość informacyjną ujawnień - struktura oraz elementy sprawozdania finansowego
  1. Wprowadzenie
   1. Założenie kontynuacji działalności w czasach COVID-19
   2. Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym
   3. Prezentacja dofinansowań z PFR oraz innych środków pomocowych
   4. Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  2. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości
  3. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 4. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena
 5. Środki trwałe w ujęciu rachunkowym oraz podatkowym:
  1. Wycena wartości bilansowej oraz podatkowej środków trwałych:
   1. Cena nabycia oraz koszt wytworzenia
   2. Środki trwałe w budowie
   3. Ewidencja podatkowa oraz bilansowa środków trwałych
   4. Nabycie środków trwałych niskocennych
   5. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania
   6. Nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
   7. Remonty
   8. Modernizacje oraz ulepszenia w aspekcie prawa podatkowego oraz bilansowego
   9. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego
   10. Odłączenie części składowej środka trwałego
  2. Amortyzacja środków trwałych
   1. Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
   2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
   3. Okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych
   4. Metody amortyzacji
   5. Weryfikacja okresu użyteczności
   6. Stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
   7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
   8. Zakończenie okresu amortyzacji
   9. Likwidacja środka trwałego
 6. Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 na tle MSSF 16 Leasing)
  1. Podstawowe definicje
  2. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
  3. Aspekty prawa podatkowego
  4. Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych
  5. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
  6. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
  7. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
  8. Case study – przykłady
 7. Dyskusja i zakończenie.
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Podatki dochodowe CIT i PIT w 2021 roku, rozliczenie roczne
Zmiany w podatkach dochodowych na 2022 rok - Polski Ład

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów
 2. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
 3. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
 4. Problematyka spółki nieruchomościowej
 5. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 6. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 7. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 8. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
 9. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 10. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)
 11. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych
 12. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 13. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe
 14. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe
 15. Danina solidarnościowa w 2021r.
 16. Zmiany w CIT i PIT w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w tym m.in.: zwiększenie kwoty wolnej w PIT do 30 tyś zł, podwyższenie limitu kwotowego przedziału skali podatkowej, nowe wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczania od podatku części składki zdrowotnej, nowe zwolnienia i ulgi podatkowe, nowy podatek minimalny CIT od przychodów, ukryta dywidenda a koszty podatkowe, ograniczenia związane z opodatkowaniem przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.
 17. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
 18. Pytania uczestników
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch w hotelu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem.
Cena netto 1 dnia szkolenia wynosi: 590 zł /od osoby (brutto: 725,70 zł).
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl