ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT od A do Z
według znowelizowanych przepisów 2021 roku

prowadzący: Dariusz Polakowski

termin: 27, 28 wzresień, 4, 15 październik 2021r.
KOD: 3609/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

cena netto: 1520 zł od osoby (brutto: 1869,60 zł)

promocja:
cena netto: 1090 zł od osoby (brutto: 1340,70 zł)
dla 2 i więcej osób cena netto: 990 zł od osoby (brutto: 1217,70 zł)
online - cena netto: 950 zł od osoby  (brutto: 1168,50 zł)

1 dzień szkolenia - cena netto: 410 zł od osoby (brutto: 504,30 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

I Dzień
 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
  • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
  • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
  • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

 2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
  • eksport towarów, import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
  • zasady opodatkowania spisu z natury,
  • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

 3. Miejsce świadczenia
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

   II Dzień

 4. Obowiązek podatkowy
  • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
  • świadczenia o charakterze ciągłym,
  • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
  • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
  • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
  • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

 5. Podstawa opodatkowania
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
  • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
  • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
  • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
  • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

 6. Stawki podatku VAT
  • rodzaje stawek podatkowych,
  • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
  • zwolnienia przedmiotowe,

 7. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
  • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
  • zasady i terminy wystawiania faktur,
  • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
  • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
  • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
  • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
  • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
  • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
  • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
  • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
  • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

   III Dzień

 8. Odliczanie i zwrot podatku
  • źródło podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
  • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • zasada neutralności,
  • zasada stałości,
  • „należyta staranność, dobra wiara”,

 9. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
  • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
  • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

 10. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  •  terminy zwrotu,
  • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
  • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

 11. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych.

  IV Dzień

 12. Zagadnienia wybrane
  • JPK:
   1. Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
   2. Ewidencja VAT - sprzedaż:
    • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
    • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
    • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
    • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
    • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
   3. Ewidencja VAT - zakup:
    • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
    • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
    • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
    • dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
   4. JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
   5. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
   6. Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
   7. Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

  • Biała lista podatników VAT:
   1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
   2. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
   3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
   4. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

  • Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
   1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
   2. obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
   3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
   4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
   5. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
   6. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
   7. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
   8. możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

  • Ulga na złe długi:
   1. warunki i zasady stosowania ulgi,
   2. orzecznictwo TSUE w tym zakresie

  • VAT – samochody
   1. przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
   2. zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
   3. korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu

  • Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej
   1. warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
   2. sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.

  • Składy konsygnacyjne

  • WIS

 13. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl