ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Letnia Szkoła Płac 2021
wynagrodzenia, ZUS, US, ZFŚS, proponowane zmiany na 2022 rok

24-27 sierpień 2021r.
Karpacz, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** TROPICANA & SPA


prowadzący: Jolanta Karakow-JaśkiewiczTERMIN: 24-27 sierpnia 2021r.
KOD: 3599/2021
MIEJSCE: Karpacz, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu + całodniowa wycieczka do Pragi (Czechy)

Promocja do 26 lipca:
CENA SZKOLENIA netto (wersja 3-dniowa): 2390 zł /od osoby
(brutto: 2939,70 zł)

CENA SZKOLENIA netto (wersja 2-dniowa): 1890 zł /od osoby (brutto: 2324,70 zł)

po 27 lipca br.:
CENA SZKOLENIA netto (wersja 3-dniowa): 2790 zł /od osoby (brutto: 3431,70 zł)
CENA SZKOLENIA netto (wersja 2-dniowa): 2190 zł /od osoby (brutto: 2693,70 zł)

Dla naszych klientów mamy specjalne, wakacyjne ceny - zapraszamy do kontaktu.
Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

PROGRAM ZAJĘĆ:

dzień 1:  Całodniowa wycieczka do Pragi (opcja do wyboru)

dzień 2:

 • Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac
 • Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022
 • Progi podatkowe - podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno-rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Ewidencja czasu pracy a lista płac
 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - zasady naliczania - najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
  • rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 • Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa
  • Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy
  • Papierowe zwolnienia lekarskie - co pracodawca zrobić powinien
  • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
  • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
   • okres wyczekiwania na świadczenie
   • dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
   • wysokość i okres wypłaty świadczeń
  • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
  • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę
  • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
  • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
  • Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
  • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
  • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
  • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
  • Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni – proponowane zmiany w 2022 r.
  • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
  • Zasiłek opiekuńczy 2022 – proponowane zmiany
  • Zasiłek macierzyński 2022 – proponowane zmiany
  • Zasiłek rodzicielski 2022 – proponowane zmiany
  • Zasiłek ojcowski 2022 – proponowane zmiany
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
  • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

   dzień 3:

 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  1. Zasady potrąceń z wynagrodzeń – podstawowe zasady
  2. Obowiązki pracodawcy związanych z potrąceniami alimentacyjnymi i niealimentacyjnymi
  3. Współpraca pracodawcy z Komornikiem
  4. Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
  5. Potrącenia z „parabanków”
  6. Ochrona wynagrodzenia
  7. Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę.
  8. Potrącenia za zgodą pracownika
   • Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,
   • Rodzaje potrąceń dobrowolnych:
   • Potrącenia na rzecz pracodawcy,
   • Potrącenia na rzecz osób trzecich,
  9. Potrącenia bez zgody pracownika
   • Potrącenia alimentacyjne
   • Potrącenia nie alimentacyjne
   • Kary pieniężne nałożone na pracownika
   • Zaliczki pieniężne
   • Potrącenia na wniosek sądu karnego
   • Potrącenia z umów zlecenia
   • Potrącenia ZFŚŚ
   • Potrącenia z zasiłków ZUS
  10. Potrącenia Alimentacyjne
   • Potrącenia alimentacyjne – komornice
   • Potrącenie alimentacyjne – tytuł egzekucyjny z nadaną klauzula natychmiastowej wykonalności.
   • Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw”13”
   • Potrącenia z nadwyżki bilansowej i udziału w zyskach
   • Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
   • Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
  11. Potrącanie z zasiłków ZUS
   • Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych  zasiłków ZUS
   • Potrącenia z zasiłków ZUS za zgodą pracownika.
   • Sposoby potrącania z zasiłków ZUS
  12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
   • Granice potrąceń 
   • Oświadczenie składane przez zleceniobiorcę
   • Umowa zlecenie i etat
  13. Nałożenie kary dla pracownika działu płac ,za nie potrącenie wierzytelności z wynagrodzenia pracownika- tryb odwołania
  14. JAK POPRAWNIE WYLICZYĆ POTRĄCENIE - Przykłady zastosowania w praktyce
  15. Kilka wypłat w jednym miesiącu – zasada dokonywania potrąceń
  16. Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
  17. Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
  18. Potrącenie alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
  19. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
  20. SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 • Umowy zlecenie
  1. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach ,zbieg tytułu ubezpieczenia.
   • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społecznego umów zlecenia;
   • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
   • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
   • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
   • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
   • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
   • oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
  2. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
   • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
   • limit kosztów 50%
  3. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
   • PIT - O
   • emerytem
   • własnym pracownikiem
   • z pełnym ZUS
   • ze składką zdrowotna

 • II ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
   • ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
   • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
  2. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
   • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
   • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
   • wysokość odpisów w 2021 roku czy taka  sama kwota odpisu   w 2022 r.
   • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
   • obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
   • zawieszenie odprowadzanie odpisów na ZFŚS a Covid 19
   • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
   • terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS
  3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
   • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
   • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
   • korekta rocznego odpisu
  4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
   • regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
   • jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
   • jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
   • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
   • wybór przedstawiciela załogi pracowników
  5. Komisje socjalne
   • zasady tworzenia komisji socjalnych
   • skład komisji
   • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
   • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
   • czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
  6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
   • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
   • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
   • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
   • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
   • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
  7. Zmiany ustawy o zfśs
   Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:
   • udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
   • na jakich zasadach  pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
   • przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS
  8. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
   • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
   • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
   •  pożyczki na cele mieszkaniowe
    • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
    • oprocentowanie pożyczki
    • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
  9. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
   • zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
   • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
   • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
   • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
   • stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
   • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
   • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
   • alimenty otrzymywane i wypłacane
   • konkubinat
   • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
  10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
   • paczki dla pracowników
   • bony towarowe
   • bilety i karnety dla pracowników,
   • zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
   • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
   • świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
   • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
   • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.
   • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
   • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
   • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 • Pytania i odpowiedzi
prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
- Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Przez okres ostatnich 5 lat wykładowca przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp., a tym samym przeszkolił ponad 15 tyś.słuchaczy. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
 • wycieczka autokarowa do Pragi (opcja)
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!KARPACZ, nowo wybudowany Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hoteluwidok SPA
Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁĘBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym  dachem, sala kominkowa).  Położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. 
Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia, Salon Gier, Klub Nocny, Klub dla Dzieci, Scena 
Teatralna pozwoli na fantastyczne spędzenie czasu. Stanowi on doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku dla gości indywidualnych z rodzinami, a także konferencyjno - biznesowych. Restauracja Czerwona słynie z obfitości i różnorodności potraw nie tylko kuchni polskiej.widok pokoju
Zapraszamy również do Restauracji Staropolskiej z kominkiem i stylowym wystrojem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, sali kominkowej.
Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA proponuje Państwu: basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m); basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m; głębokość: 90 cm - 1,6 m); basen z hydromasażem wodno-powietrznym; brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i piaskownicą; basen rzeka; basen letnio-zimowy z hydromasażem; w okresie letnim: zewnętrzny basen, kaskada wodna, brodzik z piaskownicą, słoneczny taras z widokiem na góry (z leżakami) oraz jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solną, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą.
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl