ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

KOMPENDIUM PODATKOWE 2021 - kompleksowe omówienie zmian w VAT i podatkach dochodowych

24-27 sierpień 2021r.
Karpacz, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** TROPICANA & SPA


prowadzący: Dariusz Polakowski i Aleksander GniłkaTERMIN: 24-27 sierpnia 2021r.
KOD: 3597/2021
MIEJSCE: Karpacz, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu + całodniowa wycieczka do Pragi (Czechy)

CENA SZKOLENIA netto (wersja 3-dniowa): 2390 zł /od osoby
(brutto: 2939,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 2290 zł / od osoby (brutto: 2816,70 zł)

CENA SZKOLENIA netto (wersja 2-dniowa): 1890 zł /od osoby (brutto: 2324,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 1790 zł / od osoby (brutto: 2201,70 zł) 

Dla naszych klientów mamy specjalne, wakacyjne ceny - zapraszamy do kontaktu.
Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
elektroniczna karta zgłoszenia
karata elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

PROGRAM ZAJĘĆ:

dzień 1:  Całodniowa wycieczka do Pragi (opcja do wyboru)


dzień 2: Podatek VAT – zmiany obowiązujące od 2021 r., nowy JPK od 1 lipca 2021r. , pakiet Slim VAT 2, korekty faktur oraz inne bieżące problemy z zakresu VAT

 1. Nieodpłatne przekazanie towarów:
  1. pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  2. próbki,
  3. towary niskiej wartości zmiana limitu,
  4. bony jednego i różnego przeznaczenia.

 2. Zasady rozliczania korekty sprzedaży:
  1. korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
   • warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
   • terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  2. zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
   • zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
   • wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
   • terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  3. uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,
  4. anulowanie faktury a korekta do „zera”,
  5. odpowiedzialność karna i karna-skarbowa za posługiwanie się (lub wystawianie) wadliwymi lub nierzetelnymi fakturami.

 3. JPK w 2021 r. - zmiany od 1 lipca 2021r.
 4. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2021 r.,
  2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE),
  5. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),
  6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. ulga na złe długi a termin płatności,
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
  7. regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

 6. Kasy rejestrujące:
  1. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
  2. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  3. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

 7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
  1. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  2. kompensata a split payment,
  3. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  6. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  7. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie
  8. w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  9. h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  10. i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

 8. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:
  1. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,
   • kurs ustalany według zasad ogólnych,
   • kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,
  2. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:
   • możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,
   • warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT,

 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

 10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
  1. zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,
   • warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,
   • sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,
  2. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
  3. eksport pośredni i bezpośredni,
  4. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  5. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

 11. Projektowane zmiany na rok 2021 (slim vat 2):
  1. faktury ustrukturyzowane,
  2. uproszczenie regulacji dotyczących fakturowania,
  3. zmiany dotyczące terminu zwrotu nadwyżki oraz zasad odliczania podatku naliczonego,
  4. zmiany dotyczące stosowania ulgi na złe długi,
  5. poprawa płynności w MPP,
  6. zmiany w zakresie opcji opodatkowania dostawy nieruchomości,
  7. zasada neutralności a odwrotne obciążenie,
  8. zmiana zasad dotyczących korekty podstawy opodatkowania,

 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

dzień 3: Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. oraz inne wybrane zagadnienia

 • Rewolucyjne zmiany w podatku CIT, PIT na 2021r.

  1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
  2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
  3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych
  4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych
  5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
  6. Problematyka spółki nieruchomościowej
  7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
  8. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT
  9. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu)
  10. Uregulowanie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych

  1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
  2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
  3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
  4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
  5. Interpretacja ogólna dotycząca używania samochodów służbowych do celów prywatnych, ulga na młodych w PIT.

 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Aleksander Gniłka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
 • wycieczka autokarowa do Pragi
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!KARPACZ, nowo wybudowany Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hoteluwidok SPA
Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁĘBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym  dachem, sala kominkowa).  Położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. 
Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia, Salon Gier, Klub Nocny, Klub dla Dzieci, Scena 
Teatralna pozwoli na fantastyczne spędzenie czasu. Stanowi on doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku dla gości indywidualnych z rodzinami, a także konferencyjno - biznesowych. Restauracja Czerwona słynie z obfitości i różnorodności potraw nie tylko kuchni polskiej.widok pokoju
Zapraszamy również do Restauracji Staropolskiej z kominkiem i stylowym wystrojem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, sali kominkowej.
Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA proponuje Państwu: basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m); basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m; głębokość: 90 cm - 1,6 m); basen z hydromasażem wodno-powietrznym; brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i piaskownicą; basen rzeka; basen letnio-zimowy z hydromasażem; w okresie letnim: zewnętrzny basen, kaskada wodna, brodzik z piaskownicą, słoneczny taras z widokiem na góry (z leżakami) oraz jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solną, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą.
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl