ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT – zmiany obowiązujące od 2021 r., nowy JPK, korekty faktur oraz inne bieżące problemy z zakresu VAT

prowadzący: Dariusz Polakowski

termin: 26 maj 2021r.
KOD: 3577/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.00 do 14.30


cena netto: 369 zł od osoby  (brutto: 453,87 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Nieodpłatne przekazanie towarów:
  1. pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  2. próbki,
  3. towary niskiej wartości zmiana limitu,

 2. Nowe zasady rozliczania korekty sprzedaży:
  1. Korekta sprzedaży do końca 2020 r.:
   • warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
   • terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  2. Zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:
   • zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
   • wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
   • terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,
  3. Uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

 3. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:
  1. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,
   • kurs ustalany według zasad ogólnych,
   • kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,
  2. Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:
   • możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,
   • warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT,

 4. Zaliczka w eksporcie:
  1. Zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,
   • warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,
   • sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,
  2. Rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

 5. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2020 r.,
  2. zmiana terminu odliczenia podatku naliczonego w 2021 r.,
  3. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  4. możliwość od 2021 r. (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  5. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości,
  6. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności,
  7. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 6. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :
  1. Nowe określenie limitu 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”,
  2. Kompensata a split payment,
  3. Sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. Rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. Konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  6. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  7. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  8. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  9. terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
  10. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

 7. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
  7. regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

 8. Kasy rejestrujące:
  1. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
  2. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  3. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
  4. ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

 10. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
  1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
  2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą, 
  3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl