ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zamknięcie roku 2020 w polskim prawie bilansowym - BILANS 2020

prowadzący: Grażyna Machula

termin: 1 luty 2021r.
KOD: 3540/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online
webinarium - cena netto: 369 zł od osoby  (brutto: 453,87 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości
  • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
  • Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r. w tym przechowywanie sprawozdań,
  • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania , zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
  • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
  • E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
  • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (organ zatwierdzający, procedura zatwierdzenia, odmowa zatwierdzenia, kryteria oceny, absolutorium, skutki zatwierdzenia, podział zysku)
  • Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (udostępnianie właścicielom, złożenie w KRS i US, publikacja )
  • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (cywilna, karna, karnoskarbowa).

 2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
  • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)
  • Zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
  • Prawidłowe księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego (cechy prawidłowych ksiąg, elementy ksiąg rachunkowych, księgi prowadzone komputerowo, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja – przedmiot, sposób, częstotliwość, weryfikacja i aktualizacja wyceny)
  • Formalne cechy sprawozdania finansowego (wzory, zaokrąglenia, rok obrotowy)
  • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
  • Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)
  • Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR
  • Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
  • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
  • Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.

 3. Zakres i rola wprowadzenia do  sprawozdania finansowego (załącznik 1)
  • Identyfikacja jednostki , przedmiot działalności- jego rola w zakresie klasyfikacji aktywów i pasywów
  • Oznaczony czas trwania jednostki – jeżeli jest umownie ograniczony
  • Okres sprawozdawczy
  • Łączne sprawozdanie finansowe
  • Deklaracja kontynuacji działalności
  • Połączenie spółek – metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
  • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

 4. Charakterystyka pozycji bilansowych, prezentacja i wycena na dzień bilansowy (załącznik 1)
  • Ogólne zasady wyceny (ceny historyczne i bieżące, wycena aktywów i zobowiązań działalności operacyjnej i inwestycyjnej)
  • Kategorie cen (cena nabycia, koszt wytworzenia, koszty niestanowiące kosztu wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty, skorygowana cena nabycia, cena sprzedaży, cena sprzedaży netto, wartość godziwa, wartość nominalna)
  • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
  • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
  • Wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe, wartość firmy, prawa majątkowe, co nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych, wycena praw, amortyzacja księgowa praw, amortyzacja podatkowa praw, zaliczki na prawa)
  • Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg przepisów podatkowych, dolna granica wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, cena rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, aktualizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i koniec jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i częściowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę) – regulacje KSR 11
  • Należności, inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe (definicje, inwestycje w nieruchomości i ich wycena, długoterminowe aktywa finansowe i ich wycena, trwała utrata wartości: instrumentów finansowych, udziałów i akcji, pozostałych instrumentów finansowych, udziały i akcje i ich wycena, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe inwestycje rzeczowe inne niż nieruchomości, inne czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)
  • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)
  • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)
  • Zapasy (wycena materiałów, towarów, produktów, produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ceny ewidencyjne zapasów, metody wyceny rozchodów, cena sprzedaży netto, odpisy aktualizujące, zaliczki na dostawy i usługi)
  • Należności krótkoterminowe i roszczenia (barter, kompensata, konwersja, należności: utracone, wątpliwe, przedawnione, umorzone, nieściągalne, wycena należności, kwota wymaganej zapłaty, odsetki od należności, aktualizacja kwoty należności, odpisy aktualizujące – globalne/rozliczeniowe, należności objęte układem, należności krótkoterminowe – rodzaje, należności publicznoprawne, inne należności, należności dochodzone w sądzie)
  • Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe (aktywa finansowe – zasady wyceny, udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, pieniądze w kasie lub banku, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa finansowe, czynne rozliczenia międzyokresowe, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały/akcje własne)
  • Składowe kapitału (funduszu) własnego (kapitały spółki z o.o. i akcyjnej, fundusze przedsiębiorstwa państwowego, fundusze SP ZOZ, fundusze spółdzielni, majątek spółki osobowej, kapitał przedsiębiorstwa osoby fizycznej, kapitał z aktualizacji wyceny, wynik finansowy lat ubiegłych, wynik finansowy roku obrotowego)
  • Rezerwy na zobowiązania (zakres rezerw, rezerwa na świadczenia pracownicze, rezerwa na restrukturyzację, inne rezerwy)
  • Zobowiązania (zasady wyceny, długoterminowe: kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, zobowiązania wekslowe, inne zobowiązania, pozycje zobowiązań krótkoterminowych – z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, wekslowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz rekultywacyjny, fundusz remontowy)
  • Bierne rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne długoterminowe rozliczenia, dotacje do środków trwałych, inne krótkoterminowe rozliczenia).

 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - charakterystyka
 6. Rachunek zysków i strat (załącznik 1)
  • Treść i postacie rachunku zysków i strat (klasyfikacja przychodów, klasyfikacja kosztów, kompletność przychodów i kosztów, korekty przychodów i kosztów, korekty w myśl regulacji podatkowych, postacie rachunku zysków i strat – kalkulacyjna i porównawcza, wynik finansowy a podstawa opodatkowania)
  • Zasady ustalania wyniku finansowego
  • Wynik ze sprzedaży – przychody (sprzedaż i jej wycena, zakres przychodów ze sprzedaży, dotacje do cen, moment sprzedaży, przychód z usług i dostaw ciągłych)
  • Wynik ze sprzedaży – koszty (koszty działalności operacyjnej, różnice między obiema postaciami rachunku zysków i strat, koszty według rodzaju, korekta z tytułu zmiany stanu produktów, inne korekty kosztów, koszty przy kalkulacyjnej postaci rachunku zysków i strat)
  • Pozostałe przychody i koszty operacyjne (wynik z tytułu rozchodu majątku trwałego, dotacje, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, inne przychody i koszty)
  • Przychody i koszty finansowe (dywidendy, odsetki, wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacja wartości aktywów finansowych, inne przychody i koszty)
  • Wynik finansowy brutto i netto, działalność zaniechana (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, przychody i koszty działalności zaniechanej)
  • Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług (odrębnie rozliczana umowa, ustalenie przychodu, koszty plus, cena ryczałtowa, rzeczywiście poniesione koszty, koszty wytworzenia usług).

 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia (charakterystyka)
 8. Wybrane zagadnienia szczegółowe (leasing, podatek odroczony, wymogi dotyczące ujawniania informacji o stanach kont związanych z podatkiem VAT regulacje prawa bankowego , inwentaryzacja zapasów, koszt wytworzenia )
 9. Zmiany w prawie bilansowym na rok 2020 oraz na rok 2021, w tym przesunięcia związane z COVID -19
 10. COVID -19 a sprawozdanie finansowe za rok 2020, wytyczne PANA, ESMA oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
  • Inwentaryzacja w  czasie COVID -19
  • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy  
  • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych   COVID-19
  • Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym  
  • Wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach
   produkcyjnych  
  • Sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Grażyna Machula - trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości. Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl