ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT - nowy JPK, zmiany w 2020 roku i zmiany na 2021 rok

prowadzący: Dariusz Polakowski

termin: 4 grudzień 2020r.
KOD: 3519/2020
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online, webinarium - cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna


Nowy program szkolenia:

 1. JPK od 01.10.2020 r.:
  1. JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
  2. Ewidencja VAT sprzedaż:
   • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
   • zasady wykazywania sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kas fiskalnych,
   • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
   • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
   • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO),
   • omówienie czynności wykazywanych na podstawie dokumentu z kodem „WEW”.
  3. Ewidencja VAT zakup:
   • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
   • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
   • dodatkowe kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
  4. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
  5. Raportowanie transakcji objętych obowiązkowym MPP (ujęcie w ewidencji VAT),
  6. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK:
   • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
   • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed lipca 2020r.?
   • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
   • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

 2. Biała lista podatników VAT:
  1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  4. terminy i miejsce składania zawiadomienia (3, 7 i 14 dni)
  5. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

 3. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
  1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
  2. obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
  3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
  4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
  5. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
  6. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  7. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  8. możliwość opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

 4. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
  1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
  2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
  3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

 5. Kasy rejestrujące w 2020 r.:
  1. paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
  2. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
  3. kasy on-line terminy wprowadzenia,

 6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. nowa rola informacji podsumowującej,
  4. transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
  5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

 7. VAT w imporcie towarów:
  1. rozliczenie na zasadach ogólnych,
  2. warunki umożliwiające rozliczenie podatku z tytułu importu towarów w trybie uproszczonym,

 8. Ulga na złe długi oraz dostawa nieruchomości
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
  5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. wyrok TSUE w sprawie warunków dotyczących statusu nabywcy,
  7. pierwsze zasiedlenie definicja ustawowa a stanowisko TSUE,

 9. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.
  1. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  2. czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN,
  3. warunki dotyczące prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych,
  4. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 10. Projektowane zmiany w VAT od 2021 roku.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl