ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku

prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

TERMIN: 4 grudzień 2020r. 
KOD: 3515/2020
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
wersja online, webinarium - cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)

elektroniczna karta zgłoszenia
karta online

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych  ZFŚS .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:
 1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  1. Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
  2. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych

 2. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
  1. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
  3. wysokość odpisów w 2020 roku
  4. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  5. obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
  6. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
  7. terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS

 3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  1. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
  2. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
  3. korekta rocznego odpisu

 4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
  1. Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
  2. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
  3. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
  4. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
  5. wybór przedstawiciela załogi pracowników

 5. Komisje socjalne
  1. zasady tworzenia komisji socjalnych
  2. skład komisji
  3. komisja socjalna jako organ opiniodawczy
  4. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
  5. Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS

 6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  2. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  3. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  5. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

 7. Zmiany ustawy o zfśs
  Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:
  1. udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
  2. na jakich zasadach  pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  3. przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS

 8. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
  1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  3. pożyczki na cele mieszkaniowe
   • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
   • oprocentowanie pożyczki
   • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

 9. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
  1. zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
  2. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  3. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
  4. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  5. stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
  6. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  7. program 500+ a badanie sytuacji życiowej
  8. alimenty otrzymywane i wypłacane
  9. konkubinat
  10. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS

 10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2020 r.
  1. paczki dla pracowników
  2. bony towarowe
  3. bilety i karnety dla pracowników,
  4. zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  5. wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
  6. świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  7. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  8. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
  9. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  10. rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
  11. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
  1. środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
  2. w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
  3. termin na przekazanie środków

 12. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 13. Pytania i odpowiedzi
UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI JE NA SZKOLENIU.
Każdy z Pracodawców zastanawia się co zrobić, aby w
dobie dzisiejszej pandemii ograniczyć koszty zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu stanowisk pracy. Pracodawcy zastanawiają się czy mogą zaoszczędzić na ZFŚS – na to pytanie odpowiemy Państwu na naszym szkoleniu.

prowadzący:
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
- Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  wynagrodzeń i podatków.
Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń o tej tematyce. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w czasie przerwy.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl