ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy CIT w 2020 r.
oraz zmiany w podatku dochodowym na 2021 rok

prowadzący: Sebastian Twardoch

termin: 27 październik 2020r.
KOD: 3503/2020

MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
wersja online: 380 zł /od osoby
   (brutto: 467,40 zł)

szkolenie w wersji stacjonarnej:
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna


Nowy program szkolenia:

 1. Projektowane zmiany od 01.01.2021 r. - Podatek Estoński:
  1. zasady związane z podatkiem estońskim
  2. zakres podmiotowy zastosowania:
   • limit przychodów, w tym sposób jego kalkulacji;
   • limit zatrudnienia, w tym sposób jego kalkulacji;
   • limit inwestycji, w tym sposób jego kalkulacji;
  3. odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego;
  4. uproszenie obowiązków ewidencyjnych.

 2. Rewolucyjne zmiany od 01.01.2021 r. w tym opodatkowanie spółek komandytowych:
  1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  2. opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych;
  3. ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych;
  4. ograniczenie możliwości obniżenia odpisów amortyzacyjnych do celów podatkowych;
  5. zmiana w zakresie wyliczenia maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego;
  6. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  7. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcje z podmiotami z „rajów podatkowych”;
  8. wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT;
  9. wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. 

 3. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:
  1. zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19;
  2. czym jest transakcja objęta korektą;
  3. jakie są obowiązki dłużnika i jakie są uprawnienia wierzyciela w uldze na złe długi;
  4. korekta dochodu lub straty podatkowej;
  5. moment dokonania korekty a moment powstania przychodu i potrącenia kosztu;
  6. terminy umowne a terminy ustawowe związane z terminem dokonania korekty,
  7. kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
  8. transakcje między podmiotami powiązanymi i zagranicznymi a ulga na złe długi;
  9. przepisy przejściowe w zakresie ulgi na złe długi;

 4. Skutki błędnej płatności za faktury VAT w CIT:
  1. płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników a korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych;
  2. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia);
  3. przenoszenie wierzytelności wynikających z faktur przychodowych a brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowy;
  4. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie;
  5. zasady składania ZAW-NR;

 5. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment w CIT:
  1. załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment;
  2. utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
  3. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring);
  4. płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym bądź będące przedmiotem cesji;
  5. kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment;

 6. Podatek u źródła:
  1. wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła;
  2. dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła;
  3. zmiana metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot;
  4. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika;
  5. możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia.

 7. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2019 r.:
  1. możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN;
  2. obniżka stawki CIT – 9 %;
  3. nowe limity związane z użytkowaniem samochodów osobowych – czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu – najnowsze interpretacje podatkowe i wyjaśnienia podatkowe;
  4. hipotetyczne koszty odsetkowe – w tym planowane zmiany od 1.1.2021;
  5. dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT.

 8. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Sebastian Twardoch -
prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl