ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Akcja BILANS 2020
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 oraz zmiany w podatkach w 2020/2021 roku

25-27 listopad 2020 r.
online


prowadzący:  Aleksander Gniłka, Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński


TERMIN: 25-27 listopad br.
KOD: 3500/2020
MIEJSCE: webinarium, online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30

wersja online:
CENA SZKOLENIA netto: 1.230 zł /od osoby
(brutto: 1512,90 zł) - 3 dni szkoleniowe (cena obowiązuje do 16.11.20r., po tym terminie cena netto wynosi 1350 zł / od osoby)

elektroniczna karta zgłoszenia
karata elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

TEMATYKA ZAJĘĆ:

*w związku z przewidywanymi zmianami w ustawach podatkowych programy mogą ulec modyfikacji

25 listopad: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2020 i na 2021 rok

 1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020r.
 2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 3. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 4. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
 8. Zmiany w CIT w trakcie roku związane z modyfikacją zasad wyłączania z kosztów podatkowych płatności na rachunek spoza białej listy
 9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trackie roku dotyczące m.in.:
  1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
  2. możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
  3. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
  4. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  5. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  6. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
  7. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
  8. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
  9. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej;
  10. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
  11. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów w związku z COVID-19;
  12. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.

 10. Inne wybrane zagadnienia w tym m.in.: wydatki remontowo-modernizacyjne, nieodpłatne świadczenia, wydatki na walkę z COVID-19 a koszty podatkowe, moment powstania przychodów podatkowych (zasady ogólne, okresy rozliczeniowe),
 11. Zmiany i planowane zmiany na 2021r. m.in. objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz jawnych, CIT estoński, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 ml eur do 2 ml eur.
 12. Danina solidarnościowa w 2020 r.
 13. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r.
 14. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
 15. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK
 16. Pytania uczestników.
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.


26 listopad: Podatek VAT w 2020 roku – zmiany w 2020 roku, JPK_VDEK oraz zmiany na 2021 rok

 1. Nowy JPK_VAT – w jakim zakresie wpływa na dotychczasowe rozliczenia w VAT?:
  1. których deklaracji dotyczy nowa struktura JPK;
  2. dotychczasowe załączniki do deklaracji VAT (np. VAT-ZD w związku z „ulgą na złe długi”);
  3. wpływ zmian na informacje podsumowujące;
  4. korygowanie deklaracji VAT i JPK_VAT za okresy sprzed października 2020 r.;
  5. zasady korygowania nowego JPK_VAT, czyli np. czy poprawienie błędów tylko w ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązało sięz wydłużeniem zwrotu VAT?
  6. w jaki sposób będą składać nowy JPK_VAT podatnicy rozliczający się kwartalnie?

 2. Nowy JPK_VAT - ewidencja VAT:
  1. ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa);
  2. składanie korekty JPK_VAT – czy wdrażać procedurę „czynnego żalu”;
  3. obowiązki podatnika w przypadku, gdy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błędy i ich konsekwencje;
  4. w stosunku do jakich błędów naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do korekty JPK_VAT;
  5. kara 500 zł za błąd w ewidencji – procedura postępowania i jak jej uniknąć;

 3. Nowy JPK_VAT – zmiany w zakresie sposobu raportowania i zmiany w zakresie danych
  1. na podstawie jakich dokumentów należy dokonywać wpisów w ewidencji i jakie dane należy wykazywać – różnice pomiędzy częścią ewidencyjną dotyczącą VAT należnego i naliczonego;
  2. zasady dotyczące sprzedaży niefakturowanej ani nie fiskalizowanej oraz różnych dokumentów wewnętrznych, które mogą się u podatnika pojawić w zakresie VAT należnego lub naliczonego;
  3. wykazywanie sprzedaży fiskalnej oraz faktur wystawionych do paragonów fiskalnych – całkowicie zmienione reguły wykazywania danych; występowanie różnic pomiędzy danymi w ewidencji a deklaracji;
  4. problemy z numerem NIP kontrahentów oraz kodem kraju kontrahenta – kiedy i jakie zasady w tym zakresie obowiązują;
  5. raportowanie nowych danych w postaci kodów GTU (13), kodów transakcyjnych (13 + 2), kodów (oznaczeń) dokumentów (3+3), oraz innych danych, których dotychczas nie było obowiązku raportowania w ramach JPK_VAT (np. dodatkowe dane dla potrzeb schematów VAT-marża);
  6. kody GTU i kody transakcyjne – w jakich przypadkach należy je stosować i wątpliwości związane z wyjaśnieniami resortu finansów;
  7. wątpliwości dotyczące kodów i sposoby rozwiązywania tych wątpliwości;

 4. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową (WIS)
  1. wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,
  2. "przełożenie" obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług),
  3. stawka 5% i 8% w gastronomii;
  4. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – w jakich sytuacjach i jak o nią wystąpić.

 5. Biała lista – zmiany od 1 lipca 2020 r.:
  1. nowe zasady i terminy dotyczące zawiadomienia (ZAW-NR);
  2. rozszerzenie przypadków w CIT/PIT, w których płatność split payment będzie chroniła w przypadku płatności na rachunek spoza Białej listy i co to oznacza „płatność split payment”?
  3. obowiązek weryfikacji rachunków podmiotów zagranicznych, za wyjątkiem określonych transakcji;
  4. płatności realizowane do banków (rachunki cesyjne, gospodarki własnej, factoring), których rachunki nie są wykazywane na Białej liście.

 6. Kasy rejestrujące – ostatnie zmiany:
  1. przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania kas online przez niektórych podatników;
  2. kasy wirtualne – co to jest i kiedy można je stosować?
  3. kiedy można stosować paragony w formie elektronicznej?

 7. SLIM VAT – zmiany od 2021 r.:
  1. faktury korygujące in minus – brak konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?;
  2. wprowadzenie przepisów wskazujących moment rozliczenia korekt in plus;
  3. zmiany w zakresie zaliczki na poczet eksportu towarów;
  4. możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych;
  5. wydłużenie terminu odliczania VAT;
  6. możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach;
  7. zwiększenie limitu wartości prezentów o małej wartości.
  8. zmiany w MPP, Białej liście oraz WIS.

 8. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.
prowadzący:
Zdzisław Modzelewski
- licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.

27 listopad: Akcja Bilans 2020 - sprawozdanie finansowe za 2020 rok

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego
  14. Zmiany w prawie bilansowym

 3. Sprawozdanie finansowe za 2020 oraz wpływ COVID-19 na zawartość informacyjną ujawnień - struktura oraz elementy sprawozdania finansowego
  1. Wprowadzenie
   1. Założenie kontynuacji działalności w czasach COVID-19
   2. Ujawnianie wydarzeń po dniu bilansowym
   3. Prezentacja dofinansowań z PFR oraz innych środków pomocowych
   4. Wpływ niepewności na ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  2. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Wpływ pandemii na wycenę aktywów – ryzyko utraty wartości
  3. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena

 5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. KSR 2 - Podatek odroczony
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR 2
   2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
   3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
   4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
   5. Case study - przykłady
  2. KSR 5 oraz MSSF 16 – Leasing w Polsce na tle regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
   1. Podstawowe definicje
   2. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
   3. Aspekty prawa podatkowego
   4. Kierunki zmian regulacji międzynarodowych na przykładzie polskich spółek giełdowych
   5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
   6. Case study - przykład

 6. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia online 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady online
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • certyfikat elektroniczny (na życzenie w wersji papierowej),
 • dostęp do platformy webinarowej.
Cena netto 1 dnia szkolenia on-line wynosi: 450 zł /od osoby (brutto: 553,50 zł).

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl