ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki VAT, CIT i PIT w 2020/21r. - zmiany od 1 stycznia 2021 i w 2020 roku oraz bieżące problemy

prowadzący: Tomasz Wojewoda

TERMIN: 24 listopad 2020r.
kod: 3498/2020
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
wersja online: 380 zł /od osoby   (brutto: 467,40 zł)

elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna

Nowy program:

 1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

  1. Projektowane zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:

   1. Nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), przepisy przejściowe itp.

   2. Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).

   3. Nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT – u naliczonego in minus.

   4. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.

   5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

   6. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.

   7. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego itp.

   8. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.

   9. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

   10. Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).

   11. Pozostałe zmiany.

   12. Przepisy przejściowe.

  2. Zmiany, od 1 października 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK_VAT. Zasady składania, zakres danych, oznaczenia cyfrowe i literowe, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku itp.

  3. Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

  4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i od 1 lipca 2020 r., w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).

  5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).

  6. Pozostałe zmiany.

  7. Bieżące problemy i zagadnienia.

  8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

  1. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

   1. Objęcie, od 1 stycznia 2021 r., podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, zasady opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce - warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe, możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 r., kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji, odliczanie strat itp.

   2. Objęcie, od 1 stycznia 2021 r., podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach - warunki stosowania starych przepisów, nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych, obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania, przepisy przejściowe itp.

   3. Estoński CIT, nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r. w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu, przedmiot i podstawa opodatkowania, odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku, warunki obniżenia stawek, domiar zobowiązania podatkowego, obowiązki informacyjne, terminy płatności ryczałtu, alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny - zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, pozostałe zagadnienia, przepisy przejściowe.

   4. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego, przepisy przejściowe.

   5. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przepisy przejściowe itp.

   6. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% - podwyższenie limitu przychodów, przepisy przejściowe.

   7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2021 r., ograniczeń w odliczaniu strat podatkowych od dochodu.

   8. Zmiany w zakresie prowadzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z kontrahentami z tzw. rajów podatkowych.

   9. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2021 r., w zakresie spółek nieruchomościowych, definicja spółki nieruchomościowej, rozliczanie podatku z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych – nowe obowiązki płatnika, podatek u źródła, nowe obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników itp.

   10. Wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

   11. Pozostałe zmiany.

  2. Zmiany, od 1 stycznia 2021 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

  3. Zmiany wprowadzone od 24 czerwca 2020 r., w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, w zakresie certyfikatów rezydencji, przedłużenie terminu ważności certyfikatów rezydencji, rozszerzenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów itp.

  4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”). Zniesienie, od 31 marca 2020 r., obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy w przypadku spełnienia ustawowych warunków, pozostałe zmiany wprowadzone w trakcie 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

  5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”). Zmiany od 24 czerwca 2020 r. i pozostałe zmiany wprowadzone w trakcie 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, skrócenie okresu korekty, wprowadzenie możliwości dokonywania korekt przy zaliczkach uproszczonych itp.

  6. Zmiany wprowadzone od 24 czerwca 2020 r., w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, w zakresie rozszerzenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań w ustawowo określonych przypadkach.

  7. Podwyższenie, w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limitów niektórych zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych - np. z tytułu zapomóg, świadczeń rzeczowych i pieniężnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.

  8. Wydłużenie, od 24 czerwca 2020 r., terminów do składania informacji i oświadczeń w zakresie cen transferowych, rozszerzenie katalogu osób mogących podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej, pozostałe zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone w trakcie 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

  9. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych od 1 stycznia 2020 r., szczególne regulacje dotyczące rozliczania straty podatkowej za 2020 r., w przypadku obniżenia przychodów z powodu COVID – 19.

  10. Nowe zasady odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19, zmiany wprowadzone w trakcie 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, zasady zaliczania wydatków do kup, wyłączenie darowizn z przychodów itp.

  11. Wprowadzenie możliwości dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  12. Pozostałe zmiany wprowadzone w trakcie 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

  13. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie, od 31 marca 2020 r., terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu, zmiany od 1 lipca 2020 r.

  14. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

  15. Bieżące problemy i zagadnienia.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Tomasz Wojewoda - wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w renomowanych firmach; wieloletni pracownik aparatu skarbowego i Ministerstwa Finansów, autor ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego i wielu pozycji książkowych, stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl