ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki dochodowe CIT i PIT w 2020 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda

TERMIN: 1 październik 2020r.
kod: 3489/2020

MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 450 zł /od osoby   (brutto: 553,50 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 410 zł /od osoby   (brutto: 504,30 zł)

Nowy program:

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.

 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.

 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w ustawowo określonym terminie („złe długi”).

 4. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustawowo określonym terminie („złe długi”).

 5. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.

 6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

 7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

 8. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 lipca 2020 r., w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 9. Obniżenie, od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 10. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy od 1 października 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r., przepisy przejściowe, zasady rozliczeń.

 11. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

 12. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2019 r.:

  • Zmiany w zakresie amortyzacji, najmu, leasingu samochodów osobowych oraz w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ubezpieczeniem, eksploatacją i używaniem samochodów osobowych.

  • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.

  • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.

  • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.

  • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.

  • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

  • Ulga termomodernizacyjna.

  • Pozostałe zmiany.

 13. Koszty uzyskania przychodów między innymi:

  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową.

  2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

  3. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

  4. Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.

  5. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

  6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

  7. Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

 14. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

 15. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.

 16. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.

 17. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych.

 18. Koszty finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.

 19. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.

 20. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

 21. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,

 22. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).

 23. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

 24. Obowiązki firmy jako płatnika:

  1. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych
   informacji,

  2. Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

  3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

 25. Pozostałe zagadnienia.

 26. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Tomasz Wojewoda - wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w renomowanych firmach; wieloletni pracownik aparatu skarbowego i Ministerstwa Finansów, autor ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego i wielu pozycji książkowych, stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl