ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

ŚRODKI TRWAŁE oraz RÓŻNICE KURSOWE
według prawa bilansowego oraz podatkowego

prowadzący: dr Roman Seredyński

TERMIN: 25 wrzesień 2020r.
KOD: 3466/2020

MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)  

PROGRAM:

ŚRODKI TRWAŁE
 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
 3. Wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
 4. Zmiany w przepisach prawnych – Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Srodki trwałe" oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 7
  • nowe regulacje na tle MSR oraz ustawy o rachunkowości
  • remonty bieżące oraz okresowe
  • koszty finansowania zewnętrznego
  • Okres użyteczności środków trwałych
  • Wartości szacunkowe a środki trwałe
  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowycH
 5. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja wyposażenia

   RÓŻNICE KURSOWE

 6. Klasyfikacja różnic kursowych.
 7. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości
  • wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości
  • pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
  • zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
  • zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
  • prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
 8. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  • Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
  • Ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych
  • Polityka rachunkowości w tym zakresie
 9. Różnice kursowe w prawie podatkowym.
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
  • interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.
  • regulacje w zakresie podatku VAT
 10. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
  • zapłata rozrachunków walutowych
  • wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
  • wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
  • kredyty i pożyczki w walutach obcych
  • różnice kursowe w umowach leasingu operacyjnego oraz finansowego
  • kursy wymiany walut obcych a cesja umów
  • kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych
  • rozliczanie delegacji zagranicznych
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
dr Roman Seredyński
- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl