ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki VAT, CIT, PIT w 2020 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian

24-27 marzec 2020 r.
Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa

prowadzący: Sebastian Twardoch, Dariusz Polakowski, Grażyna Machula


TERMIN: 24-27 marzec br.
KOD: 3440/2019
MIEJSCE: Zakopane, Zakopane, hotel Nosalowy Dwór - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 24/03/2020 (od kolacji), wyjazd 27/03/2020 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2.300 zł /od osoby (brutto: 2829 zł) do 12.03.2020r.
po 12.03.2020 cena netto: 2450 zł / od osoby (brutto: 3013,50 zł)  

karta zgłoszenia


TEMATYKA ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT i fizycznych PIT w 2020 roku - zmiany, praktyka rozliczeń i interpretacje

 1. Zamiany w zakresie podatku CIT
  1. Zmiany w zakresie samochodów osobowych: 
   1. Amortyzacja samochodów osobowych a przepisy przejściowe;
   2. Leasing i najem samochodów osobowych a ograniczenia wynikające z ustawy;
   3. Nowe zasady rozliczania ubezpieczeń w kosztach uzyskania przychodów;
   4. Zasady rozliczania kosztów eksploatacji samochodów osobowych po 01.01.2019 r.;
   5. Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%;
   6. Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu.
  2. Zmiany w zakresie cen transferowych:
   1. Nowa definicja podmiotów powiązanych;
   2. Czy jest znaczący wpływ w zakresie cen transferowych;
   3. Nowe limity dokumentacyjne w zakresie cen transferowych;
   4. Nowe elementy dokumentacji oraz terminy jej sporządzenia;
   5. Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych.
  3. Zmiany w zakresie podatku u źródła.:
   1. Rola certyfikatu rezydencji podatkowej;
   2. Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN;
   3. Znaczenie niższych stawek oraz zwolnień wynikających z umowy  o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw;
   4. Pobór oraz zwrot podatku;
   5. Wniosek o zwrot podatku; 
   6. Opinia o zastosowaniu zwolnienia;
   7. Oświadczenie o spełnieniu warunków.  Znaczenie dla odpowiedzialności.
  4. Nowa preferencyjna stawka CIT - 9%.
  5. Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej - nowa preferencyjna stawka – 5%. 
   1. Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej;
   2. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej;
   3. Zasady obliczania podstawy opodatkowania;
   4. Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
  6. Nowe zasady rozliczania straty podatkowej.
  7. Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał - nowa ulga.
  8. Nowe zasady rozliczania podatku od nieruchomości komercyjnych.
  9. Exit Tax – podatek od niezrealizowanych zysków.
  10. Sankcje w CIT.
 2. PIT 
  1. Zerowy PIT dla młodych;
  2. Proponowane zmiany w zakresie obniżenia stawki podatkowej PIT do 17%;
  3. Proponowane zmiany w zakresie wyższych kosztów uzyskania przychodów;
  4. Proponowane zmiany w zakresie wynajmu mieszkań;
  5. Zmiany w zakresie ulgi mieszkaniowej.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Sebastian Twardoch -
prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.DZIEŃ 2:

Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem nowelizacji od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 roku

 1. VAT w 2020 r.
  1. Ulga na złe długi:
   1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
   2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
   3. obowiązki nabywcy,
   4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
   5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

  2. Kasy rejestrujące w 2020 r.:
   1. Centralne Repozytorium Kas,
   2. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
   3. kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
   4. stosowanie oznaczeń literowych dla stawek VAT,
   5. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
   6. ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

  3. Biała lista podatników VAT:
   1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
   2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
   3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty wwykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
   4. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

  4. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
   1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
   2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
   3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
   4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
   5. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
   6. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
   7. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
   8. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
   9. wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

  5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
   1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
   2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
   3. nowa rola informacji podsumowującej,
   4. transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,
   5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

  6. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
   1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
   2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
   3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

  7. Brak obowiązku składania deklaracji dla celów VAT od 01.04 lub 01.07 2020r:
   1. zmiana struktury JPK,
   2. sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
   3. terminy korygowania JPK zawierającego błędy,
   4. zniesienie obowiązku składania VAT 7, VAT 7K, VAT 27 i VAT ZD,

 2. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT
  1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
  2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
  3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
  4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
  5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
  6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

 3. Zagadnienia wybrane:
  1. Faktury:
   1. faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
   2. zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
   3. zasady korygowania podatku naliczonego,
   4. korekta „do zera” a anulowanie faktury,
   5. zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
   6. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

  2. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.
   1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
   2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   3. odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
   4. odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
   5. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Dariusz Polakowski
- Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

DZIEŃ 3:

Środki trwałe i ich amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

  1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
   • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
   • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)
   • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
   • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing
   • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym:
   • nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana
   • formy prawnej. Pozostałe korekty wartości początkowej w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a
   • koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany
   • wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
   • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11
   • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego
   • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna
   • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .
   • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
   • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.
   • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo
   • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)
   • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa
   • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
   • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania
   • Ostatnie regulacje podatkowe dotyczące samochodu osobowego - leasing, limity podatkowe

  2. Wartości niematerialne i prawne ( w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp. ),

  3. AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
   • Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości
   • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja - regulacje KSR 11
   • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady)
   • Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja - KSR 11
   • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).
   • Rola Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej
   • Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa,odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4

  4. INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC POINWENTARYZACYJNYCH
   • Obiekty inwentarzowe, klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna- KSR 11
   • Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego, wymogi prawa
   • Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
   • Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje Inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.), dokumentacja inwentaryzacyjna
   • Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji
   • Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.)
   • Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

  5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
  prowadzący: Grażyna Machula
  - trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.  Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa - strona hotelu
  Poznaj atuty największego resortu pod Tatrami. Nosalowy Dwór to więcej niż kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal, to przestrzeń wypoczynku. Przestrzeń, gdzie tworzą się emocje, zaś oferty dopasowują się do indywidualnych oczekiwań Gości.
  Resort składa się z czterech wyjątkowych obiektów: Rezydencji I Nosalowy Dwór, Rezydencji II Nosalowy Dwór, Hotelu Grand Nosalowy Dwór oraz Hotelu Nosalowy Dwór.
  Każdy z nich jest wyjątkowy, unikalny w wystroju ale łączy je architektoniczny styl inspirowany stylem najlepszych alpejskich kurortów o unikatowej wartości marki, które przejawiają się na każdym kroku i w każdym aspekcie pobytu.
  Resort Nosalowy Dwór to miejsce, stworzone z myślą o Tobie i Twoim komforcie. Jest tu wszystko czego potrzebujesz by prawdziwie wypocząć. Przekonaj się, że wypoczynek w Hotelach Nosalowy Dwór to doświadczenie niezwykłe, podczas którego zastanawiasz się tylko nad długością pobytu. Gdzie wszystko, nawet wysokie szczyty Tatr są na wyciągnięcie ręki.
  W Nosalowym Dworze Goście mają do dyspozycji hotelowy basen. To miejsce stworzone do wypoczynku i aktywności w pięknych wnętrzach - warto skorzystać z niego o każdej porze dnia.
  Bez względu na to, czy jest to wyjazd turystyczny czy biznesowy, strefa basenowa pozwoli zregenerować się i zrelaksować po całym dniu aktywności. Hotel z basenem w Zakopanem świetnie się sprawdzi podczas wyjazdu w pojedynkę, w parze, a także całą rodziną. Goście hotelowi mają nieograniczony dostęp do strefy basenowej, dzięki czemu każdy swobodnie znajdzie odpowiednią porę na pływanie dla siebie.
  Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
  Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą oraz rezerwacji pokoju 1-osobowego za dopłatą.


  Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
  • 3 wykłady
  • materiały szkoleniowe,
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
  • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
  oraz
  • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
  Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
  Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

  DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

  ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
  KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl