ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT od A do Z
z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów w 2020 roku
- szkolenie 4-dniowe

prowadzący: Dariusz Polakowski


TERMIN: 12, 16, 29, 30 październik br.
KOD: 3439/2020
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 1190 zł /od osoby
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 1090 zł /od osobyProgram szkolenia:

 1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia,
  • eksport towarów, import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import uslug, zakup towarów i uslug (w tym uslug budowlanych) dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca,
 2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT
 3. Obowiązek podatkowy
  • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
  • świadczenia o charakterze ciągłym,
  • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów),
  • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
  • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
  • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek,
 4. Miejsce świadczenia
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 5. Podstawa opodatkowania
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
  • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
  • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
  • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
  • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
 6. Stawki podatku VAT
  • rodzaje stawek podatkowych,
  • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
  • zwolnienia przedmiotowe,
 7. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT
  • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
  • zasady i terminy wystawiania faktur,
  • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
  • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
  • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
  • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
  • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
  • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
 8. Odliczanie i zwrot podatku
  • źródło podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,
  • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości, zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),
  • rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),
  • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 9. Zagadnienia wybrane
  • samochód a VAT,
  • ulga na złe długi,
  • split payment,
  • JPK,
  • zasady dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • terminy i zasady składania deklaracji dla celów VAT (druki VAT-7, VAT-8, VAT-UE, VAT-27),
  • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
  • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
  • zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT,
 10. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja - po każdym dniu zajęć.
Uwaga:
W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju praktycznych zdarzeń gospodarczych, z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym w formie warsztatowej.
Wszystkie zagadnienia zostaną omówione w kompleksowy sposób, poczynając od najprostszych zdarzeń, a kończąc na szczegółowym i praktycznym omówieniu tematu.

prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl