ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Bieżące problemy podatkowe (VAT, CIT, koszty) w branży budowlanej i wodno-kanalizacyjnej w 2020 r.

prowadzący: Sebastian Twardoch

TERMIN: 18 marzec 2020r.
KOD: 3438/2020
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 470 zł /od osoby   (brutto: 578,10 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)


Program szkolenia:

 1. Zmiany związane z ulgą na złe długi w VAT oraz CIT:
  1. rodzaje transakcji objęte korektą w CIT i VAT;
  2. obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela w CIT i VAT;
  3. korekta niezapłaconych faktur w VAT i CIT;
  4. liczenie terminów do dokonania korekty w VAT oraz CIT;
  5. warunki zastosowania nowych przepisów;
  6. przepisy przejściowe.

 2. Zmiany związane z wykazem podatników (tzw. biała lista) podatku VAT i konsekwencje w CIT:
  1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników;
  2. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT;
  3. zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami;
  4. weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów;
  5. skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych);
  6. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia);
  7. przepisy przejściowe.

 3. Mechanizm podzielonej płatności w CIT oraz VAT:
  1. system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji;
  2. zasady zastosowania mechanizmu podzielonej płatności;
  3. zasady wystawiania faktur objętych mechanizmem podzielonej płatności;
  4. utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
  5. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
  6. płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
  7. kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
  8. sankcje w VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności;
  9. zasady uwalniania środków z konta VAT
  10. zasady stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związków ze split payment;
  11. przepisy przejściowe.

 4. Bieżące problemy związane  z działalnością firm budowlanych w VAT oraz CIT:
  1. usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo – odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności);
  2. moment wykonania usługi budowlanej – problemy praktyczne na gruncie VIT i VAT;
  3. zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe a obowiązek podatkowy w VAT;
  4. obowiązek podatkowy z tytułu usług i dostaw towarów rozliczanych w okresach rozliczeniowych;
  5. rozpoznawania przychodów i obowiązku z tytułu VAT: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych;
  6. refakturowanie a moment powstania przychodu i obowiązku z tytułu VAT;
  7. istotna zmiana w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości zabudowanych;
  8. zasady rozliczania w VAT usługi udostępnienia placu budowlanego wraz z usługami dodatkowymi (media, ochrona, dozór itp.),
  9. zasady rozliczania tzw. wykonawstwa zastępczego – ważne orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych;
  10. przerzucanie opłat za zajęcie pasa drogowego;
  11. stawki podatkowe oraz zwolnienia w zakresie dostaw lokali, budynków oraz nieruchomości gruntowych;
  12. stawki podatkowe w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych;
  13. zwolnienie dla dostawy budynków, budowli lub ich części;
  14. rola klasyfikacji statystycznych w przypadku usług budowlanych;
  15. pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  16. zasady opodatkowania dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  17. tereny budowlane i zasady opodatkowania ich zbycia.

 5. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej oraz zasady odliczania podatku naliczonego:
  1. Koszty uzyskania przychodów:
   • rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych);
   • refakturowanie a moment rozpoznania kosztu;
   • dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych;
   • korygowanie kosztów;
   • usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa,
   • sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania  kosztów;
   • koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych, wycinką drzew i krzewów oraz budową infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej;
   • roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku;
   • kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji);
  2. Odliczenie podatku naliczonego:
   • Zasady odliczenia VAT;
   • Puste faktury w branży budowlanej;
   • Sankcje podatkowe w podatku VAT.

 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Sebastian Twardoch
- prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl