ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY i CZAS PRACY w 2020 roku po zmianach - najnowsza wykładnia i praktyka

prowadzący: Monika Frączek, Paweł Ziółkowski
Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)

Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl.Dominikański 1TERMIN: 25-26 marzec 2020r.
KOD: 3433/2020

MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum, pl. Dominikański 1 (Galeria Dominikańska)

CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00Wrocław, pl.Dominikański 1 / sala konferencyjna
Cena netto wynosi: 890 zł /od osoby (brutto: 1094,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 790 zł /od osoby (brutto: 971,70 zł)
1 dzień szkoleniowy - cena netto wynosi: 460 zł /od osoby (brutto: 565,80 zł)

DZIEŃ 1:
Czas pracy w 2020 roku
 1. Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 2. Ewidencja czasu pracy - sposób w jaki się ją sporządza oraz informacje, jakie się w niej zaznacza:
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a pojęcie doby pracowniczej,
  • dane w ewidencji czasu pracy pochodzące z harmonogramów czasu pracy,
  • obowiązek lub brak obowiązku dołączania harmonogramów do ewidencji czasu pracy,
  • ruchomy czas pracy, zasady jego rozliczania oraz ewidencjonowania,
  • ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy,
  • praca w godzinach nadliczbowych dobowych, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej, w tym wynikające z okresów odpoczynku,
  • zgody pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych, w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, na wyjazd na delegację, na prace w porze nocnej oraz miejsce przechowywania analogicznych zgód pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 8 w służbie cywilnej i u pracodawców samorządowych,
  • dokumenty gromadzone w związku z ewidencjonowaniem pracy nadliczbowej,
  • zasady rozliczania i ewidencjonowania pracy w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej,
  • praca w porze nocnej, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • praca pracownika zatrudnionego na część etatu, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • praca w dniu wolnym, zasady jej rozliczania oraz ewidencjonowania,
  • dokumenty dotyczące udzielania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, zasady udzielania tego typu dnia oraz sankcje za nieudzielenie,
  • zasady wyznaczania innego dnia wolnego w sytuacji, gdy święto przypada w sobotę,
  • zasady rozliczania i ewidencjonowania dyżuru, dotyczące dyżuru dokumenty dołączane do ewidencji czasu pracy,
  • zwolnienia od pracy i nieobecności w pracy, zasady ich rozliczania i ewidencjonowania,
 3. Podróże służbowe i szkolenia, ich znaczenie z punktu widzenia przepisów o czasie pracy oraz ich ewidencjonowanie,
  • podróż środkami komunikacji publicznej oraz samochodem,
  • podróż w ruchomym I zadaniowym czasie pracy,
  • podróż w nocy przed rozpoczęciem kolejnej dniówki przez pracownika,
  • rozliczanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz innych szkoleń,
 4. Wnioski gromadzone w dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, w tym:
  • wnioski o wyjścia prywatne, ich postać, zasady ich składania, zasady odpracowywania wyjść prywatnych, w tym przez pracowników niepełnosprawnych, ciężarne i rodziców małych dzieci,
  • wnioski dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do
  • 14 lat, zasady składania takich wniosków,
  • wnioski dotyczące ustalenia ruchomego i indywidualnego rozkładu czasu pracy, zasady składania takich wniosków, wyjątkowe przypadki, gdy wnioski o ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy są przechowywane w części B akt osobowych,
  • wnioski o zmianę systemu czasu pracy, na jakich zasadach mogę być składane i czy wszystkie są podpinane pod ewidencję czasu pracy,
 5. Postać pisemna albo elektroniczna dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, możliwość prowadzenia jej częściowo elektronicznie, a częściowo w postaci papierowej,
 6. Czas przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
 7. Pytania i odpowiedzi
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.DZIEŃ 2:
Prawo pracy w 2020 roku po nowelizacji przepisów - najnowsza wykładnia i praktyka kadrowa
 1. Poprawne wydawanie świadectwa pracy, w szczególności:
  • wzór pouczenia w treści świadectwa pracy, jak go poprawnie sformułować,
  • mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie zagrożony karą grzywny,
  • nowe zasady wydawania sprostowanego świadectwa pracy – termin dla pracownika, termin dla pracodawcy, zasady postępowania z poprzednio wydanym świadectwem pracy oraz kopią poprzednio wydanego świadectwa pracy, prostowanie świadectwa pracy bez wniosku pracownika,
  • obowiązek wydawanie kopii, a nie odpisów zgubionych świadectw pracy,
  • problematyka kwestionariuszy osobowych zawierających imiona rodziców w przypadku pracowników, który otrzymali i otrzymają świadectwo pracy bez tych danych – zasady postępowania zgodnie z najnowszą wykładnią,
 2. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych, w szczególności:
  • zasady układania dokumentów w części A akt osobowych,
  • zasady przetwarzania danych o adresach: adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji,
 3. Zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wybranego kandydata do pracy i pracownika dokumentów oraz ich umieszczania w aktach osobowych,
 4. Dokumenty umieszczane w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią w tym:
  • dokumentacja zajęć komorniczych,
  • dokumentacja pracy w szczególnych warunkach,
 5. Dokumenty umieszczane w części C akt osobowych,
 6. Zasady przechowywania w części D aktach osobowych dokumentów kar porządkowych,
 7. Dokumenty gromadzone w ramach pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 8. Dokumenty gromadzone poza dokumentacją pracowniczą, w tym:
  • okres przechowywania dokumentów na potrzeby zfśs,
  • częstotliwość dokonywania audytu danych zawartych w dokumentacji zfśs,
  • zbiór dokumentów dotyczących PPK, w tym czas przechowywania dokumentów na potrzeby PPK zgodnie z najnowszą wykładnią,
 9. Czas i miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO,
  • jakie dokumenty gromadzi się w „starych” aktach osobowych, a jakie w „nowych”, w przypadku pracowników, których dotyczy dualizm dokumentacji pracowniczej,
 10. Wykładnia dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej oraz elektronicznej, w szczególności:
  • zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w e-teczkach zgodnie z wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji,
  • możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,
  • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia pracodawcy, który prowadzi dokumentację w innej postaci niż pracodawca przejmujący, zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, w tym zasady oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom, zalety i wady takiego rozwiązania.
 11. Pytania i odpowiedz.
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl