ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki w 2020 roku - zmiany w podatkach 2019/2020 roku

8-10 marzec 2020r.
Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Medical SPA****


prowadzący: Dariusz Polakowski, Aleksander Gniłka


TERMIN: 8-10 marzec 2020r.
KOD: 3430/2020
MIEJSCE: Polanica Zdrój, hotel Bukowy Park Medical SPA**** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 8/03/2020, rozpoczęcie zajęć 9/03/2020 - rano; wyjazd 10/03/2020 po obiedzie,

CENA SZKOLENIA netto do 3 marca 2020r.:  1.660 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2041,80zł)
cena netto przy 2 osobach z jednej firmy: 1550 zł od osoby + VAT

Bon do SPA o wartości 150 zł w cenie szkolenia.
Po 3.03.2020r. cena netto szkolenia wynosi: 1.820 zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2238,60 zł).

karta zgłoszenia


TEMATYKA ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:

Podatek VAT w 2020 roku - z uwzględnieniem zmian w 2019 i 2020 roku

 1. VAT w 2020 r.
  1. Ulga na złe długi:
   1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
   2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
   3. obowiązki nabywcy,
   4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
   5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

  2. Kasy rejestrujące w 2020 r.:
   1. Centralne Repozytorium Kas,
   2. wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
   3. kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
   4. stosowanie oznaczeń literowych dla stawek VAT,
   5. wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
   6. ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

  3. Biała lista podatników VAT:
   1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
   2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
   3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty wwykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
   4. odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

  4. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
   1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
   2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
   3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
   4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
   5. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
   6. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
   7. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
   8. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
   9. wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

  5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
   1. zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
   2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
   3. nowa rola informacji podsumowującej,
   4. transakcje wielostronne, nowa definicja podmiotu pośredniczącego,
   5. skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

  6. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):
   1. wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
   2. zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
   3. nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

  7. Brak obowiązku składania deklaracji dla celów VAT od 01.04 lub 01.07 2020r:
   1. zmiana struktury JPK,
   2. sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
   3. terminy korygowania JPK zawierającego błędy,
   4. zniesienie obowiązku składania VAT 7, VAT 7K, VAT 27 i VAT ZD,

 2. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT
  1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
  2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
  3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
  4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
  5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
  6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

 3. Zagadnienia wybrane:
  1. Faktury:
   1. faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
   2. zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
   3. zasady korygowania podatku naliczonego,
   4. korekta „do zera” a anulowanie faktury,
   5. zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
   6. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

  2. Prawo do odliczenia VAT w 2020 r.
   1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
   2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   3. odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
   4. odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
   5. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.DZIEŃ 2:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT i fizycznych PIT w 2020 roku oraz inne wybrane zagadnienia

 1. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:
  1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
  2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego
  3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
  4. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
  5. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, zachowanie należytej staranności, kopia certyfikatów rezydencji wraz z odroczeniem terminu stosowania nowych regulacji)
  6. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
  7. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach
 2. Zmiany CIT 2020r. m.in.:
  1. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
  2. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
  3. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
  4. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
  5. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
  6. Mikrorachunek we wpłatach podatkowych CIT
 3. Inne wybrane zagadnienia w CIT
  1. Dwa źródła przychodów w podatków CIT
  2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
  3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
  4. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności
  5. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
  6. Przychody i koszty uzyskania przychodu
  7. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych
 4. Podatek PIT w 2020 roku - zmiany.
 5. Pytania uczestników i odpowiedzi.
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.


Cena szkolenia 2-dniowego obejmuje:
 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleniem.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl