ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku
z uwzględnieniem zmian od 1 września i 1 listopada 2019 r.

prowadzący: Dariusz Polakowski

TERMIN: 28 października
KOD: 3398/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

Program szkolenia:

 1. Zmiany w VAT w 2019 r.
  1. Ulga na złe długi:
   1. skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
   2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
   3. obowiązki nabywcy,
   4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
   5. najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

  2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
   1. bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,
   2. świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,
   3. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

  3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:
   1. Centralne Repozytorium Kas,
   2. terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,
   3. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
   4. obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
   5. kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
   6. zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
   7. sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
   8. odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.

  4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
   1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
   2. nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
   3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.

  5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od 1 listopada 2019r.:
   1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
   2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
   3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
   4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
   5. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
   6. obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
   7. konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
   8. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
   9. wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
   10. Wiążąca informacja stawkowa,
   11. nowa matryca stawek

  6. Projekt ustawy znoszący obowiązek składania deklaracji dla celów VAT:
   1. zmiana struktury JPK,
   2. wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

 2. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT
  1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
  2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
  3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
  4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
  5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
  6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.

 3. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.
  1. Faktury w 2019 r.:
   1. faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
   2. zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
   3. zasady korygowania podatku naliczonego,
   4. korekta „do zera” a anulowanie faktury,
   5. zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
   6. faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

  2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.
   1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
   2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   3. odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
   4. odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
   5. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl