ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PIT w 2019 r. w tym zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników, obniżony PIT do 17%, podwyższone koszty podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT


prowadzący: Aleksander Gniłka

TERMIN: 13 listopad br.
KOD: 3379/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 sierpnia 2019r.:
  • rodzaje dochodów zwolnionych i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach,
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:
  • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,
  • oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,
  • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.

 2. Obniżona stawka PIT do 17% oraz inne zmiany od 1 października 2019r:
  • rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT,
  • zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT,
  • zmiany dotyczące kwoty wolnej,
  • stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2019r.
  • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika.

 3. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019/2018 r.:
  • podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,
  • programy motywacyjne,
  • zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • koszty „autorskie”,
  • inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej ),
  • zmiany dotyczące spadkobierców od 2019r,
  • ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości od 2019r.

 4. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:
  • świadczenia dla członków rodziny pracownika,
  • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
  • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

 5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
  • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
  • casusy z praktyki skarbowej.

 6. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:
  • pożyczki,
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
  • pakiety medyczne,
  • świadczenia „żywieniowe”,
  • wyjazdy i imprezy integracyjne,
  • zawody branżowe.

 7. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe),
  • świadczenia BHP
  • posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,
  • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
  • podróże służbowe,
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
  • podróże osób nie będących pracownikami,
  • zakwaterowanie pracowników,
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 8. Szczególne kategorie przychodów:
  • darowizna od pracodawcy,
  • prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

 9. Inne źródła przychodów:
  • sprzedaż premiowa (wzmianka),
  • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
  • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

 10. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:
  • świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),
  • wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),
  • „małe” zlecenia,
  •  świadczenia na rzecz nierezydentów podatkowych.

 11. Pytania uczestników.
prowadzący:
Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl