ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe w 2019 r. w podatkach dochodowych

prowadzący: Michał Sokołowski


TERMIN: 8 listopada
KOD: 3369/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób prowadzących lub nadzorujących rozliczenia firm z tytułu podatku CIT i PIT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania wydatków związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r. Uczestnik szkolenia nabędzie przede wszystkim kompleksową wiedzę na temat regulacji definiujących, kiedy dany wydatek jest wydatkiem na zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz jak w takim przypadku należy rozliczyć go na gruncie podatku dochodowego. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z optymalizacją rozliczeń związanych ze środkami trwałymi w podatkach dochodowych.

PROGRAM:

    1. Definicja środków trwałych (ŚT)
        i. ŚT w Ustawie o rachunkowości
        ii. ŚT w Ustawie CIT i Ustawie PIT
        iii. Warunki zaliczenia do ŚT – moment rozpoznania jako ŚT
            i. Kompletność ŚT
            ii. Zdatność do użytku ŚT
        iv. Inwestycje w obce środki trwałe

    2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
        i. WNiP w Ustawie o rachunkowości
        ii. WNiP w Ustawie CIT
        iii. Kluczowe warunki zaliczenia do WNiP – moment rozpoznania jako WNiP
        iv. Wartość firmy jako WNiP
            i. W jakich przypadkach powstaje dodatnia wartość firmy?
            ii. W jakich przypadkach powstaje ujemna wartość firmy?

    3. Zasady ujęcia ŚT i WNiP w ewidencjach podatkowych
        i. Dokumenty źródłowe
        ii. Dokumentacja księgowa i podatkowa tworząca ewidencję ŚT i WNiP

    4. Wycena ŚT i WNiP – wartość początkowa
        i. Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości początkowej dla rozliczeń na gruncie CIT i PIT
        ii. Wartość początkowa w przypadku odpłatnego nabycia
        iii. Wartość początkowa w przypadku częściowo odpłatnego nabycia
        iv. Wartość początkowa w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
        v. Poszczególne rodzaje kosztów związane z nabyciem lub wytworzeniem ŚT lub WNiP:
            i. Bezpośredni związek kosztu z nabyciem/wytworzeniem ŚT lub WNiP
            ii. Wydatki na zewnętrznych usługodawców
            iii. Ubytki/straty podczas wytwarzania składnika majątku
            iv. Narzędzia i inne wyposażenie wykorzystane przy nabyciu/wytworzeniu – nabycie maszyny w celu wybudowania ŚT
            v. Wydatki związane z próbnym używaniem przed przyjęciem do użytkowania
            vi. Odsetki i różnice kursowe a cena nabycia/koszt wytworzenia ŚT lub WNiP
            vii. Wydatki na remont ŚT przed oddaniem do użytkowania
            viii. Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych a wartość początkowa
        vi. Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób
        vii. Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (z agio lub bez)
        viii. Wartość początkowa w przypadku przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową
        ix. Wartość początkowa w przypadku likwidacji osoby prawnej
        x. Wartość początkowa w przypadku nabycia w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego
        xi. Wartość początkowa wartości firmy
        xii. Wartość początkowa w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
        xiii. Wartość początkowa a odłączenie części składowej od środka trwałego

    5. Amortyzacja ŚT i WNiP
        i. Istota amortyzacji
        ii. ŚT i WNiP niepodlegające amortyzacji
        iii. Dozwolone formy amortyzacji
            i. Metoda liniowa
            ii. Metoda degresywna
            iii. Amortyzacja polegająca na połączeniu metody liniowej i degresywnej
        iv. Zastrzeżenie prawa własności a moment rozpoczęcia amortyzacji
        v. Szczególne zasady amortyzacji dla składników majątku o niskiej wartości początkowej
        vi. Amortyzacja jednorazowa
        vii. Szczególne regulacje w zakresie amortyzacji dla małych podatników
        viii. Podstawowe zasady związane z optymalizacją opodatkowania w zakresie wyboru formy amortyzacji
        ix. Moment, od którego należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
        x. Czy możliwa jest zmiana wybranej metody amortyzacji?
        xi. Stawki amortyzacji księgowej i podatkowej
        xii. Przypadki, w których możliwe jest podwyższenie stawki amortyzacji
        xiii. Czy możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji do 0%? Przypadki, w których płyną korzyści z takiego rozwiązania
        xiv. Czy całość przypadającego na dany rok odpisu amortyzacyjnego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już na początku roku?
        xv. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla ulepszonych lub używanych ŚT
        xvi. Amortyzacja ŚT i WNiP sfinansowanych dotacją
        xvii. Odpisy amortyzacyjne, których nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów
        xviii. Odpisy amortyzacyjne od ŚT lub WNiP otrzymanych nieodpłatnie – czy stanowią koszt uzyskania przychodów?
        xix. Zmiany od 2019 r. w zakresie amortyzacji samochodów osobowych

    6. Remonty i modernizacje ŚT
        i. Różnice w rozliczeniu wydatków na remont i modernizację ŚT
        ii. Uznanie wydatku za remont lub modernizację a optymalizacja opodatkowania/realizacja zamierzonych celów finansowych
        iii. Przykłady wydatków spełniających definicję remontu
        iv. Przykłady wydatków spełniających definicję modernizacji

    7. Leasing a rozpoznanie przedmiotu leasingu jako ŚT lub WNiP
        i. Rodzaje umów leasingowych w prawie podatkowym – leasing operacyjny i leasing finansowy
        ii. Warunki uznania za umowę leasingu operacyjnego
        iii. Warunki uznania za umowę leasingu finansowego
        iv. Specjalne wymogi przy leasingu zwrotnym
        v. Opłata wstępna w leasingu a koszt uzyskania przychodów

    8. Sprzedaż lub likwidacja ŚT lub WNiP
        i. Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
        ii. Wymontowanie części składowej ŚT lub WNiP i jej sprzedaż
        iii. Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatku od towarów i usług
        iv. Rozliczenie likwidacji ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
        v. Dokumentacja w przypadku sprzedaży lub likwidacji ŚT lub WNiP
    9. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl