ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

FAKTURY VAT 2019
- wystawianie, korygowanie, refakturowanie, faktury elektroniczne, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 29 sierpień
KOD: 3368/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 
Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT i w szczególności zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zdefiniowane w Ustawie VAT zasady dokumentowania sprzedaży. Na szkoleniu omówione zostaną także przypadki problematyczne zarówno po stronie podmiotu wystawiającego fakturę oraz podmiotu ją otrzymującego.

PROGRAM:

  1. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur VAT
   1. Obowiązek podatnika VAT do wystawienia faktury VAT
   2. Przypadki, w których możliwe jest wystawienie faktury VAT przez inny podmiot za podatnika VAT, który dokonuje sprzedaży

  2. Transakcje, które należy udokumentować fakturą VAT
   1. Rodzaje czynności, które należy udokumentować fakturą VAT
   2. Przypadki, w których nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT
   3. Jaka jest inna dopuszczalna forma udokumentowania sprzedaży, kiedy nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT?
   4. Jak należy udokumentować nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług?
   5. Czy można udokumentować fakturą sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej?

  3. Elementy składowe faktury VAT
   1. Podstawowy katalog danych na fakturze VAT
   2. Data wykonania usługi / dostawy towaru w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym
   3. Faktura VAT w przypadku transakcji transgranicznych
   4. Faktura VAT przypadku uproszczenia dla transakcji trójstronnych
   5. Katalog danych w przypadku tzw. faktury VAT uproszczonej

  4. Faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki
   1. Udokumentowanie otrzymania zaliczki w części lub całości ceny
   2. Jak powinna wyglądać faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży i uwzględniająca uprzednio wpłacone zaliczki
   3. Faktury zaliczkowe w WNT – kiedy otrzymana od zagranicznego kontrahenta faktura jest fakturą zaliczkową?

  5. Terminy wystawiania faktur
   1. Standardowe i szczególne terminy wystawiania faktur
   2. Konsekwencje wystawienia faktury VAT przed i po terminie jej wystawienia

  6. Duplikat faktury VAT
   1. Przypadki, kiedy należy wystawić duplikat faktury
   2. Jak postąpić, jeżeli po wystawieniu duplikatu odnajdzie się pierwotnie wystawiona faktura?

  7. Anulowanie faktury VAT
  8. Formy przechowywania faktur VAT akceptowane przez organy podatkowe
  9. Faktury wystawiane w formie elektronicznej
   1. Faktury VAT w jakiej formie należy zaliczyć do kategorii faktur VAT elektronicznych?
   2. Warunki wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
   3. Formy przekazywania faktur VAT elektronicznych kontrahentom
   4. Formy przechowywania faktur VAT elektronicznych

  10. Faktury korygujące
   1. Przypadki skutkujące koniecznością wystawienia faktury korygującej
   2. Elementy składowe faktury korygującej
   3. W rozliczeniu za jaki okres należy uwzględnić wystawione / otrzymane faktury korygujące (korekta JPK / deklaracji VAT)?
   4. Jak udokumentować korekty cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi?
   5. Jak rozliczyć korekty dokumentujące niedobory towarowe w WNT i imporcie towarów?

  11. Noty korygujące
   1. W jakich przypadkach istnieje możliwość wystawienia noty korygującej?
   2. Jakie informacje powinny znaleźć się na nocie korygującej?

  12. Refakturowanie
   1. Przepisy Ustawy VAT dotyczące refakturowania
   2. Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących refakturowanie
   3. Aktualne problemy związane z refakturowaniem
    1. Moment powstania obowiązku podatkowego
    2. Stawka VAT przy refakturowaniu

  13. Konsekwencje wystawienia faktury VAT wykazującej kwotę podatku VAT należnego wyższą od należnej
   1. Obowiązek zapłaty podatku VAT należnego wykazanego na tzw. pustej fakturze
   2. Możliwość korekty podatku VAT należnego wykazanego na pustej fakturze – praktyka organów podatkowych

  14. Zmiany w kodeksie karnym od 2017 r. dotyczące fałszowania faktur VAT
   1. Podrabianie lub przerabianie faktur
   2. Podanie nieprawdy na fakturze
   3. Zasady wymiaru kary
   4. Sankcje na gruncie kodeksu karnego a sankcje na gruncie kodeksu karnego skarbowego
   5. Konsekwencje w praktyce

  15. Faktura VAT jako dokument uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego po stronie nabywcy
   1. Zasady odliczenia VAT
   2. Na co zwracać uwagę przy odliczaniu VAT z faktur
   3. Odliczenie VAT z pustej faktury
    1. Praktyka organów podatkowych dotycząca rozpoznawania faktur VAT jako tzw. puste faktury
    2. Przypadki, w których podatnicy najbardziej narażeni są na rozpoznanie przez organy podatkowe pustej faktury
    3. Dobra wiara i problemy z odliczeniem i zwrotem VAT
    4. Dodatkowe zobowiązanie VAT z tytułu rozliczenia pustej faktury
  16. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl