ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy w 2019 roku
Nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany i problemy praktyczne, najnowsze orzecznictwo i wykładnia

prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 19 lipiec
KOD: 3363/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 1. Nowe kwestionariusze osobowe – kolejna zmiana treści kwestionariuszy w związku z kolejną nowelizacją Kodeksu pracy w pierwszym kwartale 2019 r.

 2. Dalsze nadchodzące zmiany w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i nowych pracowników, które wprowadzi nowelizacja Kodeksu pracy zawarta w druku sejmowym nr 3050,

 3. Zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowymi przepisami i nową wykładnią, w tym:
  • wyjaśnienie, którzy pracownicy mają 10 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i powinni mieć albo będą mieć nowe akta osobowe (i nową dokumentację pracowniczą),

 4. Obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy, w tym:
  • zasady poprawnego sporządzenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
  • zasady poprawnego doręczenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,

 5. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji,

 6. Przypadki, w których pracodawca będzie obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą dłużej niż wymagane 10 – lat,

 7. Przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,

 8. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty,

 9. Warunki, w oparciu o które możliwe jest skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),

 10. Zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub
  w części) w postaci elektronicznej, w tym:
  • zasady poinformowania pracownika albo byłego pracownika o prawie odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
  • obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji
   w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie postaci dokumentacji,
  • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
  • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,
 11. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,

 12. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:
  • zasady sporządzania takich kopii,
  • termin na ich sporządzenie,
  • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
  • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

 13. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej:
  • nowy podział akt osobowych,
  • nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
  • nowe dokumenty umieszczane w aktach oraz dokumenty do tej pory nie przechowywane w aktach osobowych,
  • konieczność posiadania nowej pieczątki przez osoby przyjmujące dokumenty od pracowników,

 14. Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

 15. Warunki, jakie muszą być zapewnione:
  • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
  • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,

 16. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej
  w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

 17. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:
  • problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza, np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych, terminy przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp,
  • zasady wydania przepustek i identyfikatorów,

 18. Wykładnia UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl