ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Nowy standard MSSF 16 Leasing
Leasing w 2019 roku - nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych i MSSF 16

prowadzący: dr Roman Seredyński


TERMIN: 14 czerwiec br.
KOD: 3324/2019
MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure, Galeria Dominikańska pl. Dominikański 1
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 16.00
Cena netto wynosi: 590 zł /od osoby (brutto: 725,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie – cel zmian w regulacjach dotyczących leasingu

 2. Regulacje dotychczas obowiązującego standardu MSR 17 – skrót najważniejszych informacji

 3. Zakres nowego standardu i zwolnienia ze stosowania nowych wymogów

 4. MSSF 16 – nowa definicja leasingu, określenie czy umowa zawiera leasing, wydzielenie komponentów leasingowych, okres trwania umowy

 5. Leasing operacyjny a finansowy w świetle regulacji MSSF 16

 6. Identyfikacja komponentów umowy zawierającej leasing

 7. Aktywowanie nakładów związanych z umową leasingu

 8. Ujęcie księgowe u leasingobiorcy:

  1. ujęcie początkowe i wycena na dzień bilansowy,

  2. ponowna wycena,

  3. ujawnienia,

  4. różnice do obowiązujących regulacji MSR 17,

  5. studium przypadków.

 9. Ujęcie księgowe u leasingodawcy:

  1. leasing operacyjny a leasing finansowy,

  2. ujawnienia.

 10. Leasing zwrotny a nowy MSSF 16.

 11. Analiza przepisów nowego standardu w kontekście przepisów prawa podatkowego.

 12. Podatek odroczony wykazywany w księgach rachunkowych jako konsekwencja rozbieżności prawa bilansowego oraz podatkowego.

 13. Analiza skutków zmiany polityki rachunkowości wg MSSF dla polskich przedsiębiorców.

 14. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.

dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl