ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe w 2019 r. w podatkach dochodowych

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 5 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3302/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób prowadzących lub nadzorujących rozliczenia firm z tytułu podatku CIT i PIT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania wydatków związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r. Uczestnik szkolenia nabędzie przede wszystkim kompleksową wiedzę na temat regulacji definiujących, kiedy dany wydatek jest wydatkiem na zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz jak w takim przypadku należy rozliczyć go na gruncie podatku dochodowego. Podczas szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z optymalizacją rozliczeń związanych ze środkami trwałymi w podatkach dochodowych.

PROGRAM:

  1. Definicja środków trwałych (ŚT)
   • ŚT w Ustawie o rachunkowości
   • ŚT w Ustawie CIT i Ustawie PIT
   • Warunki zaliczenia do ŚT – moment rozpoznania jako ŚT
    • Kompletność ŚT
    • Zdatność do użytku ŚT
   • Inwestycje w obce środki trwałe

  2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
   • WNiP w Ustawie o rachunkowości
   • WNiP w Ustawie CIT
   • Kluczowe warunki zaliczenia do WNiP – moment rozpoznania jako WNiP
   • Wartość firmy jako WNiP
    • W jakich przypadkach powstaje dodatnia wartość firmy?
    • W jakich przypadkach powstaje ujemna wartość firmy?

  3. Zasady ujęcia ŚT i WNiP w ewidencjach podatkowych
   • Dokumenty źródłowe
   • Dokumentacja księgowa i podatkowa tworząca ewidencję ŚT i WNiP

  4. Wycena ŚT i WNiP – wartość początkowa
   • Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości początkowej dla rozliczeń na gruncie CIT i PIT
   • Wartość początkowa w przypadku odpłatnego nabycia
   • Wartość początkowa w przypadku częściowo odpłatnego nabycia
   • Wartość początkowa w przypadku wytworzenia we własnym zakresie
   • Poszczególne rodzaje kosztów związane z nabyciem lub wytworzeniem ŚT lub WNiP:
    • Bezpośredni związek kosztu z nabyciem/wytworzeniem ŚT lub WNiP
    • Wydatki na zewnętrznych usługodawców
    • Ubytki/straty podczas wytwarzania składnika majątku
    • Narzędzia i inne wyposażenie wykorzystane przy nabyciu/wytworzeniu – nabycie maszyny w celu wybudowania ŚT
    • Wydatki związane z próbnym używaniem przed przyjęciem do użytkowania
    • Odsetki i różnice kursowe a cena nabycia/koszt wytworzenia ŚT lub WNiP
    • Wydatki na remont ŚT przed oddaniem do użytkowania
    • Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych a wartość początkowa
   • Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób
   • Wartość początkowa w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego (z agio lub bez)
   • Wartość początkowa w przypadku przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową
   • Wartość początkowa w przypadku likwidacji osoby prawnej
   • Wartość początkowa w przypadku nabycia w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego
   • Wartość początkowa wartości firmy
   • Wartość początkowa w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   • Wartość początkowa a odłączenie części składowej od środka trwałego

  5. Amortyzacja ŚT i WNiP
   • Istota amortyzacji
   • ŚT i WNiP niepodlegające amortyzacji
   • Dozwolone formy amortyzacji
    • Metoda liniowa
    • Metoda degresywna
    • Amortyzacja polegająca na połączeniu metody liniowej i degresywnej
   • Zastrzeżenie prawa własności a moment rozpoczęcia amortyzacji
   • Szczególne zasady amortyzacji dla składników majątku o niskiej wartości początkowej
   • Amortyzacja jednorazowa
   • Szczególne regulacje w zakresie amortyzacji dla małych podatników
   • Podstawowe zasady związane z optymalizacją opodatkowania w zakresie wyboru formy amortyzacji
   • Moment, od którego należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
   • Czy możliwa jest zmiana wybranej metody amortyzacji?
   • Stawki amortyzacji księgowej i podatkowej
   • Przypadki, w których możliwe jest podwyższenie stawki amortyzacji
   • Czy możliwe jest obniżenie stawki amortyzacji do 0%? Przypadki, w których płyną korzyści z takiego rozwiązania
   • Czy całość przypadającego na dany rok odpisu amortyzacyjnego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już na początku roku?
   • Indywidualne stawki amortyzacyjne dla ulepszonych lub używanych ŚT
   • Amortyzacja ŚT i WNiP sfinansowanych dotacją
   • Odpisy amortyzacyjne, których nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów
   • Odpisy amortyzacyjne od ŚT lub WNiP otrzymanych nieodpłatnie – czy stanowią koszt uzyskania przychodów?
   • Zmiany od 2019 r. w zakresie amortyzacji samochodów osobowych

  6. Remonty i modernizacje ŚT
   • Różnice w rozliczeniu wydatków na remont i modernizację ŚT
   • Uznanie wydatku za remont lub modernizację a optymalizacja opodatkowania/realizacja zamierzonych celów finansowych
   • Przykłady wydatków spełniających definicję remontu
   • Przykłady wydatków spełniających definicję modernizacji

  7. Leasing a rozpoznanie przedmiotu leasingu jako ŚT lub WNiP
   • Rodzaje umów leasingowych w prawie podatkowym – leasing operacyjny i leasing finansowy
   • Warunki uznania za umowę leasingu operacyjnego
   • Warunki uznania za umowę leasingu finansowego
   • Specjalne wymogi przy leasingu zwrotnym
   • Opłata wstępna w leasingu a koszt uzyskania przychodów

  8. Sprzedaż lub likwidacja ŚT lub WNiP
   • Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
   • Wymontowanie części składowej ŚT lub WNiP i jej sprzedaż
   • Rozliczenie sprzedaży ŚT lub WNiP na gruncie podatku od towarów i usług
   • Rozliczenie likwidacji ŚT lub WNiP na gruncie podatków dochodowych
   • Dokumentacja w przypadku sprzedaży lub likwidacji ŚT lub WNiP
  9. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA      e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl