ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy, Nowe akta osobowe, Wynagrodzenia, Rozliczenia ZUS, Składki, Zasiłki - zmiany obowiązujące w 2019 roku - pierwsze doświadczenia

15-18 styczeń 2019r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Renata Majewska, Andrzej Radzisław

TERMIN:  15-18 styczeń 2019r.
KOD: 3301/2019
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 15/11/2019, rozpoczęcie zajęć 16/01/2019 - rano; wyjazd 18/01/2019 po obiedzie
KARTA ZGŁOSZENIA


CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT - razem brutto: 2767,50 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 2150 zł/os.

PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ 1:
Akta osobowe według nowych zasad mających obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku

DZIEŃ 2:
Inne zmiany w prawie pracy i potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2019 roku

DZIEŃ 3:
Świadczenia pieniężne i zasiłki w 2019 roku


WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

DZIEŃ 1:
Akta osobowe na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku i RODO w kadrach 2019
- z uwzględnieniem najnowszych, powstałych we wrześniu i październiku 2018 r. projektów nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej

Szkolenie zostanie poprowadzone w sposób warsztatowy. Oprócz wykładu merytorycznego według podanego programu prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.
 • zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji
 • zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi
 • zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych
 • umowa podpowierzenia
 • informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych
 • Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i uzyskać wyjaśnienia.

 1. Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej mających obowiązywać od 1.01.2019 r.
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zrównanie pod względem prawnym papierowej i elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji
  • zamiana zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników
  • nowa zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
  • podstawy prawne wymienionych zmian;
 2. Zasady prowadzenia od 1.01.2019 r. papierowych akt osobowych pracowników
  • podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory
  • zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części
  • wymienialny i łatwy do korekty spis treści
  • przyjmowanie tylko kopii
  • albo postać papierowa, albo elektroniczna
  • dokumenty co do zasady w języku polskim
  • poświadczanie za zgodność z oryginałem
  • sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika);
 3. Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1.01.2019 r.
  • jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach
  • oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie)
  • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy
  • potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach
  • gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania
  • porównanie zawartości części A wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;
 4. Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1.01.2019 r.
  • dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika
  • kwestionariusz osobowy dla pracownika
  • umowa o pracę
  • podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
  • wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie
  • dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników
  • dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego
  • skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
  • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP
  • dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.
  • porównanie zawartości części B wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego;
 5. Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1.01.2019 r.
  • oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę
  • wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy
  • dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  • kopia wydanego świadectwa pracy
  • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
  • umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
  • skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających;
 6. Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od 1.01.2019 r.
  • możliwość podziału na podzbiory D1, D2, D3 itd.
  • sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej;
 7. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej
  • dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego)
  • dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków)
  • albo postać papierowa, albo elektroniczna;
 8. Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r.
  • zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy)
  • dołączanie dokumentu papierowego do e-akt,
  • minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
  • sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji
  • przenoszenie e-dokumentacji między systemami teleinformatycznymi (metadane, uporządkowanie dokumentów i metadanych w odpowiednich plikach
  • przejście z postaci elektronicznej w papierową;
 9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej
  • obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie
  • osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji,
  • forma wniosku, termin, sposób wydania;
 10. Obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
  • oblig dla zatrudnionych od 1.01.2019 r.
  • od kiedy biegnie skrócony okres przechowywania
  • kiedy dłuższe okresy przechowywania (prace górnicze, trwające postępowania, ponowne zatrudnienie pracownika),
  • zawiadomienie pracownika (obecnego i byłego) o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji po upływie tego okresu (warz z wydaniem świadectwa pracy);
 11. Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji – krok po kroku
  • beneficjenci dobrowolnego skrócenia (pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1.01.1999 a 31.12.2018)
  • warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA)
  • terminarz  składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem
  • elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy
  • zmiany w pozostałych drukach ZUS
  • wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA;
 12. RODO w kadrach od 25.05.2018 r. i w świetle zmian zapowiadanych od 1.01.2019 r.
  • zasady ochrony danych osobowych członków załogi
  • inspektor ochrony danych osobowych
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków personelu
  • umowa podpowierzenia
  • zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych
  • informacja o prawach członka załogi w zakresie ochrony danych osobowych
  • ocena skutków dla ochrony danych osobowych
  • rejestr czynności przetwarzania
  • wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.;
 13. Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi od 27.06.2018 r.
  • pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy)
  • osoby podlegające weryfikacji
  • zakres badanej niekaralności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie)
  • procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy - informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy)
  • sankcje;
 14. Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy)
  • gdzie bez monitoringu
  • zasady wprowadzenia w zakładzie pracy
  • obowiązki informacyjne.
 


DZIEŃ 2:
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2019 z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w egzekucji ze zlecenia obowiązujących od 1.01.2019 r. i nowych kwot wolnych od potraceń z zasiłków i z wynagrodzenia za pracę

Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać poszczególne potrącenia pod względem rachunkowym, jak stosować limity, a jakie świadczenia są wolne od egzekucji. Poznają też zasady wszczęcia i prowadzenia egzekucji, współpracy z organami egzekucyjnymi oraz formułowania do nich pism. Zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Szkolenie ma formę warsztatów. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
  • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
  • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
  • przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
  • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;
 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
  • potrącenia egzekucyjne a pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
  • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
  • elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
  • zestawienie składników wynagrodzeń;
 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
  • podstawa dokonania potrąceń
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
  • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2019 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
  • faktyczna możliwa kwota potrącenia
Studium przypadku (przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy):
 • potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie
 • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
 • zbieg potrąceń;
 1. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • śmierć pracownika
  • składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
  • świadczenia z zfśs
  • Studium przypadku – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych
 2. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • zgoda pracownika – wzór
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
  • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
  • Studium przypadku - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;
 3. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
  • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
  • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;
 4. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę
  • zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
Studium przypadku:
 • omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
 • analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji;
 1. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2019 r.
  • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
  • samodzielne zelcenie i tworzyszące umowie o pracę
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
Studium przypadku:
 • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
 • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
 1. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2019 roku
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna z uwzględnieniem zmian
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
Studium przypadku:
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Prowadzący dzień 1 i 2:

Renata Majewska - prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń. Prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”, doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.
Dzień 3:

Rozliczenia z ZUS, składki i zasiłki w 2019 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian

 1. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji (od 1.01.2019 r.)
  • Nowy raport RPA i zasady jego składania na przykładach
  • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r. - raportu informacyjny ZUS RIA
  • pozostałe zmiany w dokumentach składanych do ZUS obowiązujące od 2019 r.
 2. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców
  • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS – nowa definicja płatnika składek
  • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
  • przychody zwolnione od składek
  • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
  • przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika
 3. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2019 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
  • umowy zlecenia- umowy o pracę,
  • umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,
  • umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
  • umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
  • umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 4. Umowa o dzieło, a składki ZUS:                                                                                      
  • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
  • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,     
  • wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia
 5. Zmiany w zakresie przekazywania składek do ZUS, związanych z wprowadzeniem jednego konta dla płatnika składek od stycznia 2018 r.
  • zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS)
 6. Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze – zasady ustalania i wypłaty
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku okres zasiłkowy i zasady jego ustalania, uzupełnianie wynagrodzenia
  • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich zmiany od 2019 r.
  • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa), macierzyńskich, opiekuńczych
  • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców
  • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków
 7. Zasiłki macierzyńskie
  • za okres urlopu macierzyńskiego
  • za okres urlopu rodzicielskiego
  • za okres urlopu ojcowskiego
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia
 8. Zasiłek opiekuńczy
  • komu przysługuje
  • okres zasiłkowy
  • dokumenty do wypłaty

Prowadzący:
Andrzej Radzisław - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.
Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.
Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady + konsultacje
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkam,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu (sauny, baseny, siłownia, inne atrakcje - szczegóły na stronie hotelu).
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Istnieje możliwość zakwaterowanie osoby towarzyszącej za dopłatą, uczestnictwa w dowolnym dniu szkoleniowym lub udział w konferencji bez pobytu.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl