ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY 2019 - zmiany
Nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej – szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem kształtującej się wykładni

prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 27 lutyWrocław, mapa objazdu do firmy ESAL podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3299/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 
 1. Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  • nowy 10 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i konieczność zakładania nowych akt osobowych (i nową dokumentację pracowniczą), zgodnie z przepisami oraz z wykładnią,
  • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu jej przechowywania, w tym przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,
  • przypadki, w których pracodawca będzie obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą dłużej niż wymagane 10 – lat,

 2. Obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy, w tym:
  • zasady poprawnego sporządzenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
  • zasady poprawnego doręczenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
  • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji,

 3. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty,
 4. Warunki, w oparciu o które możliwe jest skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),
 5. Zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub w części) w postaci elektronicznej, w tym:
  • zasady poinformowania pracownika albo byłego pracownika o prawie odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
  • obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie postaci dokumentacji,
  • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

 6. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,
 7. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:
  • zasady sporządzania takich kopii,termin na ich sporządzenie,możliwość wydawania kopii na nośniku danych,możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

 8. Nowy podział akt osobowych, w tym:
  • nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt,konieczność stosowania zasady minimalizacji przechowywanych danych,
  • nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
  • możliwość tworzenia podczyści w częściach A, B i C akt osobowych,
  • konieczność posiadania nowej pieczątki,

 9. Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,
 10. Warunki, jakie muszą być zapewnione:
  • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
  • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,

 11. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 12. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych, wyjaśnienie, jakim zakresie trzeba jednak będzie dostosować warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej do 31 grudnia 2019 r.,
 13. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:
  • problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza , np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych,
  • zasady wydania przepustek i identyfikatorów,
  • nowe kwestionariusze osobowe, zgodnie z wykładnią MRPiPS, (kolejna zmiana treści kwestionariuszy w związku z kolejną nowelizacją Kodeksu pracy w pierwszym kwartale 2019 r.),

 14. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru rachunku płatniczego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl