ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zmiany w podatkach 2019
Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT oraz w podatku VAT w 2019 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda

TERMIN: 21 lutymapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3293/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
  1. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT:
   • Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, od której dokonywane odpisy amortyzacyjne są kup.
   • Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
   • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
   • Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
   • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
   • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
   • Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
   • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
   • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
   • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
   • Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.
   • Podwyższenie limitu zaliczania do kup składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
   • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
   • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
   • Nowe regulacje w zakresie opodatkowania walut wirtualnych.
   • Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
   • Skrócenie terminu składania do US niektórych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 11, PIT – 8C).
   • Ulga termomodernizacyjna.
   • Nowe regulacje w zakresie opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
   • Exit Tax.
   • Zmiany w zakresie ustalania kosztów i przychodów, w przypadku nabywania wierzytelności.
   • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
   • Zmiany, od 19 lipca 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r., w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
   • Pozostałe zmiany.

  2. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.
  3. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.
  4. Objęcie, od 1 lipca 2018 r., mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).
  5. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.

  6. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
   • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.
   • Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
   • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
   • Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
  1. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:
   • Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.
   • Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
   • Projektowane zmiany, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
   • Pozostałe zmiany.

  2. Zmiany, od 1 lipca 2018 r., w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.

  3. Bieżące problemy i zagadnienia np.:
   • Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
   • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
   • Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Tomasz Wojewoda - wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w renomowanych firmach; wieloletni pracownik aparatu skarbowego i Ministerstwa Finansów, autor ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego i wielu pozycji książkowych, stały współpracownik naszej firmy. 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl