ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

BILANS 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
oraz
zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości na 2019 rok

26-29 listopad 2018r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Tomasz Wojewoda, Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński

TERMIN:  26-29 listopad
KOD: 3290/2018
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/11/2018, rozpoczęcie zajęć 27/11/2018 - rano; wyjazd 29/11/2018 po obiedzie
KARTA ZGŁOSZENIA

do 12 listopada:
CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT - razem brutto: 2767,50 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 2150 zł/os.
po 12 listopada - cena netto wynosi: 2400 zł / od osoby
(+ 23% VAT - razem brutto: 2952 zł)

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Uwaga: Wraz z postępem prac legislacyjnych w Sejmie, programy mogą ulec modyfikacji i aktualizacji!

///Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2018/2019 roku
 1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
  • Zmiany, od 19 lipca 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r., w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
  • Przegląd projektowanych zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 2. Objęcie, od 1 lipca 2018 r., mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).
 3. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.
 4. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
  • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
  • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
  • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
  • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
  • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
  • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
  • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
  • Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową.
  • Pozostałe zmiany.

 5. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
  • Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
  • Wprowadzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych, biletów lotniczych itp. od podmiotów zagranicznych.
  • Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
  • Pozostałe zmiany.

 6. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
 7. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
  • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
  • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

 8. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 9. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
 10. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
 11. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 12. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności, odpisy aktualizujące – zasady rozliczeń podatkowych.
 13. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,
 14. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).
 15. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).
 16. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.
 17. Pozostałe zagadnienia.
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący: Tomasz Wojewoda – wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w renomowanych firmach; wieloletni pracownik aparatu skarbowego i Ministerstwa Finansów, autor ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego i wielu pozycji książkowych, stały współpracownik naszej firmy.


///Podatek VAT 2018 – zmiany na 2018 oraz planowane zmiany na 2019 rok
 1. Split-payment – nowe rozwiązanie, które już za parę miesięcy będzie dotyczyło praktycznie każdego podatnika VAT:
  1. Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
  2. Cel wprowadzenia split-payment.
  3. Jakich płatności dotyczy ten mechanizm? Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu? Płatności częściowe. Faktury w walutach? Potrącenia wzajemne.
  4. Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.
  5. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebne będą umowy/aneksy? Prowizja i opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku? Oprocentowanie środków na rachunku?
  6. Kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku – ile rachunków VAT?
  7. Kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach – ile rachunków VAT?
  8. Czy numer rachunku VAT trzeba będzie podać klientom na fakturze?
  9. Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – czy sprzedawca może zablokować split-payment?
  10. Kiedy split-payment nie będzie mógł wystąpić?
  11. Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?
  12. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
  13. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
  14. Zwrot VAT przez US na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym US powinien zwrócić VAT.

 2. Split-payment – praktyczne problemy:
  1. metoda podzielonej płatności a ulga na złe długi,
  2. split-payment u podatników rozliczających się metodą kasową,
  3. split-payment a odliczenie VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa”,
  4. przelewy zbiorcze a split-payment,
  5. faktury w walucie obcej a możliwość zapłaty w split-payment,
  6. kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
  7. podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

 3. Należyta staranność wg. Ministerstwa Finansów, w tym:
  1. co to jest należyta staranność i jakie skutki dla podatników może mieć jej niezachowanie,
  2. należyta staranność – kiedy nie pomoże podatnikowi?czy konieczne jest tworzenie wewnętrznych procedur,
  3. w jaki sposób dochować należytej staranności w przypadku transakcji z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,kontrahent wykreślony z rejestru VAT czynnych podatników: odliczać czy nie odliczać?

 4. Nowe możliwości sprawdzania kontrahentów (dostawców) – od 13 stycznia 2018 r.:
  1. 2 nowe rejestry podatników VAT: „czarna lista” i „szara lista” podatników VAT,
  2. dostępne elektronicznie dla każdego podatnika,zakres danych gromadzonych w rejestrze, w tym data rejestracji na VAT oraz data wykreślenia z rejestru.

 5. Inne zmiany w VAT na 2018:
  1. Centralny Rejestr Faktur – co to oznacza i jak powstanie?
  2. Pomyłka w stawce VAT – brak możliwości odzyskania nadpłaconego VAT?
  3. Sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej i wystawienie faktury – nowe zasady i kolejna sankcja podatkowa 100%;
  4. Odliczenie VAT z prawidłowej faktury może wiązać się z karą w postaci sankcji 100%;
  5. Faktury VAT RR w wersji elektronicznej;
  6. nowa definicja pierwszego zasiedlenia - zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
  7. zmiana przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku VAT,
  8. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty.

 6. Kasy fiskalne on-line już od 2019 r. – projektowane nowe przepisy:
  1. kasy fiskalne on-line – co to jest i co to oznacza?
  2. kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”. Niektórzy podatnicy już 1 stycznia 2019 r. będą musieli mieć kasę on-line.
  3. potwierdzenia/homologacja kas – sukcesywne wygasanie i brak możliwości używania „starych” kas,
  4. nowa struktura JPK – JPK_PARAGON – czym jest i kto musi ją wdrożyć?

 7. JPK w 2018:
  1. Niektóre zagadnienia związane ze sporządzeniem i składaniem JPK_VAT,
  2. Jakie kary grożą za brak JPK_VAT lub jego korekty?
  3. Planowana likwidacja deklaracji VAT i „zastąpienie” jej JPK,
  4. Od 1.07.2108 r. obowiązek stosowania pozostałych struktur JPK przez wszystkich podatników.
 8. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
  prowadzący: Zdzisław Modzelewski - licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.


  ///Zamknięcia roczne 2018 w przepisach bilansowych i MSRach, Bilans 2018 - zmiany w rachunkowości na 2019 rok

  1. Wprowadzenie
  2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
   1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
   2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
   3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
   4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
   5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
   6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
   7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
   8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
   9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
   10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
   11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
   12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
   13. Nowe regulacje dotyczące podpisywania sprawozdania z badania (opinii) niezależnego biegłego rewidenta od 2019 roku
  3. Zmiany w prawie bilansowym 2018/2019
   1. Analiza głównych przyczyn wprowadzania zmian w zakresie prawa bilansowego
   2. Wątpliwości dotyczące publikowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - KRS oraz JPK
   3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 (2018 rok) - Działalność rolnicza
   4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 (2017 rok) - Środki trwałe
   5. Zmiany dotyczące pozostałych KSR opublikowane w 2018 roku
    1. KSR nr 3 - Niezakończone usługi budowlane
    2. KSR nr 5 - Leasing (na tle zmian wprowadzanych w MSSF 16)
    3. KSR nr 8 - Działalność deweloperska
    4. KSR nr 9 - Sprawozdanie z działalności
   6. Podsumowanie zmian na tle kluczowych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
    1. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
    2. MSSF 16 - Leasing
    3. SSF 9 - Instrumenty finansowe
  4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - struktura oraz jego elementy
   1. Wprowadzenie
   2. Bilans
   3. Rachunek zysków i strat
   4. Rachunek przepływów pieniężnych
   5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
   6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  5. Inwentaryzacja
   1. Terminy przeprowadzenia
   2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
   3. Wycena
  6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
   1. Podatek odroczony
    1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 2
    2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
    3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
    4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
    5. Case study - przykłady
   2. Leasing środków trwałych
    1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 po zmianach
    2. Zmiany regulacji międzynarodowych wg MSSF 16 a podejście krajowych regulacji
    3. Leasing finansowy
    4. Leasing operacyjny
    5. Podatkowe aspekty ewidencji leasingu
    6. Case study - przykład
  7. Dyskusja i zakończenie.
  prowadzący: dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


  WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
  widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

  Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

  Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
  Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
  Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

  Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
  Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
  Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).

  BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
  - relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
  - jacuzzi, kompleks saun, siłownia
  - Klub Nocny


  Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
  • 3 wykłady
  • materiały szkoleniowe,
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkam,
  • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
  oraz
  • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
  Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
  Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

  DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

  ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
  KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl