ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek akcyzowy w 2019 r.  - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

prowadzący: Piotr Paszek

TERMIN: 9 kwiecieńmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3285/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto:528,90 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

 1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  1. źródła prawa,
  2. najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  3. zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  4. obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,
  5. ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
  6. terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.

 2. Zmiany w akcyzie w 2018 r. i 2019 r. wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:
  1. sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
  2. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
  3. poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy).

 3. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy w 2019 r.:
  1. warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
  2. zasady weryfikacji nabywców gazu,
  3. sposób prowadzenia ewidencji,
  4. terminy i reguły rozliczania akcyzy,
  5. przegląd najnowszego orzecznictwa.

 4. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
  1. zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
  2. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
  3. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  4. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  5. pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
  6. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
  7. zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

 5. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
  1. sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
  2. zużycie na potrzeby własne,
  3. moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

 6. Ewidencja energii elektrycznej:
  1. sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
  2. wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
  3. szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
  4. sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
  5. ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

 7. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
  1. energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
  2. energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
  3. energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
  4. zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
  5. zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
  6. warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

 8. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
  1. omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  2. ewidencja składu podatkowego,
  3. zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

 9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  1. dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  2. krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  3. pojęcie podmiotu wysyłającego,
  4. definicja podmiotu odbierającego,
  5. dokument elektroniczny e - AD,
  6. dokument zastępujący e - AD,
  7. raport odbioru i raport wywozu,
  8. zasady stosowania e-DD.

 10. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
  1. paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
  2. stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
  3. stawki akcyzy dla biopaliw,
  4. stawki akcyzy na gaz ziemny,
  5. stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

 11. Plany objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
  1. moment wejścia w życie nowych regulacji,
  2. stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403 zawarta w projekcie nowelizacji,
  3. planowany zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

 12. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
  1. znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
  2. zestawienia oświadczeń,
  3. skutki błędów formalnych,
  4. ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.

 13. Planowane zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
  1. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
  2. nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
  3. termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.

 14. Nowe regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
  1. zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  2. obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  3. rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
  4. wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  5. zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

 15. Reguły korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  1. zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
  2. sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  3. omówienie zmian związanych z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

 16. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:
  1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
  3. użycie wyrobów węglowych.

 17. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
  1. zakres obowiązków ewidencyjnych,
  2. elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
  3. sposób zakładania i wypełniania ewidencji.

 18. Finalny nabywca węglowy (FNW):
  1. zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
  2. czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
  3. obowiązki finalnego nabywcy węglowego w stanie prawnym obowiązującym w 2019 r.

 19. Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.:
  1.  zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
  2. zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  3. zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
  4. najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.

 20. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  1. likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,
  2. wprowadzenie oświadczeń dla wyrobów węglowych,
  3. elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
  4. nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
  5. zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
  6. elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
  7. zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

 21. Pakiet paliwowy w praktyce:
  1. terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
  2. reguły dokonywania transakcji,
  3. planowane zmiany w przepisach: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
  4. przegląd najnowszego orzecznictwa.

 22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
prowadzący: Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków ds. Podatku Akcyzowego oraz Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT w spółce doradczej, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl