ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

BILANS 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości na 2019 rok

27-29 listopad 2018r.
Wrocław, hotel Radisson Blu*****


prowadzący: Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński, Tomasz Wojewoda

TERMIN: 27-29 listopad
KOD: 3280/2018
MIEJSCE: Wrocław, hotel Radisson Blu***** ul. Purkyniego 10
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30
KARTA ZGŁOSZENIA
Wrocław, hotel Radisson
Cena netto szkolenia 3-dniowego wynosi: 1350 zł /od osoby (brutto: 1660,50 zł)

Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
 • lunch w trakcie wykładu i przerwa kawowa.
Można zamówić również noclegi w
hotelu Radisson Blu*****: 

---> pokój 1-osobowy:
400 zł/dobę ze śniadaniem

---> pokój 2-osobowy:
440 zł/dobę ze śniadaniem

Cena netto
1 dnia szkolenia wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)

TEMATYKA ZAJĘĆ:


///Podatek VAT 2018 – zmiany na 2018 oraz planowane zmiany na 2019 rok
 1. Split-payment – nowe rozwiązanie, które już za parę miesięcy będzie dotyczyło praktycznie każdego podatnika VAT:
  1. Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
  2. Cel wprowadzenia split-payment.
  3. Jakich płatności dotyczy ten mechanizm? Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu? Płatności częściowe. Faktury w walutach? Potrącenia wzajemne.
  4. Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.
  5. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebne będą umowy/aneksy? Prowizja i opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku? Oprocentowanie środków na rachunku?
  6. Kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku – ile rachunków VAT?
  7. Kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach – ile rachunków VAT?
  8. Czy numer rachunku VAT trzeba będzie podać klientom na fakturze?
  9. Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – czy sprzedawca może zablokować split-payment?
  10. Kiedy split-payment nie będzie mógł wystąpić?
  11. Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?
  12. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
  13. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
  14. Zwrot VAT przez US na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym US powinien zwrócić VAT.

 2. Split-payment – praktyczne problemy:
  1. metoda podzielonej płatności a ulga na złe długi,
  2. split-payment u podatników rozliczających się metodą kasową,
  3. split-payment a odliczenie VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa”,
  4. przelewy zbiorcze a split-payment,
  5. faktury w walucie obcej a możliwość zapłaty w split-payment,
  6. kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
  7. podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

 3. Należyta staranność wg. Ministerstwa Finansów, w tym:
  1. co to jest należyta staranność i jakie skutki dla podatników może mieć jej niezachowanie,
  2. należyta staranność – kiedy nie pomoże podatnikowi?czy konieczne jest tworzenie wewnętrznych procedur,
  3. w jaki sposób dochować należytej staranności w przypadku transakcji z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,kontrahent wykreślony z rejestru VAT czynnych podatników: odliczać czy nie odliczać?

 4. Nowe możliwości sprawdzania kontrahentów (dostawców) – od 13 stycznia 2018 r.:
  1. 2 nowe rejestry podatników VAT: „czarna lista” i „szara lista” podatników VAT,
  2. dostępne elektronicznie dla każdego podatnika,zakres danych gromadzonych w rejestrze, w tym data rejestracji na VAT oraz data wykreślenia z rejestru.

 5. Inne zmiany w VAT na 2018:
  1. Centralny Rejestr Faktur – co to oznacza i jak powstanie?
  2. Pomyłka w stawce VAT – brak możliwości odzyskania nadpłaconego VAT?
  3. Sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej i wystawienie faktury – nowe zasady i kolejna sankcja podatkowa 100%;
  4. Odliczenie VAT z prawidłowej faktury może wiązać się z karą w postaci sankcji 100%;
  5. Faktury VAT RR w wersji elektronicznej;
  6. nowa definicja pierwszego zasiedlenia - zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
  7. zmiana przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku VAT,
  8. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty.

 6. Kasy fiskalne on-line już od 2019 r. – projektowane nowe przepisy:
  1. kasy fiskalne on-line – co to jest i co to oznacza?
  2. kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”. Niektórzy podatnicy już 1 stycznia 2019 r. będą musieli mieć kasę on-line.
  3. potwierdzenia/homologacja kas – sukcesywne wygasanie i brak możliwości używania „starych” kas,
  4. nowa struktura JPK – JPK_PARAGON – czym jest i kto musi ją wdrożyć?

 7. JPK w 2018:
  1. Niektóre zagadnienia związane ze sporządzeniem i składaniem JPK_VAT,
  2. Jakie kary grożą za brak JPK_VAT lub jego korekty?
  3. Planowana likwidacja deklaracji VAT i „zastąpienie” jej JPK,
  4. Od 1.07.2108 r. obowiązek stosowania pozostałych struktur JPK przez wszystkich podatników.
 8. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
  prowadzący: Zdzisław Modzelewski - licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.


  ///Zamknięcia roczne 2018 w przepisach bilansowych i MSRach, Bilans 2018 - zmiany w rachunkowości na 2019 rok
  1. Wprowadzenie
  2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
   1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
   2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
   3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
   4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
   5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
   6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
   7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
   8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
   9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
   10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
   11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
   12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
   13. Nowe regulacje dotyczące podpisywania sprawozdania z badania (opinii) niezależnego biegłego rewidenta od 2019 roku
  3. Zmiany w prawie bilansowym 2018/2019
   1. Analiza głównych przyczyn wprowadzania zmian w zakresie prawa bilansowego
   2. Wątpliwości dotyczące publikowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - KRS oraz JPK
   3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 (2018 rok) - Działalność rolnicza
   4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 (2017 rok) - Środki trwałe
   5. Zmiany dotyczące pozostałych KSR opublikowane w 2018 roku
    1. KSR nr 3 - Niezakończone usługi budowlane
    2. KSR nr 5 - Leasing (na tle zmian wprowadzanych w MSSF 16)
    3. KSR nr 8 - Działalność deweloperska
    4. KSR nr 9 - Sprawozdanie z działalności
   6. Podsumowanie zmian na tle kluczowych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
    1. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
    2. MSSF 16 - Leasing
    3. SSF 9 - Instrumenty finansowe
  4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - struktura oraz jego elementy
   1. Wprowadzenie
   2. Bilans
   3. Rachunek zysków i strat
   4. Rachunek przepływów pieniężnych
   5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
   6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  5. Inwentaryzacja
   1. Terminy przeprowadzenia
   2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
   3. Wycena
  6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
   1. Podatek odroczony
    1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 2
    2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
    3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
    4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
    5. Case study - przykłady
   2. Leasing środków trwałych
    1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 po zmianach
    2. Zmiany regulacji międzynarodowych wg MSSF 16 a podejście krajowych regulacji
    3. Leasing finansowy
    4. Leasing operacyjny
    5. Podatkowe aspekty ewidencji leasingu
    6. Case study - przykład
  7. Dyskusja i zakończenie.
  prowadzący: dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


  ///Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2018/2019 roku
  1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
   • Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, od której dokonywane odpisy amortyzacyjne są kup.
   • Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
   • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
   • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
   • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
   • Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
   • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
   • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
   • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
   • Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.
   • Podwyższenie limitu zaliczania do kup składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
   • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
   • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
   • Nowe regulacje w zakresie opodatkowania walut wirtualnych.
   • Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
   • Nowe regulacje w zakresie opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
   • Zmiany w zakresie ustalania kosztów i przychodów, w przypadku nabywania wierzytelności.
   • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
   • Zmiany, od 19 lipca 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r., w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
   • Pozostałe zmiany.
  2. Objęcie, od 1 lipca 2018 r., mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).
  3. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.
  4. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
   • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
   • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
   • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku lub ulepszenie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.
   • Pozostałe zmiany.

  5. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.
  6. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.
  7. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
   • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
   • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
   • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
   • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
   • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
   • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
   • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

  8. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  9. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  10. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
  11. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności, odpisy aktualizujące – zasady rozliczeń podatkowych.
  12. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,
  13. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).
  14. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).
  15. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.
  16. Pozostałe zagadnienia.
  17. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
  prowadzący: Tomasz Wojewoda – wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego, Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w renomowanych firmach; wieloletni pracownik aparatu skarbowego i Ministerstwa Finansów, autor ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego i wielu pozycji książkowych, stały współpracownik naszej firmy.


  Cena netto szkolenia 3-dniowego wynosi: 1350 zł /od osoby (brutto: 1660,50 zł)
  Cena szkolenia obejmuje:
  • 3 wykłady,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
  • lunch w trakcie wykładu i przerwa kawowa.
  Cena netto 1 dnia szkolenia wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
  Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

  ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
  KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl