ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATKI 2018/2019 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT - praktyka, interpretacje

14-16 listopad 2018r.
Karpacz, hotel GOŁĘBIEWSKI**** Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: dr Paweł Selera, Robert Nowak

TERMIN: 14-16 listopad br.
KOD: 3265/2018
MIEJSCE: Karpacz, Hotel GOŁĘBIEWSKI -
strona hotelu

KARTA ZGŁOSZENIA

CENA SZKOLENIA netto: 1.790 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto:  2201,70 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 1690 zł/os.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

dzień 1: PODATEK VAT 2018 - Split-payment, sankcje, faktury VAT, JPK, projektowane zmiany na 2019 rok
 1. Podzielona płatność - VAT (Split payment)
  1. pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
  2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”; przelew tradycyjny a płatność podzielona – skutki dla dostawcy i nabywcy
  3. dobrowolność i zakres zastosowania
  4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
  5. System zachęt:
   • brak sankcji VAT
   • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
   • przyspieszony zwrot VAT
   • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
   • wyłączenie „zachęt” – kiedy pomimo podzielonej płatności określa się sankcje?
  6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
  7. zaliczki a podzielona płatność
  8. podzielona płatność a odliczenie VAT i jego kwestionowanie
  9. błędne przelewy a podzielona płatność
  10. zwrot z Rachunku VAT na rachunek podatnika
  11. zwrot na Rachunek VAT w przyspieszonym terminie a tradycyjny zwrot VAT
  12. factoring a podzielona płatność
  13. obowiązki banku w ramach podzielonej płatności a odpowiedzialność podatnika
 2. Jednolity Plik Kontrolny 2018 ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
  1. Jednolity Plik Kontrolny – podstawy prawne, zmiany w Ordynacji podatkowej
  2. struktury JPK i ich analiza
  3. ewidencja VAT (JPK_VAT) jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego
   • od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
   • dane wymagane w ewidencji i zmiany od 1.1.2018 r.
   • korekty ewidencji i pomyłki
   • okresy sprawozdawcze
   • kontrola podatkowa a JPK_VAT
   • pozostałe struktury JPK zwłaszcza w kontekście VAT
   • odpowiedzialność podatnika a JPK
  4. pozostałe struktury JPK składane na żądanie – od kiedy obowiązują?
  5. JPK_WB strukturą automatyczną?
 3. Pozostałe zmiany VAT na 2018 i lata kolejne
  1. planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych – czy i kiedy wejdzie w życie e-paragon?
  2. weryfikacja podatników – aktualizowana na bieżąco baza MF
  3. zmiany w uldze na złe długi
  4. zmiany w zwrocie VAT
  5. zaświadczenie dotyczące kontrahenta i jego rozliczeń – uchylenie tajemnicy skarbowej
 4. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2018 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.
 5. Powrót sankcji VAT i nowe sankcje związane z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania VAT:
  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowej,
  2. sankcja w wysokości 100% zaległości – przypadki i zakres ustanawiania,
  3. zaległości podatkowe sprzed 1 stycznia 2017 r. a sankcja 30%,
  4. sankcje VAT a prawo UE,
  5. sankcje związane z tzw. ulgą na złe długi
  6. redukcja sankcji VAT do 20 %
  7. unikanie sankcji VAT – metodologia postępowania
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany 2017 r. w k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   1. pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   2. pojęcie „wykonania usługi”
   3. wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   4. zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   1. wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   2. moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   3. moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   4. obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   5. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   6. obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   7. pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   8. eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   9. eksport towarów a obowiązek podatkowy
   10. zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych
 7. Odliczenie podatku naliczonego
  1. prawo do odliczenia – aspekty czasowe
  2. wyłączenia w prawie do odliczenia – wadliwość faktury
  3. odliczenie podatku naliczonego przy WNT – zmiany 2017 r.
  4. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – zmiany 2017 – zgodność z prawem UE ?
  5. odliczenie a sankcje VAT
  6. świadczenia złożone i odliczenia VAT a różne stawki na fakturze 
 8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.dzień 2: ROZLICZENIE PODATKU CIT ZA 2018 r.
- w tym praktyka organów podatkowych oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów obowiązujących od 2018 r. , planowne zmiany na 2019 rok


Rozliczając CIT za 2018 r. podatnicy powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na wprowadzony podział źródeł przychodów na dwa odrębne źródła, tj. nowe źródło w postaci „ zysków kapitałowych” oraz pozostałe źródło, do którego będzie się zaliczać wszystkie inne przychody, przede wszystkim pochodzące z działalności operacyjnej podatnika. Zmiana ta połączona jest z zakazem kompensowania strat poniesionych na jednym źródle z dochodami na drugim z nich. Istotne jest również, znane do tej pory jedynie miedzy podmiotami powiązanymi, ograniczenie kosztów podatkowych, związanych z finansowaniem dłużnym. Dotyczy to przede wszystkim ponoszonych przez podatnika kosztów zaciąganych kredytów, pożyczek, leasingu, w tym odsetek ramach tzw. cienkiej kapitalizacji).

Wśród innych nowych regulacji należy zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące zakupu niektórych usług i praw majątkowych o charakterze niematerialnym (m.in. reklama, zarządzanie, doradztwo, znak towarowy) oraz nowy podatek o charakterze majątkowym, dotyczący właścicieli wynajmowanych budynków (szkolenie obejmuje również nowelizację tego podatku, przyjętą w czerwcu 2018 r.).
 1. Dwa odrębne źródła przychodów: „zyski kapitałowe” oraz „pozostałe źródło”:
  1. jakie przychody i koszty należy zaliczyć do źródła „zyski kapitałowe”?,
  2. zasady przyporządkowania kosztów pośrednich do nowego źródła przychodów?,
  3. w jaki sposób ustalać podstawę opodatkowania oraz rozliczać straty podatkowe, w tym straty poniesione przed 1 stycznia 2018 r.,
  4. wątpliwości dotyczące alokacji przychodów pochodzących z praw autorskich oraz praw własności intelektualnej (np. do jakiego źródła należy zaliczać przychody z przeniesienia praw do programu komputerowego?).

 2. Całkowita zmiana przepisów, ograniczających koszty podatkowe w zakresie kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek i kredytów (tzw. „cienka kapitalizacja”):
  1. wyjaśnienie nowych pojęć, czyli: „kosztów finansowania dłużnego”, „przychodów o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżki kosztów finansowania dłużnego”,
  2. jak ustalić wynik podatkowy „EBITDA”, czyli wynik, wyznaczający poziom kosztów zaliczanych i niezaliczanych do kosztów podatkowych,
  3. wątpliwości dotyczące prawidłowego ustalenia kosztów finansowania dłużnego, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów,
  4. co zrobić z kosztami odsetek w przypadku leasingu operacyjnego?
  5. problemy z odsetkami zwiększającymi wartość początkową śr.trw. oraz WNiP.

 3. Nowe ograniczenia limitujące koszty zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych, czy praw autorskich):
  1. kogo dotyczą nowe ograniczenia?,
  2. zasady ustalania limitu wydatków niezaliczanych do kosztów,
  3. wątpliwości dotyczące ustalenia przypadków, w których ograniczenia kosztów  nie mają zastosowania,
  4. koszty poniesione po uprzednim zbyciu niektórych wartości niematerialnych i prawnych (np. co z kosztami opłat za prawo do korzystania ze znaku towarowego, wniesionego wcześniej aportem do spółki).

 4. Nowy podatek dochodowy od przychodów z najmu, dzierżawy, leasingu budynków, będących własnością podatnika – art. 24b ustawy o CIT, w tym zmiany do tego przepisu, przyjęte w czerwcu br.
 5. Zasady ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności pochodzących z działalności operacyjnej podatnika.
 6. Planowane zmiany na 2019 r., w tym dotyczących kosztów użytkowania samochodów osobowych.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!KARPACZ
, nowo wybudowany Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
widok SPA
Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁĘBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym  dachem, sala kominkowa).  Położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. 
Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia, Salon Gier, Klub Nocny, Klub dla Dzieci, Scena 
Teatralna pozwoli na fantastyczne spędzenie czasu. Stanowi on doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku dla gości indywidualnych z rodzinami, a także konferencyjno - biznesowych. Restauracja Czerwona słynie z obfitości i różnorodności potraw nie tylko kuchni polskiej.widok pokoju
Zapraszamy również do Restauracji Staropolskiej z kominkiem i stylowym wystrojem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, sali kominkowej.
Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA proponuje Państwu: basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m); basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m; głębokość: 90 cm - 1,6 m); basen z hydromasażem wodno-powietrznym; brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i piaskownicą; basen rzeka; basen letnio-zimowy z hydromasażem; w okresie letnim: zewnętrzny basen, kaskada wodna, brodzik z piaskownicą, słoneczny taras z widokiem na góry (z leżakami) oraz jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solną, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą.
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl