ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy w 2018 roku - najnowsze zmiany oraz planowane zmiany na 2019 rok

23-26 październik 2018r.
Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****


prowadzący: Monika Frączek
TERMIN: 23-26 październik
KOD: 3261/2018
MIEJSCE: Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 23/10/2018, rozpoczęcie zajęć 24/10/2018 - rano; wyjazd 26/10/2018 po obiedzie
KARTA ZGŁOSZENIA


do 12 października:
CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT - razem brutto: 2767,50 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 2150 zł/os.
po 12 października - cena netto wynosi: 2400 zł / od osoby
(+ 23% VAT - razem brutto: 2952 zł)

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

Na szkoleniu będzie uwzględniony aktualny na dzień szkolenia projekt zmian w zakresie nowego podziału na części i nowej zawartości akt osobowych, nowej zawartości rozbudowanej ewidencji czasu pracy i dodatkowego zbioru dokumentów wchodzących w nowy zakres pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz wersja zmian w zakresie PPK w wersji uwzględniającej efekty prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

DZIEŃ 1
 1. Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r., (akta i dokumentacja przechowywane przez 10 albo przez 50 lat), w tym:
  • okres przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji nowych pracowników,
  • okres przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji dotychczasowych pracowników, możliwość warunkowego skrócenia 50 - letniego okresu przechowywania dokumentacji pod warunkiem złożenia dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA,zasady przechowywania dokumentacji, gdy pracownik powróci do pracy w nowym stanie prawnym,
 2. Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy, warunki jej sporządzania,
 3. Nowy podział akt osobowych (na 4 części), nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, możliwość tworzenia mniejszych części we wskazanych częściach akt osobowych,
 4. Nowe podział dokumentów składających się na pozostałą dokumentację pracowniczą, w tym nowa dokumentacja realizacji roszczeń ze stosunku pracy, zakres dokumentów, jakie będzie się w niej umieszczać,
 5. Nowa rozbudowana ewidencja czasu pracy, w szczególności:
  • zbiory dokumentów tworzących taką ewidencję,liczba rubryk w karcie ewidencji czasu pracy i informacje, które trzeba będzie wpisywać,obowiązek trzymania w ewidencji harmonogramu czasu pracy pracownika,
  • konieczność rezygnacji z książek wejść i wyjść,czas przechowywania ewidencji,
  • zasady i warunki wydawania ewidencji i grono osób uprawnionych do jej odebrania,
 6. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji (w tym całych akt osobowych) na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:
  • zasady sporządzania takich kopii,termin na ich sporządzenie,możliwość wydawania kopii na nośniku danych,zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, w tym:
  • wymogi „informatyczne” dotyczące elektronicznych akt osobowych i pozostałej dokumentacji, m.in. konieczność spełniania przez dokumentację wymagań WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA,
  • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 8. Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację, zwłaszcza:
  • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,poszukiwanie osób uprawnionych do jej odbioru,konieczność zachowania odpowiedniej formy wydawanej dokumentacji,
 9. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych.
 10. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.
  • prawo żądania od pracownika numeru konta bankowego,obowiązek składnia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych przez pracowników, którzy nie chcą otrzymywać wynagrodzenia na konto,obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,
 11. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa (informacja o planowanych zmianach w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),
 12. Planowane sankcje dla pracodawców nielegalnie współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi, nowe uprawnienia PIP odnośnie kontroli.

DZIEŃ 2:
 1. Aktualne obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy i wykładnią Prezesa UODO oraz omówienie opublikowanego w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa UODO odnośnie czynności pracodawcy, które należy poprzedzić oceną skutków planowanych operacji,
 2. Pozostała wykładania dotycząca ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników, m.in.
  • ochrona danych w trakcie szkoleń bhp,zasady korzystania z pracy IOD,protokoły niszczenia danych – co powinno być w nich zawarte,
  • informowanie o pozyskaniu danych z agencji zatrudnienia,
  • potwierdzenie wykładni w sprawie list obecności,
 3. Obowiązki pracodawcy związane z ułatwianiem korzystania z elastycznego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy przez niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich ewidencjonowania od 1 stycznia 2019 r.,
 4. E – zwolnienia od 1 grudnia br. oraz konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie,
 5. Planowane, nowe obowiązki wobec pracowników i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z planowanymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane, planowane zmiany w Kodeksie pracy, w tym:
  • obowiązki pracodawcy przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK,
  • pracownicy i zleceniobiorcy objęci PPK ustawowo i na wniosek (obowiązki informacyjne pracodawcy wobec tych dwóch kategorii osób),
  • harmonogram wprowadzania PPK w zależności od rozmiaru zatrudnienia,
  • mandaty za nieprzestrzeganie przepisów o PPK,
  • konieczność kontroli przed dokonaniem potrącenia z wynagrodzenia, czy osoba jest objęta PPK w celu ustalenia wysokości kwoty wolnej od potrąceń,
 6. Zmiany w prawie pracy wprowadzane ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kto będzie miał obowiązek znać nowe przepisy Kodeksu pracy?

DZIEŃ 3:
 1. Nadchodzące zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
  • konieczność weryfikacji wykorzystywanych dokumentów (m.in. kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom, konieczność sporządzenia własnych nowych kwestionariuszy od 1 stycznia 2019 r.),problematyka związana z przetwarzaniem zdjęć kandydata do pracy i pracownika po wprowadzeniu planowanych zmian,
 2. Nadchodzące nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji materialnej pracowników,
 3. Nadchodzące nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych,
 4. Najnowsze praktyczne orzecznictwo i wykładnia, w tym dotyczące
  • poprawnego zwalniania pracownika,
  • odprawy emerytalnej (m.in. jaka przerwa między ustaniem zatrudnienia, a nabyciem prawa do emerytury jest zbyt długa, żeby wypłacić odprawę, jacy pracownicy nabędą prawo do odprawy emerytalnej mimo zwolnienia dyscyplinarnego),
  • oceniania pracy pracownika i zwracania mu uwagi na źle wykonaną pracę,
  • urlopów okolicznościowych na ślub pracownika albo dziecka pracownika,
  • posiadania strategii antymobbingowej,
 5. Nowe przepisy o związkach zawodowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. – omówienie wprowadzanych najważniejszych zmian.
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.


Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu

widok hoteluwidok pokojuwidok basenupanorama basenurestauracja

Mieści się w pochodzącym z 1905 roku budynku, wzniesionym według projektu 
Eugeniusza Wesołowskiego, przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary
- to pseudonim popularnej wówczas artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W grudniu 2006 oddane zostało do użytku Gości nowoczesne Centrum Wellness & SPA, w którym szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Hotelowe centrum SPA oferuje szeroką gamę specjalistycznych zabiegów, uwzględniających najwyższe wymagania gości oraz światowe trendy Wellness. Proponujemy - między innymi - zabiegi modelowania ciała przy użyciu urządzeń BHS, zabiegi pojędrniające i modelujące sylwetkę z użyciem nowoczesnej aparatury oraz naturalnych preparatów i ekstraktów roślinnych, takich jak: wyciągi z nasion, płatków kwiatów, owoców, alg i soli morskich. Nie zabrakło także hitów kosmetyki, jak preparaty na bazie kawioru, kawy, winogron, czekolady i złotej perły. W specjalistycznej części przeznaczonej do hydroterapii, proponujemy kąpiele w wannie połączonej z aromaterapią i specjalnym programem kąpieli balneologicznych. Do najbardziej ekskluzywnych form poprawiających wygląd i kondycję skóry należy Kąpiel Mleczna Kleopatry.
Bogata oferta masaży relaksacyjnych i prozdrowotnych stanowi dopełnienie stanu całkowitego relaksu, harmonii ciała i ducha.
Restauracja Stamary
Elegancka, utrzymana w klasycznym stylu, dysponująca miejscami dla 130 osób, jest doskonałym miejscem nie tylko na spotkania z przyjaciółmi i obiady w gronie rodzinnym, lecz także dla organizacji bankietów oraz kameralnych przyjęć.
Bogaty wybór dań, począwszy od staropolskich, poprzez regionalne, wegetariańskie, aż do międzynarodowych, który oferuje Gościom Szef Kuchni, z pewnością zadowoli każdego, a profesjonalna obsługa zadba,
by posiłek odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, siłowniaCena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum Wellness & SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl